הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת המלוכה
דברי הימים הוצאה לאור


תקציר
דף המידע עוסק במקור לחלוקתו של ספר מלכים לשני ספרים ובשאלת הקשר בינו ובין שאר ספרי נביאים ראשונים. ההצעה שספרים שמואל ומלכים הם חיבור אחד נדחת בשל ההבדלים ההשקפתיים שבין שני הספרים.מבוא לספר מלכים : שם הספר ומסגרתו
מחבר: פרופ' משה גרסיאל


ספר מלכים הוא האחרון בספרי נביאים ראשונים. לפי הברייתא בבא בתרא יד, ע"ב ועדויות קדומות אחרות, נחשב ספר מלכים כיחידה אחת. חלוקת הספר למלכים א ולמלכים ב באה על-פי חלוקתו בתרגום השבעים ובוולגטה, והונהגה בנוסח המסורה לראשונה בדפוס ונציה במאה ט"ו לסה"נ. החלוקה מיוסדת על שיקולים טכניים-כמותיים, ונעשתה שלא כראוי, שכן היא קוטעת את קורות אחזיה ומחלקת את מחזור סיפורי אליהו ואלישע בין שני חלקי הספר. במסורת העברית הקדומה נבדל ספר מלכים מספר שמואל. לא כך הדבר בתרגום השבעים ובעקבותיו בתרגום הלטיני, הוולגטה: שם כלולים ספרי שמואל ומלכים בחטיבה אחת, המחולקת לארבעה חלקים הקרויים מלכויות או מלכים א, ב, ג, ד. נראה, שביסוד צירופם של ספרי שמואל ומלכים בתרגומים הללו וקריאת שם אחד לשניהם עמדה תפיסה הרואה את ספר שמואל כפתיחה לעידן היסטורי חדש – תקופת המלוכה בישראל. ספר מלכים נחשב אפוא כהמשך רציף לתיאור מלכותם של שאול ודוד. אברבנאל, בהקדמתו לנביאים ראשונים, מאמץ השקפה דומה במקצת; בהסתמכו על מסורות קדומות (כגון זו שבברייתא דלעיל), הוא מציע לראות בירמיהו הנביא את מחברם של ספרי שמואל ומלכים.

במחקר המודרני נמצאו חוקרים שהציעו לראות בספר מלכים חלק מחטיבה ספרותית גדולה, שכללה את ספר דברים וכן את ספרי נביאים ראשונים, מיהושע ועד לספר מלכים. דעה זו מסתמכת על כך, שכל הספרים, השייכים, לחטיבה משוערת זו, ממשיכים זה את זה בתיאור רציף ומסודר של תולדות ישראל. לחטיבה זו מסגרת כרונולוגית, ומשתקפת בה תפיסה תיאולוגית והיסטריוסופית אחידה. החיבור הכולל נערך, לפי תפיסה זו, בידי סופר המכונה הדויטרונומיסט, היינו: סופר המאופיין באידיאות ובסגנון הרווחים במשנה-תורה (ספר דברים), שהיא היחידה הפותחת את החיבור הספרותי המקיף. גם המציעים להוציא את ספר דברים ממסגרת זו רואים בכל ספרי נביאים ראשונים חיבור מקיף וכולל, שנכתב בידי עורך-מסדר, אשר השתמש לצורך חיבורו במגבשים ספרותיים שהיו לפניו. עורך-מסדר זה נטל מספר דברים תכנים ואידיאות, והושפע ממבנה הספר ומסגנונו, לפיכך נחשב החיבור המקיף כחיבור דויטרונומיסטי.

אולם רב השוני בין ספרי מלכים ושמואל, הן מבחינת ההשקפה התיאולוגית שביסוד כל אחד מהם. כך, למשל, בעוד ספר מלכים מעמיד בראש ענייניו את שאלת ריכוז הפולחן בירושלים, הרי עניין זה הוא שולי למדי בספר שמואל; ובעוד ספר מלכים מעביר תחת שבט ביקורתו את כל מלכי יהודה וישראל בגלל חטא העבודה הזרה, הרי ספר שמואל כמעט ואיננו מזכיר חטא זה. יש לראות אפוא את ספר מלכים על שני חלקיו כיחידה ספרותית נפרדת.

לפריטים אחרים קשורים לנושא:
מבוא לספר מלכים : שם הספר ומסגרתו
מבוא לספר מלכים : המקורות של ספר מלכים
מבוא לספר מלכים : מבנה הספר תוכנו ומגמתו
מבוא לספר מלכים : השפעת האסכולה הדויטרונומיסטית
מבוא לספר מלכים : זמן החיבור ודמות המחבר
מבוא לספר מלכים : אמצעים ספרותיים
מבוא לספר מלכים : סקירה היסטורית של התקופה
מבוא לספר מלכים : הכרונולוגיה של מלכי ישראל ויהודה
מבוא לספר מלכים : לוח כרונולוגי של מלכי ישראל ויהודה מפילוג הממלכה עד חורבן ירושלים

ביבליוגרפיה:
כותר: מבוא לספר מלכים : שם הספר ומסגרתו
מחבר: גרסיאל, משה (פרופ')
שם  הספר: עולם התנ"ך
עורך הספר: הרן, מנחם  (פרופ')
תאריך: 1983-1996
בעלי זכויות : דברי הימים הוצאה לאור
הוצאה לאור: דברי הימים הוצאה לאור
הערות: 1. ‫מאושר על-ידי משרד החינוך והתרבות.
2. האנציקלופדיה מורכבת מ- 24 כרכים.
הערות לפריט זה:

1. מתוך הכרך מלכים א' בעריכת ד"ר גרשון גליל.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית