עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > היישוב בארץ ישראל טרם הקמת המדינה > היישוב בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי [1917 - 1948] > עליה חמישיתעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל > עלייה חמישיתעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > מיישוב למדינה > כלכלה חברה ותרבותעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > מיישוב למדינה > כלכלה חברה ותרבותעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל > עלייה חמישית
יד יצחק בן-צבימכון ליאו בק


תקציר
היוזמות הכלכליות של יוצאי גרמניה בשנות השלושים היו ברובן יוזמות פרטיות: אנשים יחידים הקימו בנקים, בתי-חרושת ובתי-עסק ופיתחו שירותים שונים. בהדרגה נאלצו יוזמות אלה להשתלב במגמה הכללית של ריכוזיות כלכלית.תרומת העלייה ממרכז אירופה להתפתחות המשק החברה והתרבות : השפעת התמורות בהתפתחות המשק על מעמדם של יוצאי מרכז אירופה
מחבר: יואב גלבר


למגמות הכלליות בהתפתחות המשק הארצישראלי מאז שנות השלושים היתה השפעה רבה על אופי תרומתם של עולי מרכז אירופה להתפתחותו ולתפקידים שמילאו בו. היוזמות הכלכליות של יוצאי גרמניה בשנות השלושים היו ברובן יוזמות פרטיות: אנשים יחידים הקימו בנקים, בתי-חרושת ובתי-ספק ופיתחו שירותים שונים. די לציין את הבנקים הפרטיים של יפת, פויכטוואנגר, אלרן וקולנשר-לוונברג; את מפעלי 'אתא', 'עסיס' וכדומה; את מלונות 'קטה דן', 'השרון' ו'גלי כינרת'; או את חנויות הכול-בו 'אקמן', 'שווארץ' ו'חפצי-בה'. ואולם, מפעליהם של יחידים לא האריכו ימים, ובהדרגה נאלצו להשתלב במגמה הכללית של ריכוזיות כלכלית ושל הקמת חברות גדולות, שדחקו את איש המעמד הבינוני העצמאי מתפקידו הכלכלי המסורתי.

כך, למשל, נותר בראשית שנות השבעים בנק אחד בלבד מעשרות הבנקים הפרטיים, לרבות 'קופת-מלווה' של הע"ג, שהקימו יוצאי מרכז אירופה בשנות השלושים, וגם בנק זה היה חברת-בת של אחד הבנקים הגדולים. שאר הבנקים הפרטיים נבלעו בשנות החמישים והשישים על-ידי חמשת ענקי הבנקאות הישראלית. הדור השני – כלומר, בניהם של מייסדי הבנקים הפרטיים ובעליהם, כמו, למשל, ארנסט יפת – השתלבו בעמדות בכירות בבנקים הגדולים, אך במעמד של מנהלים-שכירים, ולא של בעלים.184

התפתחות דומה חלה גם בתעשייה. בשנת 1937 היו רוב המפעלים בתי-חרושת קטנים, שכל אחד העסיק עשרות עובדים. רק 16 מפעלים, פרט לחברת-החשמל, העסיקו יותר ממאה עובדים, ומספרם הכולל של פועליהם היווה חמישית בלבד מכלל כוח-האדם בתעשייה. בשנת 1970 היו בארץ 361 מפעלי-תעשייה שכל אחד מהם העסיק יותר ממאה עובדים, ומספר עובדיהם של 117 מהם עלה על 300. המפעלים הגדולים העסיקו באותה שנה כמחצית מכוח-האדם של התעשייה הישראלית.

מגמת הריכוזיות בתעשייה באה לידי ביטוי גם בשינוי שחל בצורת הבעלות על המפעלים ובמעבר מבעלות של יחידים ושל שותפויות לבעלות של חברות בערבון מוגבל, כפי שמלמדת טבלה 7. רבים מן המפעלים שהקימו עולים ממרכז אירופה בשנות השלושים והארבעים נבלעו אפוא בעשורים שלאחר-מכן על-ידי חברות גדולות, בעיקר הסתדרותיות, או הפכו ממפעלים משפחתיים לחברות בע"מ, אף שנשארו לעתים בבעלות המשפחות המייסדות, כמו, למשל, מפעלי-המזון של שטראוס ושל זוגלובק בנהריה ומפעלו של ריכארד לוי.

טבלה 7
התפלגות המועסקים בתעשייה לפי צורת הבעלות185
(באחוזים)

הבעלות 1929/30 1936/7 1969/70
פרטי יחיד
שותפויות
קואופראטיבים
חברות
40
30
5
25
29
27
8
36
8
8
5
79
סך-הכול 100 100 100
מספר המועסקים

7,600

22,000 206,000

מגמת הריכוזיות הורגשה בהתפתחות המסחר, אף-כי פחות מאשר בתעשייה ובבנקאות. בשנת 1970 היו עדיין כמחצית בתי-העסק הגדולים בישראל ולמעלה מ-96% של החנויות הבינוניות והקטנות בבעלות יחידים ושותפויות. עם זאת נדמה, כי בשנים שחלפו בינתיים, עם פריחתן של רשתות-השיווק הגדולות והתפשטות הנוהג להקים 'חנויות מפעלים', גבר קצב הריכוזיות גם בחיי-המסחר.

לחלקים נוספים של המאמר:
המשק הארצישראלי על סף בואה של העלייה מגרמניה
יבוא ההון היהודי לארץ
הכוונת ההשקעות
עולי מרכז אירופה בתעשייה
התפתחות המסחר
תרומת עולי מרכז אירופה להתפתחות הבנקאות והשירותים הפינאנסיים
השינויים בסגנון-הבנייה ובתרבות-הדיור
התפתחות ענף המלונאות והקיט
הימאות והדיג
השפעת התמורות בהתפתחות המשק על מעמדם של יוצאי מרכז אירופה (פריט זה)
השפעת התמורות בהתפתחות המשק על מעמדם של יוצאי מרכז אירופה עלייתם וקליטתם של בעלי המקצועות החופשיים
תרומתם של עולי מרכז אירופה להתפתחות הרפואה ושירותי הרפואה
עולי מרכז אירופה במערכת המשפטית
השפעתם של עולי מרכז אירופה על התפתחותם של שירותי הרווחה
המהנדסים ותרומתם להתפתחות הכלכלית והטכנולוגית ביישוב
עולי מרכז אירופה באקדמיה
עולי מרכז אירופה בספרות הארצישראלית
השפעתם של יוצאי מרכז אירופה על התפתחות האמנויות הפלסטיות בארץ ישראל
עולי מרכז אירופה בחיים המוסיקליים בארץ-ישראל
עולי מרכז אירופה בכוחות-הבטחון של היישוב

הערות שוליים:

  1. ראה הסקירה הנזכרת (לעיל, הערה 1), עמ' 11.
  2. שם, עמ' 12.
ביבליוגרפיה:
כותר: תרומת העלייה ממרכז אירופה להתפתחות המשק החברה והתרבות : השפעת התמורות בהתפתחות המשק על מעמדם של יוצאי מרכז אירופה
שם  הספר: מולדת חדשה : עליית יהודי מרכז אירופה וקליטתם 1948-1933
מחבר: גלבר, יואב
תאריך: 1990
בעלי זכויות : יד יצחק בן-צבי; מכון ליאו בק
הוצאה לאור: יד יצחק בן-צבי; מכון ליאו בק
הערות לפריט זה:

1. פרק ששי : תרומת העלייה ממרכז אירופה להתפתחות המשק החברה והתרבות


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית