הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת ההתנחלות > שופטיםעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת המלוכה > מנהיגות במקרא
תבונות


תקציר
דמותה של דבורה כשופטת מצטיירת בספר שופטים כבעלת אופי לאומי כלל שבטי, בעוד דמותה כמנהיגה בקרב עם סיסרא מתאפיינת בשבטיות.דבורה וברק : מעמדה של דבורה כשופטת
מחבר: ד"ר ישראל רוזנסון


לאור התיאורים של פרק ד' והשירה של פרק ה' ניתן לומר דבר מה על עמדת הספר בקשר למעמדה של דבורה כשופטת, ועל המשתמע מכך לגבי מצבו של עם ישראל.

בפרק ד' חורג הכתוב מהנוסחה הרגילה של ספר שופטים "וישפוט את ישראל... שנים" ומתאר את שפיטתה באופן שונה: "...היא שפטה את ישראל בעת ההיא. והיא יושבת תחת תמר דבורה בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים ויעלו אליה בני ישראל למשפט" (ד', ד-ה). אשר לשופטים אחרים, דומה כי אין לגביהם ראיות רבות לעיסוקם בשיפוט פעיל, על כן, בהכרזה "ויעלו אליה בני ישראל למשפט" טמונה כמדומה השקפת הספר כי ראוה כדמות לאומית לא רק באופן פורמלי, ומעמדה כשופטת נבחן בפועל. מנקודת מוצא זו היא יוזמת את המהלך להושעת ישראל בפנייתה אל ברק.

בנוסח הזה מוצגת דבורה כדמות לאומית, ודווקא על רקע זה בולטת הבעייתיות במעמדו של העם כגוף מאוחד. פנייתה מופנית כזכור לשני שבטים בלבד, ואף השבט שבשטחו שכנה – אפרים, אינו שותף בכך. נמצאנו למדים, כי עניין אחד הוא להוות מוקד משיכה לבני ישראל, ועניין אחר לגמרי לעוררם לפעולה משותפת נגד האויב.

גם אתר השיפוט שלה מעורר עניין. זו היא נקודה אישית מאוד – 'תמר דבורה' – הנמצאת בין שתי ערים: בית אל והרמה. כפי שציינו לעיל, שילה, שגאוגרפית איננה מרוחקת, לא נזכרת כאן כלל, והדגש על האופי האישי של הנקודה מורה על היעדר נטייה לבקש מרכז קבוע. ואולי נכון לדבר בהקשר זה על מתח בין הלאומיות המתבקשת מאפיונה כשופטת של כלל ישראל: '...ויעלו אליה בני ישראל למשפט' לבין המקומיות המתחייבת מהאתר המוזר של השפיטה: 'והיא יושבת תחת תמר דבורה...'. רוצה לומר, גם כשמוצגת דמות בעלת מאפיינים כלל לאומיים, מקומה זועק 'מקומיות' במובן הצר ביותר של המושג. המסגרת הכלל לאומית שעשויה להשתמע מסיפור דבורה מוכשלת אפוא מתוך מאפייניה שלה!

שאלת נשיותה שנידונה לעיל עולה אף היא בהקשר זה. ייחודה של דבורה גם בנשיותה, ואם מדובר על המיוחד בדמות ובתפקיד, יש לזכור כי הנהגה על ידי אישה אינה דבר שכיח ביותר באותה העת. הנה כי כן, אם בעקבות ריכוז השפיטה של כלל ישראל במקום אחד עולה הרהור בדבר ניצני המלוכה, ואם לא נדחה הרהור זה בגין מעמדו המוזר של מקום השפיטה ('תמר'), תבוא נשיותה ותבטל סופית כל מחשבה בדבר מלוכה אפשרית – אין מלכה לישראל! (מלכותה של עתליה איננה מלכות לכתחילה).

לחלקים נוספים של המאמר:
דבורה וברק :האויב
דבורה וברק : סיפור הקרב
דבורה וברק : מעמדה של דבורה כשופטת (פריט זה)

ביבליוגרפיה:
כותר: דבורה וברק : מעמדה של דבורה כשופטת
שם  הספר: שפוט השופטים : עיונים פרשניים בספר שופטים
מחבר: רוזנסון, ישראל (ד"ר)
תאריך: תשס"ג
בעלי זכויות : תבונות
הוצאה לאור: תבונות
הערות: 1. ספריית הגיונות.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית