הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת המלוכה
דברי הימים הוצאה לאור


תקציר
דף המידע עוסק בקשר שבין ספר מלכים לספר דברים. הקשר הבולט בין שני הספרים הוא בתפישת העולם שלהם: שלילת העבודה הזרה, ייחוד הפולחן ובחירת שבט לוי לעבודת הקודש. בין החוקרים קיימת הסכמה שספר מלכים נערך על ידי האסכולה הדויטרונומיסטית, כלומר על ידי אנשים שהשקפת עולמם הייתה השקפת העולם של ספר דברים (משנה תורה).מבוא לספר מלכים : השפעת האסכולה הדויטרונומיסטית
מחבר: פרופ' בוסתנאי עודד


קיימת הסכמה בין החוקרים, שהערכת ההתרחשויות ושיפוט המלכים בספר מעוגנים בהשקפה הדויטרונומיסטית, המקופלת בספר דברים, שעיקרה ביצוע עבודת אלוהי ישראל בידי שבט לוי בלבד (מלכים-א יב, לא), במקום האחד המיועד לדבר, שאותו ראו בבית המקדש בירושלים – העיר אשר בחר ה' לשום שמו שם (מלכים-א חי, טז; יא, יג, לב, לו; יד, כא; מלכים-ב כא, ז; כג, כז). נאסרו העבודה בבמות, פולחן האשרים והסגידה לאלוהים אחרים (ראה דברים יב, א-ד; כט-לא; יד, כג-כה; טו, כ ועוד). עשיית כל אלה תגרום כי ייענש העם ויאבד מן הארץ (דברים ד, כה-כח; כח, לו-סא), וכך מסביר מחבר ספר מלכים את החורבן והגלות, שהביא ה' על ממלכת אפרים (מלכים-ב יז, ו, כג) ועל ממלכת יהודה כאחת (שם יז, יט-כ; כא, ב-טו; כג, כו-כז). מלכי ישראל ויהודה נידונו בהתאם לעקרונות האמונה המקופלים בספר דברים. הכתוב דן לחובה את רחבעם באשמת חטא בניית הבמות (יד, כב-כד). רוב מלכי יהודה עשו "הרע בעיני ה'" (ראה, למשל, מלכים-ב ח, יח), וחלקם אף הלכו בדרכי מלכי ישראל (מלכים-ב ח, יח; טז, ג-ד). לעומתם זכו חזקיהו ויאשיהו להערכה חיובית על שחיזקו את בדק בית המקדש והסירו את הבמות (מלכים-ב יח, ג-ז; כב, א-ה; כג, ד-כה). לפיכך הוקדש מקום נרחב לתיאור ימי מלכותם של שני מלכים אלה שפעלו לריכוז עבודת פולחן ה' בירושלים. גם על אסא, יהושפט, יהואש, אמציה, עזיהו, יותם, חזקיהו ויאשיהו, מלכי יהודה, נאמר כי עשו "הישר בעיני ה'". אמנם ממלכת ישראל נתכוונה ברצונו של ה', ועל כן היא ממלכה לגיטימית בעיני מחבר ספר מלכים, אולם הפילוג המדיני גרר גם פילוג דתי. ירבעם הציב עגלים בדן ובבית-אל, ובכך חטא והחטיא את בני שבטי הצפון. מלכי ישראל כולם חטאו בחטאי ירבעם בן-נבט ועשו הרע בעיני ה' (ראה, למשל, טו, כו, לד; טז, יט; ולגבי הושע ראה "עולם התנ"ך", מלכים-ב יז, ב). אפילו יהוא, שהשמיד את עבודת הבעל מישראל (מלכים-ב י, טו-כח), גונה מחמת דבקותו בעבודת העגלים המכונה "חטאי ירבעם בן נבט" (שם שם, כט); וזוהי לשון הגינוי: "ויהוא לא שמר ללכת בתורת ה' אלהי ישראל בכל לבבו, לא סר מעל חטאות ירבעם אשר החטיא את ישראל" (שם שם, לא). הן ביהודה והן בישראל נמצאו מלכים שעבדו אלוהים אחרים (מלכים-א טז, לא-לג; כב, נב-נד; מלכים-ב ח' יח, כז; טז, ב-ד; כא, ב-ט, כ-כב). העריכה הדויטרונומיסטית של ספר מלכים (ושל ספרי נביאים ראשונים בכלל) ניכרת לא רק בהשקפה, אלא גם בקרבה הלשונית והסגנונית לספר דברים. הציונים "תורת משה", "ספר תורת משה" וכן "ספר הברית", הנזכרים בספר מלכים פעמים אחדות (מלכים-א ב, ג; מלכים-ב יד, ו; כא, ח; כג, ב-ג, כא, כה), ולעתים נרמזים (למשל, מלכים-ב יח, ו, יב) – מכוונים לפי המשוער לספר דברים, או לנוסח קדום של ספר דברים. אין תמה שבעל ספר מלכים מצא לנכון להקדיש מקום נרחב לפרשת מציאת ספר התורה בימי יאשיהו. כיוצא בזה יש בספר מלכים משום זיקה לשונית ורעיונית לספר ירמיהו, שנתחבר סמוך לזמן עריכתו, ושגם בו ניכרת השפעה של ספר דברים.

לפריטים אחרים קשורים לנושא:
מבוא לספר מלכים : שם הספר ומסגרתו
מבוא לספר מלכים : המקורות של ספר מלכים
מבוא לספר מלכים : מבנה הספר תוכנו ומגמתו
מבוא לספר מלכים : השפעת האסכולה הדויטרונומיסטית
מבוא לספר מלכים : זמן החיבור ודמות המחבר
מבוא לספר מלכים : אמצעים ספרותיים
מבוא לספר מלכים : סקירה היסטורית של התקופה
מבוא לספר מלכים : הכרונולוגיה של מלכי ישראל ויהודה
מבוא לספר מלכים : לוח כרונולוגי של מלכי ישראל ויהודה מפילוג הממלכה עד חורבן ירושלים

ביבליוגרפיה:
כותר: מבוא לספר מלכים : השפעת האסכולה הדויטרונומיסטית
מחבר: עודד, בוסתנאי (פרופ')
שם  הספר: עולם התנ"ך
עורך הספר: הרן, מנחם  (פרופ')
תאריך: 1983-1996
בעלי זכויות : דברי הימים הוצאה לאור
הוצאה לאור: דברי הימים הוצאה לאור
הערות: 1. ‫מאושר על-ידי משרד החינוך והתרבות.
2. האנציקלופדיה מורכבת מ- 24 כרכים.
הערות לפריט זה:

1. מתוך הכרך מלכים א' בעריכת ד"ר גרשון גליל.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית