הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת המלוכה
דברי הימים הוצאה לאור


תקציר
דף המידע עוסק במקורות בהם השתמש מחבר ספר מלכים. בספר מלכים עצמו נזכרים שמות של שלושה חיבורים שעמדו בפני המחבר: דברי שלמה, דברי הימים למלכי ישראל ודברי הימים למלכי יהודה. החוקרים משערים שבנוסף עליהם היו למחבר מקורות נוספים - סיפורי נביאים שסופרו בעם וארכיונים של מקדשים.מבוא לספר מלכים : המקורות של ספר מלכים
מחבר: פרופ' בוסתנאי עודד


המקורות שמחבר ספר מלכים נטל מהם את החומר לחיבורו הם שונים ומגוונים. שלושה מהם אף נזכרו במפורש בחיבור, ואלה הם:

  1. "ספר דברי שלמה" (מלכים-א יא, מא). מתוך ספר קדום זה נלקחו, קרוב לודאי, הקטעים שעניינם חוכמת שלמה (כמו ג, ד-טו, טז-כח; י, א-י). אולם אין זה מן הנמנע, שבספר זה היו מקובצות גם תעודות רשמיות מימי שלמה בענייני מנהל, מפעלי בנייה ועסקי כלכלה (ועיין להלן, על יא, מא).
  2. "ספר דברי הימים למלכי ישראל". ספר זה חוזר ונזכר בנוסחאות החתימה של ימי מלכותם של מלכי ישראל. לדוגמה: "ויתר דברי ירבעם אשר נלחם ואשר מלך הנם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל" (יד, יט). אצל יהורם והושע מלכי ישראל לא באה נוסחה זו.
  3. "ספר דברי הימים למלכי יהודה". לספר זה מפנה בעל ספר מלכים בנוסחאות החתימה של מלכי יהודה, פרט ליהואחז, יהויכין וצדקיהו.

שני הספרים האחרונים הם, כנראה, חיבורים כרונוגראפיים ("כרוניקות"), המיוסדים על תעודות רשמיות מארכיוני חצר המלוכה. על תוכנם ואופיים של הספרים הללו ניתן ללמוד מנוסחאות חתימה: "ויתר כל דברי אסא וכל גבורתו וכל אשר עשה והערים אשר בנה הלא המה כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה" (טו, כג); "ויתר דברי חזקיהו וכל גבורתו ואשר עשה את הברכה ואת התעלה ויבא את המים העירה הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה" (מלכים-ב כ, כ). מנוסחאות החתימה אנו למדים, שבספרים אלה סופר בעיקר על מפעלי המלכים ומלחמותיהם. אין לדעת כיצד, מתי ועל-ידי מי חוברו; אולם ברור, שהיו ידועים בעם, ואליהם מפנה המחבר את קוראיו. מכיוון שספר דברי הימים למלכי ישראל נזכר בפעם האחרונה בתיאור קורות פקח בן רמליהו, יש לשער כי חובר סמוך לכיבוש שומרון; ואילו ספר דברי הימים למלכי יהודה נזכר בפעם האחרונה בתיאור קורות יהויקים, ולפיכך מסתבר, כי חובר סמוך לנפילת ירושלים בידי נבוכדנאצר.

בספר מלכים משוקעים כנראה גם מקורות נוספים, שלא צוינו בשמם, והחשובים שבהם – סיפורי נביאים. כנראה, הילכו בעם סיפורים על נביאים שונים, כגון מחזור המסורות על אליהו (מלכים-א יז-יט; כא; מלכים-ב א) או על אלישע (מלכים-ב ב-יג). סיפורים אלה הם בעלי אופי לגנדארי, ודמותו של איש האלוהים, ולא של המלך, עומדת במרכזם. הם נמסרו מדור לדור בחוגי בני הנביאים (מלכים-ב ו, א), שהסתופפו בצל הנביאים הגדולים והעריצו את מעלליהם ונפלאותיהם. עדות לכך מצויה בכתוב במלכים-ב ח, ד: "והמלך מדבר אל גחזי נער איש האלהים לאמר ספרה נא לי את כל הגדלות אשר עשה אלישע". אפשר שכבר בשלב קדום הועלו הדברים על הכתב והופצו בעם. חלק ניכר מן המסופר על חזקיהו שאוב כנראה מתוך חיבור על מעשיו ונבואותיו של ישעיהו הנביא (מלכים-ב יח, יג – כ, יט; והשווה ישעיה לו-לט). אפשר שמקור נבואי זה נזכר בדברי הימים ב לב, לב. אין זה מן הנמנע, שהופצו חיבורים דומים, שבמרכזם עמדה דמותו של נביא אחר כגון אחיה השילוני או שמעיהו הנביא. בעל ספר מלכים נזקק למקורות אלה בתיאורי המאבק, שניהלו הנביאים במלכים ובפולחן האלילי, מצד אחד, ובתשועה שהביאו לעם ישראל, מצד שני.

מקור נוסף, שלפי השערות חוקרים, שימש את המחבר, הוא ארכיונים של מקדש(ים), כגון רישומים, שנעשו על-ידי חוגי הכהונה והונחו למשמרת במקדש. תעודות אלה עסקו בענייני בית המקדש ובמאורעות החשובים שפקדו אותו (ראה, למשל, מלכים-א יד, כה-כח; מלכים-ב יא-יב; כב-כג). על המקור המונח ביסוד פרקי הפתיחה לספר מלכים – ראה להלן, בפרק א, "שאלת שייכותם של פרקי הפתיחה".

לפריטים אחרים קשורים לנושא:
מבוא לספר מלכים : שם הספר ומסגרתו
מבוא לספר מלכים : המקורות של ספר מלכים
מבוא לספר מלכים : מבנה הספר תוכנו ומגמתו
ו
מבוא לספר מלכים : השפעת האסכולה הדויטרונומיסטית
מבוא לספר מלכים : זמן החיבור ודמות המחבר
מבוא לספר מלכים : אמצעים ספרותיים
מבוא לספר מלכים : סקירה היסטורית של התקופה
מבוא לספר מלכים : הכרונולוגיה של מלכי ישראל ויהודה
מבוא לספר מלכים : לוח כרונולוגי של מלכי ישראל ויהודה מפילוג הממלכה עד חורבן ירושלים

ביבליוגרפיה:
כותר: מבוא לספר מלכים : המקורות של ספר מלכים
מחבר: עודד, בוסתנאי (פרופ')
שם  הספר: עולם התנ"ך
עורך הספר: הרן, מנחם  (פרופ')
תאריך: 1983-1996
בעלי זכויות : דברי הימים הוצאה לאור
הוצאה לאור: דברי הימים הוצאה לאור
הערות: 1. ‫מאושר על-ידי משרד החינוך והתרבות.
2. האנציקלופדיה מורכבת מ- 24 כרכים.
הערות לפריט זה:

1. מתוך הכרך מלכים א' בעריכת ד"ר גרשון גליל.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית