הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת המלוכהעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > מבוא למקרא > הסיפור המקראי
דברי הימים הוצאה לאור


תקציר
דף המידע סוקר ומדגים את האמצעים האומנותיים והספרותיים שנעשה בהם שימוש בספר מלכים.מבוא לספר מלכים : אמצעים ספרותיים
מחבר: פרופ' משה גרסיאל


על דרך ההפשטה וההכללה אפשר לחלק את פרקי ספר מלכים לשתי קטגוריות ספרותיות:

  1. חטיבות ששולט בהן קו היסטוריוגראפי ופרגמאטי. חטיבות אלה עוסקות בעיקר בתיאור קורות המלכים, ונוספו להן הערות הערכה ושיפוט מצד מחבר ספר מלכים. החומר לקוח כנראה ברובו מספר דברי שלמה (מלכים-א יא, מא) ומספרי דברי הימים למלכי ישראל ויהודה, שהוזכרו פעמים אחדות. חלק מן הידיעות, כגון תיאור בניית בית ה' והכנת כליו, לקוח אולי מארכיון המקדש או מתעודה כוהנית. במרבית הפרקים הללו מסתמנים אמצעים אמנותיים מעטים יחסית. יחד עם זאת ראוי להעיר, כי כמה יחידות סיפוריות הכלולות בקטגוריה זו מתעלות לדרגה גבוהה של רמת הסיפור ודרך הסיפור, למשל, סיפור מאבק אדניהו ושלמה ופרשת יהוא.
  2. מעשי נביאים המצטיינים בדרך תיאור קולחת וביריעת סיפור נרחבת, המשלבת רבים מהאמצעים האמנותיים האופייניים לסיפור המקראי בכללו.

אחדים מאמצעים אמנותיים אלה הם: דרך ההראיה (showing) באה לידי גילוי במיוחד בפרשת יהוא (מלכים-ב ט-י). ייחודה בכך, שהיא מציגה דמות על מעשיה ודיבוריה, ומתוך אלה עולה ומצטיירת אישיות, עד שהקורא יכול לגבש את עמדתו כלפיה ואת שיפוטו עליה. לדוגמה, בעל ספר מלכים היטיב לתאר את הברוטאליות שנהג יהוא ביריביו. כן תיאר את הלשון ההמונית שנקט; מתוך כך נשמעת ביקורת המגנה את יהוא ואת מעשיו.

בעל ספר מלכים משתמש לעתים במוטיבים ובסמלים כדי להביע באמצעותם את הערכתו על אישים ומעשיהם. כך, למשל, מתאפיין אליהו הנביא על-ידי הסמלים של האש והרוח, המגלמים יפה את אישיותו הקפדנית והסוערת. אולם בנקודת השיא של מחזור הסיפורים (יט, יא-יח) מתבשר הנביא, כי ה' איננו ברוח או באש, אלא דווקא בקול דממה דקה, וכאילו נרמזת בכך ביקורת על עמדתו הקשוחה של אליהו, מנהיגו הרוחני של עם ישראל.

בעל ספר מלכים מרבה להשתמש במערכי השוואה ובאנאלוגיות, המשמשים לו קנה-מידה להערכת האישים שבסיפור. כך, למשל, רב הדמיון בין סיפורי אליהו ואלישע. מסתבר, שהמחבר כיוון ללמוד מן הדמיון דווקא על ההבדל הרב שבין המורה ובין התלמיד: אליהו מצטייר, כאמור, כאדם קשוח וקפדן, המעניש בחומרה את מתנגדיו, ונוטה להתבודד ולהתרחק מחברת הבריות, ואילו אלישע תלמידו שרוי בתוך עמו; גישתו סלחנית ופשרנית יותר; הוא נוטל חלק במלחמות ישראל ועוזר למלך ישראל לנצח בהן.

