הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > שמירת טבע וסביבהעמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > שמירת טבע וסביבה > חוקים ותקנות עמוד הבית > ישראל (חדש) > אקולוגיה ואיכות הסביבה > פיתוח בר-קיימאתקציר
בשנת 1992 התקיימה, בריו דה ז'נרו שבברזיל, "פסגת כדור הארץ", שבה דנו בהשלכות הפיתוח העתידי על הסביבה. בוועידה נוסח מסמך עקרונות "הצהרת ריו" וכן מסמך פעולה לממשלות בשם 21 Agenda - "סדר יום למאה ה-21". זהו מסמך מדיניות עולמי, על האופן שבו יש לטפל בנושאי איכות סביבה ופיתוח כלכלי. גם המשרד לאיכות הסביבה בישראל נערך לקראת הפעילות העולמית.פסגת כדור הארץ 2002 (World Summit 2002 )
מחבר: המשרד לאיכות הסביבה


.We can each have a right, a role and a responsibility to contribute to sustainable development

לכולנו יש זכות ומחויבות לפעול למען פיתוח בר קיימאבשנת 1992 התקיימה, בריו דה ז'נרו שבברזיל, "פסגת כדור הארץ".
בפסגה השתתפו 172 מדינות, ומנהיגים ממדינות מפותחות ומתפתחות דנו בה בהשלכות הפיתוח העתידי על הסביבה. בוועידה נוסח מסמך עקרונות "הצהרת ריו" וכן מסמך פעולה לממשלות בשם 21 Agenda - "סדר יום למאה ה - 21". זהו מסמך מדיניות עולמי, על האופן שבו יש לטפל בנושאי איכות סביבה ופיתוח כלכלי, הוא מציע תכניות להשגת איזון בר קיימא בין צורכי האוכלוסייה ליכולת הנשיאה של כדור הארץ. לאור מסמך זה קובעים יעדים סביבתיים ומעצבים מדיניות סביבתית ומדיניות פיתוח של מדינות ברמה הלאומית והמקומית. 

הצהרת ריו 1992


ייהצהרת ריו 1992" הוא מסמך המכיל 27 עקרונות של פיתוח בר קיימא - ברמה המקומית, הארצית האזורית והגלובלית. להלן חלק מהם:

* בני אדם זכאים לחיים בריאים ופרודוקטיביים, בהרמוניה עם הטבע.

* יש לתת מענה לצורכי פיתוח ולצורכי סביבה באופן שוויוני, לדור הנוכחי ולדורות הבאים.

* למדינות יש זכות לנצל משאבי טבע בתחומן, מבלי לגרום נזק סביבתי חוצה גבולות.

* יש לתת קדימות לצורכי אוכלוסיות פגיעות.

* יש להפחית או להפסיק דרכי ייצור וצריכה, שאינן מתאימות להגדרה "בר קיימא".

* יש לאפשר לציבור נגישות למידע על סוגיות סביבתיות ועל היבט הצדק הכרוך בהן.

* יש להפנים אחריות לנפגעי זיהום ונזקים סביבתיים ולדאוג לפצותם.

* יש למנוע פעילויות ומעבר של חומרים, הגורמים לנזקים סביבתיים.

* יש לאמץ את העיקרון של "זהירות מקדימה", כלומר - יש לנקוט אמצעי זהירות לפני פעילות העלולה לפגוע בסביבה, גם אם לא הוכח קשר ודאי בין הפעילות ובין הפגיעה.

* יש לשאוף לחישוב כלכלי, המביא בחשבון את הנזקים לסביבה ולחברה.

* יש להשתמש בתסקירים המעריכים השפעות סביבתיות של פרויקטים מתוכננים.

* נמצא קשר הדוק בין שלום, פיתוח והגנה על הסביבה.


אג'נדה 21 ומסמך ריו אינם בעלי תוקף חוקי מחייב, אך הם הפכו להיות קובצי הנחיות שכל מדינות העולם מייחסות להם חשיבות רבה ופועלות למימוש העקרונות המנוסחים בהם.


הידעת???
פיתוח בר קיימא – פיתוח העונה על צרכי הדור הנוכחי, מבלי לפגוע באפשרות לעונת על צורכיהם של הדורות הבאים. 

פסגת כדור הארץ לפיתוח בר קיימא – יוהנסבורג 2002


בחודש יוני 2002, עשר שנים לאחר ועידת ריו, עתידה להתקיים פסגה עולמית נוספת, ביוהנסבורג, דרום אפריקה. הפסגה תיקרא בשם 2002 World Summit ולקראתה נתבקשו כל מדינות העולם להכין דו"ח לאומי על יישום אג'נדה 21. קיימת ציפייה לדיווח על התקדמות מהותית ביישום אג'נדה 21 - ברמה גלובלית, לאומית ומקומית, על מעורבות גדולה יותר של החברה האזרחית ושל המגזר העסקי באחריות לסביבה.

בכוונת פסגה זו להביא לחיזוק המחויבות הגלובלית לפיתוח בר קיימא באמצעות אשרור אמנות ופרוטוקולים סביבתיים לנושאים כמו התחממות כדור הארץ, הנדסה ביולוגית מבוקרת, מניעת שימוש במזהמים שאינם מתפרקים ועוד.

הפסגה מקווה לשפר את הדרכים למימון פיתוח בר קיימא, באמצעות תוספת מקורות סיוע, הגדלת הגישה להשקעות חוץ ישירות, הקלות בחובות קודמים ועוד.

בישראל יוכן דו"ח, תוך שיתוף פעולה בין משרדי ממשלה וגופים ציבוריים, על יישום אג'נדה 21 – הישגים, אילוצים ואתגרים – בתחומים הבאים:

1. משאבי טבע - ניהול קרקע, מים מתוקים, ים וחופים, איכות אוויר, מגוון ביולוגי, מדבור

2. פסולת - מוצקה ומסוכנת

3. סקטורים כלכליים – חקלאות, תעשייה תיירות, ותחבורה, אנרגיה, בנייה ופיתוח

4. הוגנות חברתית - דאגה לאוכלוסיות החלשות לשוויון הזדמנויות בנגישות למשאבים

5. חשיבה רב דורית - דאגה לדורות הבאים


המשרד לאיכות הסביבה נערך לקראת הפעילות העולמית בכמה מישורים.

1. במישור הבינלאומי כל מדינה נתבקשה להגיש:
- "101 דרכים לקדם פיתוח בר קיימא" - יוצגו פרויקטים מוצלחים בארץ, המיישמים עקרונות של פיתוח בר קיימא.

- "פיתוח בר קיימא - חזון למאה ה - 21" - יוצגו מטרות עיקריות של ישראל בנושא.

- "אג'נדה 21 של הילדים" – תיערך תחרות בין ילדי ישראל, שבה יציגו, באמצעות כרזה, את השאיפה שלהם לפיתוח בר קיימא.

- "התקדמות לאומית" - ייקבע מספר מצומצם של יעדים לפיתוח בר קיימא, שניתן להשיגם בחמש השנים הקרובות

2. במישור המקומי:

- במהלך שנת 2002 ייערכו פעילויות רבות ומגוונות ברחבי המדינה, במטרה להרחיב את מעורבות הציבור הרחב והסקטור העסקי.


ארגונים ציבוריים המעונינים לפעול לקידום הנושא ולהשתלב במערך הפעילות, ימסרו את שם הארגון וסוג הפעילות, בדואר אלקטרוני: galitc@environment.gov.il

ביבליוגרפיה:
כותר: פסגת כדור הארץ 2002 (World Summit 2002 )
מחבר: המשרד לאיכות הסביבה
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית