הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבהעמוד הבית > ישראל (חדש) > אקולוגיה ואיכות הסביבה


שמירת הסביבה בישראל
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית צו פיוס
חזרה3

בשנים האחרונות גוברת המודעות לחשיבות השמירה על הסביבה בה אנו חיים, ולשיקום נזקים שכבר נעשו, וזאת כדי לאפשר איכות חיים טובה, בהווה ובעתיד, למין האנושי על פני כדור הארץ. במסגרת מגמה כלל-עולמית זו, גם מדינת ישראל מתמודדת עם בעיות בתחום השמירה על הסביבה ומנסה למצוא פתרונות לבעיות אלו.

שמירת הסביבה – מבט עולמי

הקדמה

המונח "שמירת הסביבה" קשור לתחום האקולוגיה - ענף של מדעי הטבע העוסק ביחסי הגומלין שבין יצורים חיים לסביבתם. כיום, יותר מאי פעם בתולדות האנושות, האדם משפיע על סביבתו, מתערב ומשנה אותה - ובכך מפר בצורה בוטה את האיזון הטבעי הנחוץ להמשך קיומו בה. תאונות מקריות (למשל דליפה קטלנית מכור אטומי), ותהליכים ממושכים (למשל הזרמה שוטפת של שפכים תעשייתיים רעילים למקורות המים - נהרות ונחלים), פוגעים בסביבה, לעיתים בצורה בלתי הפיכה, ומסכנים את המשך קיומם התקין של עולם החי והצומח ואף של האדם בה.

ההתפתחות הטכנולוגית - קדמה או הרס?

ההתפתחות הטכנולוגית שהתרחשה במהלך ההיסטוריה האנושית תרמה באופן משמעותי להעלאת רמת ואיכות החיים של בני-אדם רבים. דוגמא בולטת לכך היא ההתפתחות בתחום הרפואה ותעשיית התרופות, המאפשרת ריפוי והצלה ממחלות שהיו גורמות בעבר למוות וודאי. יחד עם זאת, ישנם מספר תחומים בולטים שבהם נאלץ האדם להתמודד עם בעיות בתחום שמירת הסביבה, שאותן יצר במו ידיו:

  • דלדול משאבי טבע בעקבות ניצול יתר שלהם (למשל שאיבת יתר של מי תהום).
  • זיהום הסביבה - זיהום הקרקע, האוויר והמים (למשל חלחול של חומרים רעילים למי התהום מאתרי מזבלות).
  • הפרת האיזון בטבע (למשל כריתת יערות ההורסת בתי גידול טבעיים של מיני חי וצומח - הגוררת את הכחדתם).

מה ניתן לעשות למען שמירת הסביבה?

כדי לשמור על הסביבה דרוש טיפול משולב: מניעת פגיעה בסביבה ותיקון פגיעות שכבר נעשו. לשם כך נדרשת מדיניות ברמה הגלובלית (העולמית), ברמה ארצית- ממשלתית, כמו גם יוזמות יישוביות-מקומיות.

אמצעים שנוקטות מדינות שונות בעולם לביצועה של מדיניות תקינה לשמירת הסביבה

  • חקיקה - קביעת חוקים תקנות ונהלים לשמירת הסביבה ולאכיפתם.
  • הקמת מוסדות - כינון מוסדות מיוחדים, ציבוריים וממשלתיים, לשמירת הסביבה.
  • פיתוח המחקר - לפתרון בעיות אקולוגיות מקומיות, ארציות ובינלאומיות.
  • הקצאת כספים - למכלול הפעילות המוסדית והמחקרית.
  • טיפוח מודעות ציבורית - על ידי חינוך והסברה, ועל ידי שיתוף הציבור בבעיות שמירת הסביבה.
  • פיקוח על גורמים ומקורות אפשריים העלולים לפגוע בסביבה - זאת באמצעים שונים: לוויינים, מכשירי קרקע רגישים, תצפיות אנוש, ביקורות במפעלים, בדיקת תוכניות של בינוי ערים ועוד.

אסונות אקולוגיים

אסונות אקולוגיים אינם מכירים בגבולות מדיניים: זיהומי ים, קרקע, מים ואויר עלולים להתפשט ולפגוע בשטחים נרחבים על פני כדור הארץ. למשל, התפוצצות הכור הגרעיני בצ'רנוביל שבברית המועצות לשעבר, בשנת 1986, גרמה לנזקים לא רק לתושבי המקום אלא לאזרחי מדינות שכנות וגם למדינות רחוקות שייבאו ממנה מוצרים נגועים בקרינה.

הדאגה הגוברת לשמירת הסביבה והניסיון למנוע אסונות אקולוגיים בעתיד משמשים על כן כנושאים מרכזיים בועידות אזוריות, בינלאומיות, וכלל עולמיות.

שמירת הסביבה ופוליטיקה

נושא שמירת הסביבה קיבל צביון פוליטי מובהק, במיוחד כאשר מדובר ברעלים גרעיניים - כלומר פסולת גרעינית ונשורת רדיו-אקטיבית. מפלגות שונות באירופה וארגונים וולונטריים (הפועלים בהתנדבות, שלא למטרות רווח) מציבים את המאבק בזיהום הגרעיני במקום גבוה במצעים שלהם. מפלגת "הירוקים" בגרמניה זכתה בזכות מאבקה בנידון לייצוג נכבד בבונדסטג (בית הנבחרים הגרמני). חלק מן הקבוצות במערב הלוחמות כנגד השימוש בנשק גרעיני (למשל - נגד הצבת טילים), מזוהות עם ה"שמאל" הפוליטי.

יחד עם זאת, כמעט כל מצע פוליטי ומדיניות ממשלתית מקדישים פרק נכבד לנושא שמירת הסביבה, וככל שהמדינה מפותחת יותר, היא מקצה יותר משאבים כספיים ואנושיים לקידום נושא חשוב זה.

שמירת הסביבה בישראל

בעיות הסביבה העיקריות של ישראל הן: המחסור בשטחים פתוחים בערים, בעיית הים והחופים – זיהום הים והחוף ואובדן החול בעקבות כרייה ובנייה לאורך החופים, זיהום נחלים, הצטברות פסולת מוצקה וזיהום אוויר.

כיום תופס התכנון הפיסי בישראל חלק נכבד בפעולות הננקטות לשמירה על הסביבה: בעשור האחרון של המאה העשרים היוו שיקולי איכות הסביבה יסוד חשוב בכל תוכנית פיתוח המוגשת לאישור מוסדות התכנון והבנייה. שיקולים סביבתיים מובאים בחשבון בעת הכנת תוכניות מתאר ארציות בשלל תחומים: הקמת תחנות כוח, נמלי תעופה, מכוני טיפול בשפכים, סילוק פסולת מוצקה ועוד.

ב- 1982 נכנסו לתוקפן התקנות המחייבות מוסדות לתכנון פיסי בישראל לדרוש את הכנתם של תסקירי השפעה על הסביבה כחלק מהליך אישורן החוקי של התכניות בוועדות המיועדות לכך.

הקמת המשרד להגנת הסביבה

לאחר הבחירות בשנת 1989, הוקם המשרד להגנת הסביבה שמרכז את מלוא הטיפול בנושא שמירת הסביבה בארץ. למשרד לאיכות הסביבה יש אתר מעולה באינטרנט, שבו ניתן לקבל מידע על מגוון נושאים בתחום שמירת הסביבה בישראל.

פעילות של ארגונים הפועלים בארץ למען שמירת הסביבה

חילוקי דעות בנושאים הקשורים לשמירת הסביבה

העלייה במודעות ובידע של הציבור ושל ארגונים שונים בנושאים הקשורים לשמירת הסביבה תרמו למעורבות גוברת של הציבור בהחלטות וביוזמות שיכולה להיות להם השפעה בנושאים אלה. לא פעם, המעורבות באה לידי ביטוי במחאה נגד יוזמה או החלטה של גוף ממשלתי.

האמצעים העומדים בפני הארגונים הוולנטריים הם הכלים הדמוקרטיים העומדים לרשותו של כל אזרח: כתיבת עצומות, קיום הפגנות וניסיון לשכנע את קובעי המדיניות בצדקת מאבקם.

להלן שתי דוגמאות של פעילות כזו, שהעסיקה, וממשיכה להעסיק, את הציבור בישראל.

המחלוקת סביב כביש חוצה ישראל

בשנת 1976 החליטה ממשלת ישראל, במסגרת תכנון תוכנית המתאר הארצית, כי יש לסלול את כביש חוצה ישראל (כביש מספר 6) אשר ישמש ציר תחבורה מרכזי, במקביל לכבישים הקיימים, כדי לעקוף את אזור גוש דן הצפוף ובכך להקל על עומס התנועה בכבישי הארץ. לצורך ביצוע החלטה זו, הוקמה בשנת 1992 "חברת כביש חוצה ישראל".

לסלילת כביש חוצה ישראל קמו מתנגדים רבים - בעיקר ארגונים "ירוקים" (שמטרתם לקדם את שמירת הסביבה) שטענו שהכביש מיותר, שסלילתו תהרוס את פני המדינה ותגרום לזיהום מוגבר. המתנגדים אף הקימו את "התנועה לעצירת חוצה ישראל".

כיום כביש חוצה ישראל נמצא בשלבים מתקדמים של סלילה, אך ההתנגדויות להמשך סלילתו ולנתיבו עדיין קיימות.


מפה המציגה את מסלול כביש חוצה ישראל

© צביה פיין, ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה, מטח

זיהום נחל הקישון - ופרשת חיילי השייטת שחלו בסרטן

נחל הקישון מוגדר כנחל המזוהם ביותר בישראל. מזה שנים מזרימים מפעלי התעשייה שבמפרץ חיפה את שפכי התעשייה שלהם לנחל. שפכים אלו חיסלו בו את עולם החי ששגשג במימיו בעבר. בבדיקות שנערכו בנחל אכן נתגלו ריכוזים קטלניים של חומרים מסרטנים.

ב- 25 לחודש מאי שנת 2000 פורסמה לראשונה בעיתונות כתבת תחקיר מדאיגה בה נחשפה העובדה שיותר מ- 20 מחיילי הקומנדו הימי שהתאמנו בצלילה בשפך הנחל חלו בסרטן. חלקם אף נפטרו מהמחלה.

בעקבות פרסום הכתבה הופסקו כליל צלילות האימון בשפך הקישון והוקמה ועדת חקירה לבדיקת הקשר שבין מחלת הסרטן לזיהום המים בו.

ב - 30 במרץ 2003 פרסמה הועדה דוח המפרט את מסקנותיה. המסקנה המרכזית הייתה כי יש קשר סיבתי בין הצלילה בקישון והמגע עם מי הקישון, ובין מחלת הסרטן בה לקו החיילים. לכן, הוחלט להכיר בנפגעים כנכי צה"ל, ובמי שמתו מן המחלה כחללי צה"ל.

בשנים האחרונות ישנה השקעה רבה בניקויו ובשיקומו של הנחל, ובהפיכתו למוקד של תיירות. כתוצאה מהשקעה זו נצפו בו לאחרונה דגים ובעלי חיים נוספים.

עתידו של כדור הארץ בכלל, ושל הסביבה במדינת ישראל בפרט, ייקבע באמצעות פעולות אלו של תכנון, שימור ושיקום, וכן על ידי אורח החיים של כל אחד ואחת מאיתנו.

ביבליוגרפיה:
כותר: שמירת הסביבה בישראל
שם  האתר: לקראת : דו-שיח בין תלמידים בחינוך הממלכתי לבין תלמידים בחינוך הממלכתי-דתי
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; צו פיוס
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; צו פיוס
הערות: 1. הפרוייקט הוקם בתמיכה ובעידוד כספי של הסוכנות היהודית, עמותת צו פיוס ומשרד החינוך.