מבנה החזרה המודרגת. דגם זה מתאפיין בחזרה של שניים או על-פי רוב שלושה איברים, והוא מסתיים באיבר נוסף, שיש בו משום מפנה, והוא מביא את המבנה כולו אל שיא. למשל, אליהו מבקש את ה' ברוח, ברעש ובאש – והתברר, כי ה' איננו אף באחד מאלה, והוא מתגלה לנביא באיבר הרביעי של המבנה ב"קול דממה דקה" דווקא (יט, יא-יג).

בחזרת סיפור בפי דוברים שונים מובלטים שינויים במסופר ומוטעמות נקודות התצפית השונות של הדוברים. למשל, המשא ומתן בין אחאב ובין נבות בדבר מכירת כרמו למלך (מלכים-א כא) הובא במקרא בשלוש נוסחאות שונות: מפי המספר (שם שם, א-ג), בהרהורי אחאב הנמסרים דרך ההתבוננות אל תוך נפשו ומחשבותיו (שם שם, ד) ובסיפורו-דיווחו של אחאב לאיזבל (שם שם, ה-ו). השינויים בסיפור מבליטים את נקודות התצפית השונות של הדוברים.

סוגר מעין הדלת. מבנה זה, שבו החתימה היא מעין הפתיחה, מצוי, למשל, במלכים-ב ז. הסיפור פותח בדברי אלישע המנבא את סיום מצוקת המחסור בעת המצור על שומרון, ממשיך בדברי השליש המגלגל: "הנה ה' עשה ארבות בשמים היהיה הדבר הזה?!", ובתגובת הנביא: "הנכה ראה בעיניך ומשם לא תאכל! "שם שם, א-ג). היחידה הסיפורית בסוף פרק זה מסיימת על-פי אותו סדר באזכור נבואת אלישע (שם שם, טז-יח), הספקנות הצינית של השליש ותגובתו של אלישע (שם שם, יט). בכך הושלם המעגל: הנבואה התגשמה על כל חלקיה.

מדרשי שמות ומשחקי מלים מסייעים להטעמת פרטים בתיאור ולעתים לאישוש תקפות המסר. דוגמה למדרש רב-פנים של שם מצויה במלכים-ב י, טו-טז: "וילך משם וימצא את יהונדב בן רכב לקראתו ויברכהו, ויאמר אליו: היש את לבבך ישר כאשר לבבי עם לבבך? ויאמר יהונדב: יש ויש, תנה את ידך, ויתן ידו ויעלהו אליו אל המרכבה. ויאמר: לכה אתי וראה בקנאתי לה'; וירכבו אתו ברכבו". המחבר דורש את שם האב, רכב, הן מלשון רכב (=מרכבה, וירכבו, ברכבו), ועל דרך רמז, בשיכול אותיות מלשון ברך (= ויברכהו). 

לפריטים אחרים קשורים לנושא:
מבוא לספר מלכים : שם הספר ומסגרתו
מבוא לספר מלכים : המקורות של ספר מלכים
מבוא לספר מלכים : מבנה הספר תוכנו ומגמתו
מבוא לספר מלכים : השפעת האסכולה הדויטרונומיסטית
מבוא לספר מלכים : זמן החיבור ודמות המחבר
מבוא לספר מלכים : אמצעים ספרותיים
מבוא לספר מלכים : סקירה היסטורית של התקופה
מבוא לספר מלכים : הכרונולוגיה של מלכי ישראל ויהודה
מבוא לספר מלכים : לוח כרונולוגי של מלכי ישראל ויהודה מפילוג הממלכה עד חורבן ירושלים

ביבליוגרפיה:
כותר: מבוא לספר מלכים : אמצעים ספרותיים
מחבר: גרסיאל, משה (פרופ')
שם  הספר: עולם התנ"ך
עורך הספר: הרן, מנחם  (פרופ')
תאריך: 1983-1996
בעלי זכויות : דברי הימים הוצאה לאור
הוצאה לאור: דברי הימים הוצאה לאור
הערות: 1. ‫מאושר על-ידי משרד החינוך והתרבות.
2. האנציקלופדיה מורכבת מ- 24 כרכים.
הערות לפריט זה:

1. מתוך הכרך מלכים א' בעריכת ד"ר גרשון גליל.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית