הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעשרת הדיברות


עשרת הדיברות: עשרה דברים – עשר מצוות – שנאמרו בדיבור.

על-פי המסופר בספר שמות (פרקים יט-כ) התגלה ה' לעם ישראל בהר סיני בזמן נדודיהם במדבר לאחר יציאת מצרים. בהתגלות זו בהר סיני השמיע ה' את עשרת הדיברות, שנכתבו על שני לוחות אבן – לוחות העדות.
עשרת הדיברות מפורטים בתורה פעמיים: בפעם הראשונה בספר שמות (פרק כ פס' 2 – 13), ובפעם השנייה – בהבדלים קלים – בספר דברים (פרק ה פס' 6 – 18).
עשרת הדיברות מתחלקים למצוות ואיסורים הקשורים לאמונה בה' – ולאלה הקשורים ליחסים שבין אדם לחברו. החלוקה המקובלת של עשרת הדיברות מבוססת על הדיברות שבספר שמות.

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
עשרת הדיברות

ביבליוגרפיה:
כותר: עשרת הדיברות
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה: 1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית