הסדרי נגישות
עמוד הבית > טכנולוגיה ומוצרים > אנרגיה
מינא : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה


תקציר
נתונים על צריכת מוצרי נפט בישראל לשנת 2002.עלייה של 2% בצריכת סולר לתחבורה ב- 2002 - נבלמה מגמת הירידה בצריכת מוצרי נפט
מחברת: ורדה מור


צריכת הסולר לתחבורה בישראל גדלה ב- 2002 ב- 2% ל- 2.51 מיליון טון, לעומת 2.46 מיליון טון בשנה הקודמת, לפי נתוני מינהל הדלק. בצריכת כל מוצרי הנפט נרשמה יציבות, והיא הסתכמה בכ- 12 מיליון טון, ללא שינוי מסך כל הצריכה בשנה הקודמת (ר' טבלה). ב- 2001 נרשמה לפי נתוני מינהל הדלק ירידה של 8% בצריכת מוצרי נפט בישראל ל- 12 מיליון טון מכ- 13 מיליון ב- 2000.

בצריכת סולר לתחבורה נרשמה גם ב- 2001 עלייה של 2% ל- 2.5 מיליון טון, והיא עולה על צריכת כל סוגי הבנזין. מנתוני מינהל הדלק עולה שבצריכת כל סוגי הבנזין לא נרשם שינוי משמעותי לעומת השנה הקודמת, והיא הסתכמה בכ- 2 מיליון טון.

מגמת עלייה בצריכת סולר לתחבורה וירידה בצריכת הבנזין ניכרת גם במדינות האיחוד האירופי. לפי נתונים סטטיסטיים של OECD, נרשמה ב- 2001 עלייה של 4.9% בצריכה נטו של סולר וירידה של 1.4% בצריכת בנזין (כ- 17.8% ממכוניות הנוסעים ב- 15 מדינות האיחוד האירופי מונעות בסולר).

נמשכת מגמת העלייה בצריכת בנזין 95 נ.ע. מול ירידה בצריכת בנזין 96 ובנזין 98, ונתח השוק שלו גדל ל- 69%. צריכת בנזין 95 נ.ע. עלתה ב- 2002 ב- 9% ל- 1.45 מיליון טון ( ב- 2001 נרשמה עלייה של 10%), אולם בצריכת בנזין 96 ו- 98 נרשמו ירידות של 15% ו- 19%, בהתאמה (ב- 2001 נרשמו ירידות של 18% ו- 12%). הירידות בצריכת סוגי הבנזין האחרים קיזזו את העלייה בצריכת בנזין 95 נ.ע., וכך לא נרשם שינוי משמעותי בסך כל צריכת הבנזין.

עוד עולה מנתוני מינהל הדלק שנמשכת מגמת הירידה בצריכת המזוט, והיא ירדה ב- 2002 ב- 9% ל- 3.9 מיליון טון, לעומת 4.3 מיליון טון ב- 2001 ו- 4.8 מיליון טון ב- 2000. בצריכת סולר לייצור חשמל ותדלוק אוניות נרשמה עלייה של 67% ל- 496 אלף טון, אולם יש לציין שב- 2001 נרשמה ירידה של 54% בצריכת מוצרים אלו.

היציבות בצריכת כל סוגי הבנזין והעלייה בצריכת הסולר לתחבורה מפתיעים על רקע העלייה במחירי הדלק וההרעה במצב הכלכלי במשק, שצפויים בדרך כלל להביא לירידה בביקוש (הנתונים כוללים את צריכת הרשות הפלשתינאית). ייתכן שהגידול במספר כלי הרכב המנועיים בישראל (עלייה של 5% ב- 2001) מקזז את השפעת העלייה במחירי הדלק והמצב הכלכלי - בטחוני.

צריכת מוצרי נפט בישראל 2002 (כולל הרשות הפלשתינאית) (באלפי טונות מטריות)

המוצר 2002 2001 השינוי ב- %
גפ"ם 517 488 6% +
פרופילן 102 101 0% +
ס"ה גז 619 589 5% +
בנזין 91 נ.ע. 3 3 0% +
בנזין 95 נ.ע. 1,442 1,327 9% +
בנזין 96 576 680 15% -
בנזין 98 נ.ע. 58 72 19% -
ס"ה בנזין 2,079 2,083 0% -

ס"ה נפטא 891 862 3% +
קרוסין משק 446 416 7% +
קרוסין תעופה 594 596 0%
ס"ה קרוסין 1,039 1,012 3% +
סולר הסקה 156 169 7% -
סולר תחבורה 2,512 2,458 2% +

סולר
חשמל/אוניות

496 297 67% +
ס"ה סולר 3,164 2,924 8% +
ס"ה תזקיקים 7,792 7,471 4% +
ס"ה מזוט 3,928 4,294 9% -
זפת 286 260 10% +


ס"ה מוצרים

*הפרש ס"ה נובע מעיגול

12,005 12,025 0% -
מקור: מינהל הדלק 2/03

ביבליוגרפיה:
כותר: עלייה של 2% בצריכת סולר לתחבורה ב- 2002 - נבלמה מגמת הירידה בצריכת מוצרי נפט
מחברת: מור, ורדה
תאריך: מארס 2003 , גליון 297
שם כתב העת: דפי מידע : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה
עורכת הכתב עת: מור, ורדה
הוצאה לאור: מינא : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה
הערות לפריט זה: 1. ורדה מור היא עורכת החומר
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית