הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > נבואה > ישעיה
ההסתדרות הציונית העולמית. המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה


תקציר
המאמר מנתח את הנבואה שבישעיהו פרק י"א פסוקים 1 – 10 , תוך שימוש בכלים ספרותיים ובספרות הפרשנית.
קטע המאמר שלפנינו דן בפסוק ה' שבנבואה.ויצא חוטר מגזע ישי : חלק ו'
מחברת: לאה פרנקל


פסוק ה.
"והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו".
אף כאן לפנינו תיאור מיטאפורי. צדק ואמונה מדומים לאזור מתנים ולאזור חלציים. מהי נקודת המגע המכוונת במיטאפורה בזאת, במה ניתן לדמות את הצדק לאזור?
יש להתחשב במה שמאפיין את האזור. האיש הנאזר באזור מצטייד על-ידי כך בכוח, בעוז. משמע זה עולה מן השימוש בפועל אז"ר, למשל בירמיה א, יז:
"ואתה תאזר מתניך וקמת ודברת אליהם את כל אשר אנכי אצוך אל-תחת מפניהם פן-אחתך לפניהם", או באיוב לח, ג: "אזר-נא כגבר חלציך"; וביתר בהירות – מן השימוש בשם, בישעיה ה, כז: "אין-עיף ואין-כושל בו לא ינום ולא יישן ולא נפתח אזור חלציו ולא נתק שרוך נעליו".
על תכונה אחרת של האזור מעמידנו הכתוב ב"משל האזור" בירמיה: "כי כאשר ידבק האזור אל-מתני איש כן הדבקתי אלי את כל-בית ישראל" (יג, יא). מן הכתובים הנזכרים תתבהר כוונת המיטאפורה בישעיה יא, ה. כשם שאזור המתניים והחלציים דבק במתני איש, כך ידבקו הצדק והאמונה בחוטר - "והכוונה כי הצדק והאמונה לא ייפרדו ממנו לעולם" (שד"ל). וכשם שאזור המתניים והחלציים גם מחזק את האיש ומגביר את כוחותיו, כן יחזקו ויגבירו את כוחותיו של החוטר – הצדק והאמונה. ואולי משמש האזור גם לקישוט, כגון לפי הנאמר ביחזקאל כג, טו: "חגורי אזור במתניהם סרוחי טבולים בראשיהם מראה שלישים כולם". אף כך, אולי מתכוונת המיטאפורה בפסוקנו גם לומר שהצדק הוא פארו והדרו של החוטר.
לביטוי "אמונה" לא נודע במקרא אותו משמע תיאולוגי שנודע לו ביהדות בתקופה מאוחרת יותר ועד ימינו, היינו משמע של דת belief היפוכה של כפירה. עיקר מובנה של המלה "אמונה" במקרא הוא: אמת, ישר. כך למשל מלכים ב' יב, טז: "ולא יחשבו את-האנשים אשר יתנו את-הכסף על-ידם לתת לעשי המלאכה כי באמנה הם עשים". ובדומה שם יב, יז. מדי פעם מקביל השם "אמונה" ל"צדק", לא רק בפסוקנו ועוד בישעיה נט, ד: אין-קרא בצדק ואין נשפט באמונה" אלא גם, למשל, במשלי, כגון יב, יז: "יפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה". כאן עומדת "אמונה" בפירוש בניגוד לשקר. וכן שם יב, כב: "תועבת ה' שפתי-שקר ועושי אמונה רצונו". כן מקביל "אמונה" ל"צדק" בתהלים, כגון סוף מזמור צו: "ישפט תבל בצדק ועמים באמונתו".
בהתאם להוראה זו משלימות זו את זו שתי צלעותיו של פסוקנו.
חמשת הפסוקים הראשונים של הנבואה תיארו את אישיותו של החוטר מגזע ישי, את מוצאו, את תכונותיו ואת פעילותו. התוצאה לממשלת הצדק והאמונה תהיה זו המובטחת בישעיה לב, יז: "והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד-עולם", כפי שימחישו הפסוקים הבאים.

לשאר חלקי המאמר:
ויצא חוטר מגזע ישי : חלק א'
ויצא חוטר מגזע ישי : חלק ב'
ויצא חוטר מגזע ישי : חלק ג'
ויצא חוטר מגזע ישי : חלק ד'
ויצא חוטר מגזע ישי : חלק ה'
ויצא חוטר מגזע ישי : חלק ו'
ויצא חוטר מגזע ישי : חלק ז'
ויצא חוטר מגזע ישי : חלק ח'
ויצא חוטר מגזע ישי : חלק ט'

ביבליוגרפיה:
כותר: ויצא חוטר מגזע ישי : חלק ו'
שם  הספר: פרקים במקרא : דרכים חדשות בפרשנות
מחברת: פרנקל, לאה
תאריך: 2001
הוצאה לאור: ההסתדרות הציונית העולמית. המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית