הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבהעמוד הבית > ישראל (חדש) > אקולוגיה ואיכות הסביבה
מקסם


תקציר
בשנים האחרונות ביצע המנהל הסביבתי בישראל קפיצת מדרגה, והמודעות לנושא איכות הסביבה גוברת והולכת, הן בקרב האוכלוסייה והן בקרב מקבלי ההחלטות. נושאים שהוזנחו במשך שנים רבות זוכים עתה לטיפול מואץ: טיפול בפסולת מוצקה, טיפול בשפכים עירוניים ותעשייתיים, טיפול בזיהום אוויר ובחומרים מסוכנים, נמצאים עכשיו על סדר היום הלאומי והמוניציפלי.ההפרטה כמנוף לקידום איכות הסביבה בישראל
מחבר: אדיר שפירא


רקע

שנים רבות לא קיבל נושא איכות הסביבה בישראל את תשומת הלב והמשאבים הראויים. יישובים ומפעלים ללא תשתיות ביוב זיהמו את מקורות המים של ישראל; בארות מי השתייה זוהמו בחומרים מסוכנים; מפעלים פלטו ללא דין וללא דיין חומרים מסוכנים לאוויר, למים ולקרקע; הטיפול בכל נושא הפסולת המוצקה הוזנח, ולאוכלוסייה ולסביבה, לטבע ולנוף, לקרקע ולמים נגרם נזק רב, לעתים בלתי הפיך.

בשנים האחרונות ביצע המנהל הסביבתי בישראל קפיצת מדרגה, והמודעות לנושא גוברת והולכת, הן בקרב האוכלוסייה והן בקרב מקבלי ההחלטות. נושאים שהוזנחו במשך שנים רבות זוכים עתה לטיפול מואץ: טיפול בפסולת מוצקה, טיפול בשפכים עירוניים ותעשייתיים, טיפול בזיהום אוויר ובחומרים מסוכנים, נמצאים עכשיו על סדר היום הלאומי והמוניציפלי.

הגידול בהקצאת המשאבים לנושא בא לידי ביטוי כמעט בכל התחומים הקשורים באיכות הסביבה.

מדינת ישראל השקיעה ומשקיעה רבות בהקמת מכונים לטיפול ולטיהור שפכים; הושקעו מאמצים רבים לסגירת מזבלות פראיות, שזיהמו מי תהום וגרמו למפגעים סביבתיים אחרים ולהקמתם של אתרי פסולת מוסדרים שיוקמו על-פי תקנים בינלאומיים; הוקם מערך ארצי לטיפול בחומרים מסוכנים; תוגברה האכיפה על הרשויות המקומיות ועל מפעלי תעשייה מזהמים, ונעשה רבות להעלאת המודעות לנושא בקרב האוכלוסייה ובקרב תעשיינים, ראשי רשויות ממלכתיות ומקומיות ומקבלי החלטות ומעצבי מדיניות.

המודעות הגדלה והולכת מקבלת את ביטויה גם בהגדלה משמעותית של תקציבים המוקצים לנושא הן במסגרת הרשויות הממלכתיות (משרד האוצר, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התשתיות הלאומיות, משרד הפנים וכו'), הן בקרב הרשויות המקומיות המשקיעות יותר במניעת זיהומים ובשיפור איכות החיים, והן בקרב התעשיינים.

הטיפול באיכות הסביבה דורש השקעה גדולה ועולה ממון רב  

למרות הגידול הרב בהקצאת המשאבים לנושא, עדיין יש צורך בהשקעות גדולות מאוד לטיפול בנושאים הסביבתיים שהוזכרו לעיל ובנושאים נוספים. השקעות שיגיעו הן מגורמים ממשלתיים וציבוריים והן מגורמים פרטיים.

מבדיקה ראשונית עולה, כי היקפי הפרויקטים הצפויים בתחומי איכות הסביבה השונים בשנים הקרובות, הם בסדרי גודל של מאות מיליוני דולרים ואולי אף מעבר לכך. מדובר בפרויקטים להקמת מכוני טיפול בשפכים, הקמת אתרי פסולת ותחנות מעבר, איסוף וטיפול בפסולת ברשויות המקומיות, פרויקטים בתחום זיהום האוויר, בתחום החומרים המסוכנים ועוד.

בין הפרויקטים המובילים ניתן למנות את סגירת אתר חירייה ופתיחת אתרים בדרום, שדרוג מטמנות כמו חרובית ואבו דיס. בתחום השפכים אפשר למנות את פרויקט ירושלים, כפר-סבא, חדרה, נתניה עוד.

ברור לכול כי, במדינה אשר מטפלת בבעיות ביטחון אקוטיות ואשר צריכה לטפל בבעיות קליטת עלייה, אבטלה ועוד, התקציב הממשלתי המופנה לנושא איכות הסביבה אינו מספיק להיקף השקעות כה גדול, ויש למצוא מקורות מימון נוספים.

אחת הדרכים לגיוס מקורות מימון היא באמצעות הפרטה של חלק מן השירותים הסביבתיים. הכוונה בעיקר להפרטה בתחום הטיפול במים ובביוב ברשויות המקומיות - הפרטת הקמתם של מכונים לטיפול בשפכים (שיטת owen and operate) והפרטת משק המים והביוב ברשויות המקומיות, כמו גם הפרטה בתחום הטיפול בפסולת מוצקה - הפרטת הקמתן של מטמנות ותחנות מעבר והפרטת שירותי האיסוף והטיפול בפסולת במסגרת הרשויות המקומיות.

קידום ההפרטה מהווה הזדמנות עסקית טובה לחברות וליזמים פרטיים, יחד עם האפשרות להזרמת ההון הנדרש לקידום הטיפול בנושא בתקנים הנדרשים, בד בבד עם שיפור ניכר של רמת השירות הניתנת לאזרחים בתחומים אלה.

הפרטת משק המים והביוב ברשויות המקומיות

כללי

 • ניהול משקי המים והביוב הוא מטבעו פעילות של Public Utility.
  - הטיפול בכל שירותי המים, אספקת המים, ניקוז וביוב מופקד על-פי חוק בידי הרשות המקומית.
  הרשות המקומית אחראית לקניית המים מהספקים, מכירת המים לצרכנים, ניקוז ותיעול מי הגשמים והשיטפונות, סילוק השפכים, בניית מערכות תשתית לנ"ל, אחזקת המערכות ופיתוחן, מניעת זיהום המים, מעקב אחר כמויות המים המוזרמות במערכות השונות, מתן אישורי בנייה ופיתוח, תוך התחשבות במערכות התשתית, פיקוח על השימוש במערכות ועוד.
  - אף-על-פי שהטיפול במים ובביוב הנו בעל היקף ארגוני גדול מאוד ומחזור הכספים בו הוא נכבד ביותר, השירות שניתן במרבית הרשויות המקומיות בארץ בתחום זה לוקה בחסר, מתאפיין בחוסר יעילות ובהעדר טיפול ברמה נאותה. הדבר בא לידי ביטוי במספר היבטים כגון:
  היקף תשתיות בלתי מספק - נובע בעיקר מהיעדר יכולת לעמוד בנטל הכלכלי והארגוני של פרויקטים מסוג זה.
  רמת תחזוקה שאינה מספקת וגוררת שירות בלתי סדיר ותקלות.
  חוסר יעילות בניהול כוח אדם ובטכנולוגיה.
  אי עמידה בתקני איכות הסביבה.
  העברת עודפי מזומנים לנושאים אחרים ובעיקר להשקעות אחרות.
  הדרך בה ניתן לבצע את הפעילות ביעילות מרבית, תוך מתן פתרונות לליקויים שצוינו לעיל, היא במסגרת גוף עסקי, שפעילותו תוסדר באמצעות הנחיות ופיקוח ממשלתי על מבנה התעריף ורמתו, רמת השירות הנדרשת וכיו"ב.
  הפרטת משק המים והביוב היא הפתרון למרב הבעיות הארגוניות, הכלכליות ובעיות התשתית, ותוצאתה הסופית תניב רווח לרשות המקומית בד בבד עם העלאת רמת השירות לצרכנים.
 • מדיניות הממשלה
  מדיניות הממשלה קובעת כי יש להוסיף ולקדם את תהליכי ההפרטה וההתייעלות בקרב הרשויות המקומיות.

דרך הביצוע

 • -מתן זיכיון לניהול משק המים והביוב לחברה פרטית גדולה, בעלת ניסיון וידע רב-תחומי בארגון, ניהול וביצוע מערכות מים.
 • החברה שתקבל זיכיון תנהל את כל המערכת בשיתוף עם הרשות המקומית. בפועל ינהל הזכיין את כל הפעולות הנדרשות ממנו, לרבות רכישת מים מספקים, הובלתם ואספקתם לצרכנים, איסוף מי הביוב מהצרכנים, טיהורם, סילוקם או מכירתם, כולל ייזום של הקמת מתקני מים ומתקני טיפול בשפכים המקומיים או האזוריים, על-פי קריטריונים שייקבעו מראש. הרשות המקומית תעסוק בפיקוח ובבקרה על פעולות היזם.
 • הזכיין ישלם לרשות המקומית סכום חד-פעמי וכן תמלוגים חודשיים.
 • הזיכיון תקף ל- 20 שנה וייפתח כל חמש שנים לביקורת והערכה על בסיס תכניות המוצגות על-ידי הזכיין בתחילת התקופה. התכניות עוסקות בהעלאת רמת המערכת ורמת השירות במשך חמש השנים הבאות.
 • כ"א המועסק על-ידי הרשות המקומית יושאל בחלקו לזכיין לעבודה עד צאתו לגמלאות, ובחלקו יועסק על-ידי הרשות המקומית במערך הפיקוח וההערכה.

יתרונות בהפרטת משק המים והביוב

 • שיפור ניכר של רמת השירות הניתנת לצרכנים.
 • תפעול כל מערכות המים (מים, ביוב, ניקוז) על-ידי גוף אחד בעל יכולת כוללנית מוכחת, שיביא לניהול יעיל וכלכלי של כל המערכת.
 • יכולת גיוס משאבים בקנה מידה נרחב לצורך השקעות בתשתית לטווח ארוך ולצורך השקעות באחזקה ובתיקונים של מערכות קיימות. הדבר יאפשר לרשות המקומית לשחרר תקציבים למטרות אחרות.
 • הפסקת התלות המוחלטת במימון מתקציב המדינה. מקור נוסף של הכנסה כספית לרשות המקומית.
 • הפעלת המערכת באופן מקצועי טהור על-ידי שחרורה ממערכת לחצים ציבוריים ושיקולים זרים.
 • הפרדת סמכויות מוחלטת בין ביצוע השירות (על-ידי היזם) לבין הפיקוח עליו.
ביבליוגרפיה:
כותר: ההפרטה כמנוף לקידום איכות הסביבה בישראל
מחבר: שפירא, אדיר
שם  הספר: אישים ומעשים בישראל : ספר היובל
עורכי הספר: אהרוני, שרה; אהרוני, מאיר
תאריך: 1998
הוצאה לאור: מקסם
הערות לפריט זה: 1. אדיר שפירא - מנכ"ל "אחת - ניהול פרויקטים". לשעבר מנכ"ל רשות שמורות הטבע.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית