הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > תורה שבעל פה > מבוא לספרות התלמודית
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור


תקציר
אחד המפעלים שיזם ביאליק הוא פירוש חדש לשישה סדרי משנה (מפעל שלא הושלם). בהקדמה המובאת כאן מאפיין ביאליק את הפירוש החדש ומסביר את המניעים לכתיבתו.הקדמה לששה סדרי משנה
מחבר: חיים נחמן ביאליק


הספר הראשון אחרי כתבי הקדש, שנשמר במקורו העברי ועמד בידי האומה מימי סדורו ועד היום – היא המשנה. התורה שבעל-פה, רוח אַפיה ונשמת חייה של התורה שבכתב, אצורה ועומדת במשנה. המשנה היא הבבואה הנאמנה ורבת-הפנים של כל ארחות החיים וצורות התרבות, ששלטו בישראל כמה מאות שנים אחרי חתימת כתבי-הקדש, ובעוד העם מעורה באדמתו. בצדו של המקרא, מכרה הזהב הטהור של השפה העברית הקדמונית, משמשת לנו המשנה מחצב אין-תכלה בן מעמקים עצומים של אותה הלשון העברית עצמה בפניה החדשות, כאשר נגלתה בימי חיותה האחרונים, בטרם נתקה כולה משרשי החיים הממשיים ובעוד לא נעתקה כָלה מפי העם. עוד דורי דורות יסיעו מן המחצב הזה אבנים וצרורות לבנין לשוננו ולתקומתה השלמה בפה ובכתב, הואיל ולשון המשנה, לפי כל תכונתה, קרובה לדרך המחשבה והדבור של בן זמננו קרבה יתרה מלשון המקרא.

כל הסגולות האלה מזכות את המשנה להצטרף אף היא לאבני הפנה, ואולי גם לאבני השתיה, של חנוך העם בכל הזמנים ומחייבות את ההשתדלות התמידית לקרב אליה את דעת העם ולבו ולהרבות בתוכו את לומדיה ושוניה. ואולם לשם כך יש לבקש ולמצוא דרכים להקלת למוד המשנה על העם ולהמתיק עליו כפי האפשר את טורח העסק בה. ואל הדבר הזה מכוונת בעיקר הוצאת המשנה בצורה שלפנינו.

הסבות הראשיות שגורמות להכביד על בן דורנו את למוד המשנה (הקשה גם בלא כך) מתוך הספרים המצויים בידינו עד עכשו – מהן התלויות בצורת גוף הפנים של המשנה, ומהן – בצורת הפירושים.

גוף הפְּנים של המשנה בא באותם הספרים בלא נקוד, המחיה ומאיר את הכתב והלשון1, בלא סימני הפסק נהוגים בזמננו, המסייעים להבנת הענין, וגם בלא הגהה מספקת, המצילה מן הטעות. דרכי הכתיב אינם קבועים בו מחוסר כל שיטה, ופעמים הם סותרים זה את זה גם באותו הדף ובאותה משנה. ע"י כך מתקשה, ולעתים נכשל, גם הקרין המובהק ביותר, וכל שכן תלמיד שאינו ותיק, השונה "תּאֹכַל" תחת "תּאָכֵל", "וְאָכְלוֹ" תחת "וְאֲכָלוֹ", "אוכְלִים" תחת "אֳכָלִים", וכיוצא באלה קריאות משובשות, שמביאות לפרקים גם לידי חוסר הבנה, או מה שרע מזה, לידי סירוס הכונה, ביותר מצויה הטעות בקריאת המלים הזרות, בנות פרס, יון ורומי, המשוקעות במשנה לרוב, ולא כל אדם יודע את מוצאן ומבטאן במולדתן, ובכמה מהן כבר נשתבשה המסורת לגבי הקרי והכתיב שלהן כאחד ("אולר, כרכר, ליסטים, פוחלץ, פרוזדור" תחת "אולד, כרכד, ליסטיס, פוחלין, פרוזדוד"). משבושי מסורת כאלה לא נקו גם הרבה מלים עבריות, ואפילו מן המצויות והמפורסמות ביותר, כגון "בית השואבה" תחת "בית השאובה", "ואין צריך לומר" תחת "ואין צורך לומר", ועוד שבושים "קלים" מסוג זה, רובם פרי התרשלות ומעוט הקפדה, מאחר שאין בהם לכאורה – לפי הדעה השטחית – "נפקא מינה לדינא", מבלי שים אל לב עדות ישנה ונאמנה של חכמים על אלה "שלא הקפידו על לשונם", כי גם "תורתם לא נתקיימה בידם".

כך הוא גוף הפנים של המשנה, ואשר לפירושיה – ודאי יש בהם טובים ומועילים מאד מכמה בחינות, וכמה מהם מאירים את העינים ומפיהם אנו חיים בבירור דברי המשנה וכונתה עד היום. בזכות אלה נתפשט באמת למוד המשנה בישראל במשך כמה דורות ויהי לקנין רבים, ואלם הפירושים ההם, לפי כל תכניתם, צורתם וסגנונם, הרי מכוונים היו בעיקרם לקהל התורנים חניכי בית המדרש, אלה אשר קול התורה שבעל-פה ולשון התלמוד ודרכי משאו ומתנו נבלעו בדמם מנעוריהם ונקלטו בלבם מאויר בית רבם. לא כן יודע ספר סתם מישראל, בן דור ימינו – הוא לא ימצא נחת באותם הפירושים. לא בארוכים שבהם ולא בקצרים. הארוכים – ארוכים יותר מדי ועמוסים ב"יתיר" ובטפל, בלשונות הגמרא ממקומות אחרים ובדברי הכרעה של הלכה למעשה, או בדברי סברא ודקדוקי פרשנות כיוצא באלה, דברים שאינם הכרח לגוף הבאור של דברי המשנה במקומה, לפי פשוטה ומשמעה, ולפיכך הם עלולים להסיח את דעת השונה הפשוט, - זה שאינו דקדקן ונוח לו בקריאה שטופה – מן העיקר. והקצרים – קצרים יותר מדי ולקויים ב"חסר" ואין אף הם עשויים להניח את דעת בן דורנו, המבקש להבין את דברי המשנה על בָּרְים במקומה ומתוכה עצמה. אלה ואלה לא יכשרו לבן דורנו גם מצד סגנונם המנומר, הזרוע כלאי לשון והמעורבב כולו בטויים ומונחים ארמיים, לקוחים מתוך המשא והמתן התלמודי, בטויים ומונחים הזרים ברובם לבן דורנו גם מחמת ארמיותם וגם מפאת הענינים הכלולים בהם בצמצום גדול ובדרך רמז, המובן רק לבקיאים בלבד.

הרצון והכונה לתת את המשנה ביד העם כספר השוה לכל נפש יודע עברית בישראל חייבה איפוא הוצאת המשנה בצורה חדשה, המתאימה יותר לטעם בני דורנו ולתביעותיו. ואת זה דמה מוציא המשנה הזאת – הוא גם מנקדה ומפרשה – להשיג במהדורה זו, המתוכנת עפ"י הכללים והדרכים האלה:

א) גוף הפנים של המשנה נתן בהוצאה זו – המכוונת גם לעם, ולא לתלמידים בלבד – כשהוא מלא ושלם, בלי שום השמטות ודלוגים כל שהם ובלי שום שנוי סדר, אלא משנה תמימה כהויתה וכסדרה, ערוכה ושמורה בכל, כבואה בכל יתר ההוצאות השלמות.

ב) הנוסח הנתון בזה הוא בדרך כלל אותו של טופס המשנה המקובל בידנו, בלי ערבוב של נוסחאות וגרסאות אחרות בגוף הפנים. באין עד היום בידינו – לחרפת האומה כולה – שום הוצאה מדעית שלמה2 של המשנה, הוצאת בעלת נוסח קבוע, מבוקר ומזוקק עפ"י כתבי-יד וספרים, לפי הדרישות החמורות של הבקורת המדעית בימינו – הוכרח המוציא לכבוש את יצרו" ולהמנע מלהכניס את עצמו להכרעה בין ערבובית הנוסחאות והגרסאות, כדי לבחור מהן את הטובות בעיניו ולקבוע אותן לדורות בגוף הפנים. ולא מיראת ההכרעה, וגם לא מטעם שההוצאה הזאת היא בעיקרה עממית ולא מדעית, ואין איפוא צורך מיוחד לרדוף אחרי נוסחאות, אלא מטעם מעשי: "בחירה חפשית" כזאת, ובהוצאה המיועדת לעם, יותר משהיתה מועילה, עלולה היתה להרבות את הערבוביה, בהוסיפה טופס נוסחאי חדש של המשנה על אלה המרובים הקיימים מכבר, ושנים שיזדמנו ללמוד ביחד מתוך שני טפסים שונים יביאו לידי מבוכה. מטעם פשוט זה הונח בדרך כלל בתוך הפנים הנוסח הישן במקומו, וגרסאות אחרות שנראו למוציא נכונות וישרות מאלה שבגוף הפנים, ויש בהן, לדעתו, משום תקון הענין ושבח הלשון – אלה הובאו בתורת "נוסח אחר" (בראשי תיבות: נו"א, או נ"א) בתוך הפירוש שלמטה. ואולם גם בתחום הפירוש נזהר המוציא מלהרבות בדקדוקי נוסחאות, אם לא לצורךך גמור – שלא להעמיס על הלומד יותר מדי. מן הכלל האמור יצאו רק מקצת מאותן הנוסחאות, שיתרונן על אלה שבגוף הפנים מוכרע מתוכן וגלוי לעין כל, ועם זה אין בהן כדי פריצה נכרת בנוסח הפנים המקובל, כגון שהשנוי הוא קל ובלתי מורגש ביותר לאוזן, אלא עשוי מצד צורתו המבטאית להבלע בנעימת הקריאה – שנויי נוסחאות מסוג זה הותרו לבוא גם בגוף הפנים. ואולם, כאמור, שנויים אלה בטלים במעוטם, וגם בכולם יחד אין כדי רושם של פגיעה בטופס המקובל3. לשם האמת על המוציא להודות כאן, כי בתחלת עבודתו עדיין היתה אימת הנוסח המקובל מוטלת עליו יותר מן הראוי, ומתוך משא פנים יש שהתעלם ממקצת נוסחאות נכונות ולא חש להביאן בפירושו. את עקבות ה"פחד" הזה – שפחת והלך אח"כ בהמשך העבודה – יכיר המעיין במסכות הראשונות4.

ג) הכתיב הנהוג ביותר בטופסים המקובלים – אלה שאינם מנוקדים – הוא המלא, זה שאותיות או"י עומדות לו במקרים רבים במקום תנועות, להורות על הקריאה הנכונה5. במקצת טופסים בא גם כתיב "מלא דמלא"6. יש מלבד זה הבדלים מסוג מיוחד בין הכתיב הנהוג בטופס הירושלמי ובין זה של הבבלי7. הצד השוה שבהם, שבכולם אין שיטה קבועה ומוחלטת ואין מצוי המרה; על כן מרובה בפנה זו הערבוביה. קובץ קובץ – וכתיב מבולבל שלו. לא טוב מזה גם הכתיב שבטופסים המנוקדים. יש שאחזו את החבל בשני ראשיו וזִוְנו את הנקוד עם הכתיב המלא או גם עם ה"מלא-דמלא". ויש שמלא וחסר משמשים אצלם בערבוביה. ויש קפדנים שממצים את המדה עד תכלית, עד כדי לכתוב כל בינוני קל בצורת החסר (בנה, חלה) לפי הכתיב המקראי8.

בעל המהדורה הזאת אחז במדה בינונית. הנקוד אינו יכול, כמובן, להזדווג עם הכתיב המלא כצורתו בטופסים המקובלים מחוסרי הנקוד, אבל להגדיש את הסאה אין צורך. הבינוני הקל, וכן העתיד הקל, יש שהם באים מלאים גם בכתבי הקודש, ואל לנו להחמיר במשנה יותר מבעלי המסורה במקרא. מטעם זה עצמו לא דחה המוציא את צורת הכתיב הבבלי מפני הנקי והקדום ממנו, מפני הכתיב הירושלמי. צורה זו נתקבלה בכל הטופסים הנהוגים במקומנו וכבר יש לה מסורת רבת שנים. על מה הקפיד בעיקר המוציא? על שיטת הנקוד שתפס בה – מאחר שתפס בה, שתהא אחת ושוה בכל הפנים של המשנה, מראש ועד סוף9

ד) בעיה חמורה בפני עצמה הוא דבר הנקוד במשנה, וביותר, של אותן המלים שאין להן דוגמה במקרא, או שאין לתבניתן הדקדוקית הכרע מתוכן או מענינן. כאן המבוכה שלמה. המסורת הכפולה, שבעל-פה ושבכתב (הקריאה הנהוגה וקובצים מנוקדים), לא תועיל כאן אלא מעט. לכל היותר אפשר להסתייע בה לפרקים, לצרפה לעדות אחרת – במקום שישנה – אבל לסמוך עליה בלבד אי-אפשר. ולא רק לפי שאינה מדויקת10, אלא גם מטעם שאין, באמת, למשנה מסורת אחת. מסורות הרבה לה, חלוקות. הירושלמית שונה מן הבבלית, המזרחית מן המערבית – כמספר שבטי ישראל מספר המסורות. קשה משום כן למצוא שני קובצי משנה שוים בנקודם ושני קבוצי ישראל שוים בקריאתם. מה לנו מלה פשוטה ומצויה ממלת "רבי"? ואעפי"כ אלה קוראים ומנקדים "רַבִּי" ואלה רִבִּי, ויש מנקדים "רְבִי" או גם "רֳבִי", ולפי עדות מלומד אחד יש קוראים "רֻבִּי", ובפי הבריות שגורה הקריאה "רֶבִּי", ובספרות הקדמונים יש למצוא סמוכים כמעט לכולם – ועתה צא והכרע ביניהם! ואם במלה כזאת כך, מלה שלא פסקה מעולם מפי ישראל, ואפילו משיחת חולין ומלשונות לעז שלהם, ויש לה איפוא מסורת רצופה בדבור החי – מה יש לומר במלים לא פשוטות ולא מצויות כמוה? מה לעשות, למשל, בשמות בני שלש אותיות כגון אלו: "כרך, פלג, פרד (של רמון), קלח, קלף, שבח, שרף"? מסורת אחת נוטה לקריאה כשוא וכפתח (על משקל "דְבַש"); אחרת קוראת ומנקדת בשני סגולים (משקל פֶּעֶל); ועוד אחרת מנקדת את מקצתם כראשונה ואת מקצתם כשניה, ואת מקצתם בשני קמצין (פָּעָל); ומה לעשות בשאר המלים שקריאתן ונקודן שנויים במחלוקת? "דלעת, דלועים" כמקובל ברוב מקומותינו בקריאה השגורה, או "דְּלעת, דְלוּעים" (על משקל "תַּפּוּחִים, פַּקּוּעוֹת"), כדעת אחרים, או שיש לנקד את הרבים "דִלוּעים" או "דֵלוּעים", כדעה עוד אחת שיש לה סמוכים באות י' הבאה בכתיב המלא של מלה זו בכמה מקומות (דילועים)? אֵיברים, או אֲברים? מאֵימתי, או מֵאֲמָתי, או כדעה שלישית, מֵאֱמתי? בַּכִּיר, או בָּכִיר (כנגודו "אָפיל")? בְּקעת, פְּקעת, או בַּקַּעת, פַּקַעַת? דְּמַאי, או דַּמַאי? חֲרוּבים, או חָרוֹבִים? כִּתבי הקודש (כמקובל בפי כל ישראל), או כְּתָבי הקדש (כתביעת נקרנים)? שִטְרֵי חוב, או שְטָרֵי חוב? מֶמֶל, או מָמֵל, או מַמָּל? מָמָש, או מַמָּש, או מַמַש (על משקל מֵסַב, מֵמַד)? סַכָּנה, תַּקָּלה, תַּקָּנה, או סְכָנה, תְּקָלה, תְּקנה? עֵקֶל, עֶקֶל, או עָקָל? ומה דינה של מלת "פֵּרות" בסמיכות ובנטיה: פֵּרות האילן, פֵּרותיו, כמקובל, או כנקודו של דייקן אחד בימינו: פְּרות האילן, פְּרותיו? ומלת "שָעָה" בסמיכות ובנטיה: שָעַת, שָעֲתִי, או שְעַת, שְעָתי, או שַעַת, שַעְתִּי? ומה יש לנהוג במלים הלועזיות שנתעברה צורתן, כגון: אסכרה, כלכלה (בהוראת סל), לבלר, ספסל, סרגל, פלטר, קלת, תמד" – הלנקדן לפי הקבלה המפוקפקת, או לקרבן אל מבטא מחצבתן? ואפילו בפעלים עברים פשוטים (כגון: משתצמח, משינקדו, משיקרחו, משישלק) פעמים שאין הכרע לבנינם מתוך הענין ואין אתה יודע איך לנקדם: בקל או בפִעל? בפִעל או בנפעל? ובפרט, במקום שצורת הכתיב עלולה להטעות, כגון: "משיגריעו, משיבחילו" – לכאורה, הרי צורת הפעיל לפניך, - אבל לאחר הבדיקה והעיון מתברר לך ללא כל ספק, שאין כאן אלא פעל בהפסק (משיגרעו, משיבחלו), והיו"ד אחרי ע' הפעל לא באה אלא לסמן ולהטעים את הצירה שבהפסק, כנהוג פעמים רבות בכתיב מלא דמלא11 ומהו נקודן של אותיות השמוש בכ"ל בראש שמות עצם? הבשוא ותמורותיה (כדינן לפני שמות סתומים), או בפתח ותמורותיה (כדינן לפני שמות מפורשים)? במסורות השונות אין למצוא בזה שום קבע12. וכיצד מנקדין את הכנוי לנוכח בסוף שם יחיד ובסוף הפעלים: אם ְךָ, ֶךָ, כנקודו במקרא (עבדְךָ עבדֶךָ; יִפְקָדְךָ, יִפְקְדֶךָ), או ָךְ, (עבדָךְ, רבָּךְ; שִלָחָךְ, פְּטָרָךְ), על דרך הארמית, כמו שבא נקודו בטופסים ישנים ובקריאתו המקובלת, לפי עדות קדמונים13.

התרתם הגמורה של ספקות ממין אלה – אם היא בכלל אפשרית – לא תבוא, כמובן, אלא אחרי חקירה ודרישה רבות עמל ובנות כחות משותפים של אנשי מדע מומחים ואחרי בדיקה מעולה ומדוקדקת והשואה של טופסי כ"י ודפוס עתיקים, ומי יודע אם גם אז לא ישארו. הרבה מן הספקות ב"תיקו". ואולם לפי שעה, לרגל המלאכה אשר לפניו, אנוס היה הנקדן, באין ברירה, לפלס לו דרך פשרה בין המסורות השונות, וכן בין אלה ובין תביעות הדקדוק, בכח עצמו, לפי טעמו ולפי השגתו. מסורה חשודה נדחתה מפני נאמנה ממנה, והדיוטית מפני מומחית. מסורה מפוקפקת ודקדוק – הלכה בדרך כלל כדקדוק; אבל במקום שהמסורה תקיפה ופשטה בכל ישראל – נשא הנקדן פניה. הכל לפי שקול דעתו והרגשתו הפנימית. ויש להודות, "כי הנקדן, עד שבא להכריע בין כל הספקות, כמעט כרע הוא תחתם. כל שעת עבודתו היה בעיניו כמהלך בין הטפין, ובדרך שכולה זרועה מוקשים. הרי אין אף שורה אחת במשנה נקיה כולה מן ה"ספקות", ופעמים גם מסוג כזה, שמביאים לידי יאוש. ואם אחרי כל היגיעה וההשתדלות הנאמנה להוציא דבר מתוקן לא הושג אף חצי כונתו הטובה – אין מי שיכיר בכך ואין מי שיצטער על כך יותר ממנו עצמו.

ה) לשון המשנה יש לה, כידוע, קלסתר פנים שלה, והיא נוטה בכמה דרכים מלשון המקרא. ואולם מי שיבוא למצות על נוסח המשנה שבידנו את כל חומר הדין הדקדוקי – על כרחו יאמר נואש. ידי מעתיקים ומדפיסים עשו גם בפנה זו את שלהם – מדעת ומחוסר דעת – והכאיבו בשבושיהם חלקה טובה לא אחת. הם סרסו בכמה מקומות את המינים ואת הבנינים ואת הזמנים ואת סימני הרבוי. המעיין אל יתמה איפוא כשימצא, למשל, כמה שמות (כגון: שדה, קרקע, כוס, מטבע) שמשמשים זכר ונקבה בבת אחת, ופעמים אפילו בפסקא אחת. כיוצא בזה, אל יתפלא אם יראה שהנושא והנשוא במאמר, בין שזה השני הוא פועל ובין שהוא תואר או מספר – אינם שוים במין. אל תתמיההו גם הערבוביה השולטת בסימני הרבוי –ים, -ין, -ם, -ן, -ם, -ן בשמות ובכנויי הפעלים. האמצעים שבידנו לפי שעה אינם מספיקים כדי לברר, כמה יש כאן ממנהגי הלשון וכמה מ"תקוני" המעתיקים והמדפיסים. המוציא אחז משום כן אף בנידון זה במדה בינונית והשתדל להבחין בין זרות שהיא בגדר נוסח ובין זו שהיא טעות ממש, טעות מוכחת ומוכרעת מתוכה. על הראשונה העיר בפירושו ואת השניה תקן. ואף כאן ברי למוציא יותר מלכל זולתו, כי בכל תשוקתו העזה למסור ביד המעיין משנה ברורה ונקית גוף – לא הצליח אלא מעט. אבל מי שמכיר את טיב העבודה הזאת ואת כל קשייה לפי מצב הדברים עכשיו – הוא לא יחמיר על עושה את הדין ולא יבוא עליו למפרע בתביעות דברים כאלה, שהיו לכתחילה מחוץ לכונתו ושהם, באמת, גם מחוץ לגבול יכלתו.

ו) עיקר הקושי של הבנת המשנה – היא צמצומה. רוב עניניה הם מסקנות ומצויי דברים, תמצית שבתמצית, שמאחוריהם מתעלמים מדרשי הלכה ומשא-ומתן של הלכה – על פי רוב, מסובכים מאד – שנשארו מבחוץ (ברייתות). דברי הגמרא בשני התלמודים באים למלאות ולהשלים את המשנה (כשמה: גמרא, שענינו השלמה), לפרש – בעזרת המשניות החיצונות ובדרך השואת גופיהן זה לזה ובכח הסברא והפלפול – את סתומותיה ולגלות את המתעלם מאחוריה. והם הם הפירוש הראשון, הפירוש היסודי והעיקרי של המשנה, בלעדיהם לא ימצא כל מפרש את ידיו ואת רגליו. עליהם נבנו כל יתר הפירושים מאז היותם ועד היום הזה. במקום שאין גמרא למשנה – שם יגשש המפרש באפלה. ואולם אפילו בעלי הגמרא, אנשי הקבלה החיה, בכל חריפות שכלם ובכל קרבתם לבעלי המשנה במקום ובזמן ובדרכי הלמוד – אפילו הם לא תמיד ירדו לסוף כונתה, והרבה מקומות יש בה שבעלי הגמרא נתחבטו לפרשם ולא יכלו להם. במקרים כאלה לא נמנעו מליישב את הדברים בדוחק, ע"י תקונים והגהות ("חסורי מחסרא והכי קתני") ושאר דרכי ישוב תלמודיים או גם בדרך הדרשה. המפרשים שלאחריהם אחזו דרך כלל בעקבות פירושי הגמרא, ואולם יש מהם, כהרמב"ם בדורות הראשונים והגר"א בדורות האחרונים, אשר לא חששו מנטות כה וכה מפירושי התלמוד ולגלות במשנה פנים אחרות, ובלבד שלא יבואו מתוך כך לגלות בה פנים שלא כהלכה. הפרשנות החדשה, בה הבקורת החפשית והשיטה המדעית, בשובה לדרך ראשונים, לברר את המשנה עפ"י יתר ספרי התנאים (מדרשי ההלכה והתוספתא), ובהשתמשה נוסף על כך, לצורך מלאכתה, גם בכלים חדשים ובשיטות מחקר לא ידעום ראשונים, הועילה אף היא – במדה שנזקקה למשנה – להאיר בה קצת פנות אפלות – בעיקר מצד הבחנת הנוסחאות, קביעת המוקדם והמאוחר במקורות וחקר הלשון.

הפירוש הקצר שבמהדורה זו לא בא בשום פנים להתחרות עם הפירושים הקודמים, או להתגדר בחידושים משלו. אדרבה, רובו ככולו נסמך על דברי הפירושים שקדמוהו, ישנים וחדשים14. כל עיקר חדושו אינו אלא בצורה ובאופן ההרצאה. בעל הפירוש הזה, בשוותו לנגד עיניו תמיד את ראש מטרתו – להקל על יודעי ספר מישראל את הבנת המשנה לפי פשוטה במקומה ומגופה ובלי דקדוקים יתרים, ובזכרו עם זה עצת חכמים הטובה: "לעולם ישנה אדם בדרך קצרה" – השתדל בכל כחו להשמר מעודף ומחוסר. מצד אחד נזהר שלא יהא הפירוש מטופל יותר מדי בענינים יתרים שיש בהם גם משום הסח דעתו של שונה טירון מן העיקר וגם משום הכבדה והטלת אימה עליו. ומן הצד השני עמל הרבה, שיהא הפירוש, עם כל קצורו וצמצומו, ברור ושלם ומספיק די הצורך להבנת דברי המשנה על בורים במקומם ומתוכם. עינו של השונה, בשוטטה רצוא ושוב מן הפנים אל הפירוש וחזרה – לא תעוכב אפוא בתוך הפירוש ע"י שום ענינים טפלים: לא ע"י לשונות מובאות ממקום אחר לשם מו"מ או הרחב באור, לא ע"י הכרעת הלכה למעשה וגם לא ע"י דקדוקים של חקרי לשון15. השונה לא ימצא שם אלא דברים הצריכים לגופם: פירוש המלות והענין16. ולפי שהפירוש כתוב כולו בלשון משנה נקיה, בלי תערובת ארמית – יראהו השונה כהרחבה והשלמה לדברי המשנה הקצרים, כאחד מאברי גופה, שבהצטרפו אל הגוף הוא משלימו ומעמידו על מכונו. ולזה בעיקר הרי נתכון המפרש.

וכדי למנוע מן הטעות יש להוסיף עוד במקום הזה ובאותו ענין, כי פשטות וצמצום אין במשמעם שטחיות. דוקא שתי התכונות האלה אינן נקנות אלא על ידי התעמקות ויגיעת רוח מרובה. אל הדרך הקצרה מגיעים בדרך הארוכה ביותר. ואף הפירוש הנתון כאן, בכל פשטותו החיצונית וצמצומו, עבודת עיון ושקול דעת מרובה, ולעתים גם מורכבת מאד, צפונה בו מבפנים. מה שיראה פעמים בעיני הקורא השטחי כבלתי מדויק או כמיותר, או כבלתי ברור ומפורש די הצורך – ימצא אולי אחרי העיון הראוי במקורות (בתלמוד ובמפרשים) כפרי זהירות. את עקבות הזהירות הזאת ימצא השונה, המסוגל לקריאה של התעמקות, במקומות רבים. במובן זה, רק במובן זה, היתה הכונה לעשות את הפירוש "שוה לכל נפש" – לקורא הפשוט ולמעיין כאחד. עד כמה הושגה הכונה הזאת – המשפט לקהל.

ז) לפני כל מסכת ומסכת הוקדם מבוא קטן, מיוחד לה, מענינה. במבוא זה מתבארים בקצרה, בראשי דברים, עיקרי הענינים עיקרי העניינים הנדונים במסכת הסמוכה לו, לפי סדר בואם בפרקיה, ומתפרשים נדרי ה"מונחים" (השמות התכניים) למרכזיים, הצירים הראשיים, שעליהם סובבים דברי המסכת בראש כל מבוא הובאו כתובי התורה, המשמשים יסוד לעניני אותה המסכת, למען שמור על הקשר שבין התורה שבכתב התורה שבעל פה, ובסוף כל מבוא הוסברו מעמי סמיכותן של המסכות הקרובות זו אצל זו לפי הסדר ונמוקי המוקדם והמאוחר שלהן.

ח) המוציא מקוה לתת בנוספות למהדורה זו, בסופה, - אם יזכה לכך – מבוא כללי לתולדות המשנה, דרכי התרבות בימי המשנה, דרכי לשון המשנה, לוחות הערכים והשעורים (מדות משקלות, מטבעות, זמנים), רשימת חכמי המשנה לזמניהם ולדורותיהם, רשימות המלים של המשנה ובאוריהן ולוחות ציורים לצמחים, לחיות, לכלים וכו', לוחות גיאוגרפיים לבאור גבולות ארץ ישראל למקומותיה הנזכרים במשנה, ולבסוף, רשימת נוסחאות מתוקנות לגוף המשנה עפ"י כתבי יד ודפוסים עתיקים.

אלה הם, כמדומה, כל הדברים שראוי להקדימם למהדורה זו, לשם הסבר מטרתה וטיבה, לפני צאתה לרשות הרבים. אבל יורשה נא בהזדמנות זו להוסיף עוד מלים מספר בנוגע ללמוד המשנה:

יש רואים את למוד המשנה כ"יבש", דמיונה בעיניהם כעולם מאובן ודומם. וכבר יצא אחד מבעלי הסוד הראשונים ודרש:

"המן הסלע הזה נוציא לכם מים? – זו תורה שבעל פה". ועולם כך ישפוט רק השופט למראה עיניו בלבד. מי שלבו ער ועינו פקוחה ואזנו קשובה – הוא יגלה גם מתחת למסוות המאובנים האלה את פני החיים המופלאים, הקדמונים, המסותרים מאחוריהם, וגם מחיק "הסלע הזה" תגיע לאזניו המית מים חיים מפכים. האין ריח השדה עולה מערוגות המשנה בסדר זרעים? האין שוקי ירושלים, מבואות צפורי וסמטאות טבריה על כל המונם ושאונם ועל כל מראות חייהם העתיקים מבצבצים ועולים לעיניכם מבין השיטין של מועד, נשים ונזיקין? האין שומע מבין טורי קדשים וטהרות קול פעמי כהנים זריזים וצעדי לויים משכימי קום בחפזם עם שחר אל ההיכל לעבודתם ולדוכנם?

לא המשנה יבשה. יבשה נפשנו. ואם המשנה נראית כיבשה מבחוץ – לחה היא מבפנים. כך היא סגולתו המיוחדת, הלאומית, של סגנון ההלכה העברית: כבישה מוחלטת של יצר ההרגשה ואפילו הרוממה והמשולהבת ביותר, והצנעתה העמוקה של זו בגופי מעשים זעירים ובממשים קטנים. מדת צניעות היא מסוג מיוחד, צניעות יהודית, בלתי מובנת לזרים. כל פרט של הלכה פרור קטן הוא, גביש יחידי, של ענין רוחני נעלה. כך נגנזים שביבי אש, אחיהם הקטנים של הברקים, בחצצי חלמיש. אף ההלכות של המשנה, על הפרוטרוט המרובה שבהן, רסיסים קטנים הם, צרורי-צרורות, מתז לוחות האבן המנופצים, שירדו באש ונתנו בקולות וברקים. קשה היא המשנה – כאביה החלמיש בלוחות אלהים, ואולם כמוהו הריחה אף היא אש שלמעלה, אש הברק, וגם צפנה ממנו ניצוצות ורשפים בחיקה. רק מי שהוא מחונן בכשרון הראיה הפנימית, הוא ימצא את הגרעין הרוחני, את טפת האור, הגנוז במעמקי הקלפה הקשה של ההלכה, והוא יבין את אשר לא הבין הדרשן הנ"ל עם התאמרו להיות כאחד "המציצים לפנים" – כי "מן הסלע הזה", המשנה, אפשר להוציא לא רק מים, כי אם גם לחצוב להבות.

ועוד רמז אחד בנוגע לצד החנוכי שבלמוד המשנה:

היהדות בדורנו מתפרנסת בעיקר מן האגדה. צורתה המעשית הולכת ופוחתת, וגם נפחסת. הרי ידוע: כלי מעשה ששוהים בטלים, בלא שמוש, נפסלים לשמוש. יסוד החובה והכרת החובה שביהדות הולך ומתערער מתחתיה. עוד מעט והיתה לנו יהדות שכולה רשות, יהדות התלויה ב"מצב רוח", ב"אמירה בעלמא". כח הרצון הקבוצי, ועמו כשרון המעשה, הולך ותש, ולא רק בפנת הדת – בכל הפנות. יש סכנה, כי גם בהתעורר הרצון לא ימצא שוב את הדרך למעשה, לפי שזו נשכחה בינתים.

ההלכה, לבושה המעשי של תורת ישראל, בסגנונה "היבש", המצומצם, הקפדני, המדויק, מועט המחזיק מרובה, בשובה לתפוס את המקום הראוי לה בסדר הלמוד של הדור הזה, וכמובן, בשיטה מושכלת ונוחה מלשעבר, וכמובן עוד, בהצטרפה עם זה לגורמי השפעה חנוכיים זולתה – הלכה זו, יש בלי ספק גם בה – ולוא רק מצד צורתה הספרותית וכוון רוחה הכללי בלבד – כדי להטיל את חלקה אל הקלפי המשותף של יתר הגורמים, וביחד עמם להועיל הרבה להגברתו ולהעדפתו של יסוד המעשה והכרת החובה ביהדות על היסודות שכנגדו. ואל יהא הדבר קל בעינינו בדור הזה.

בסיום דברי הקדמה אלה, אולי כדאי להזכיר את הנסיון שעשו בשעתו שני חברים, הסופר ר' י"ח רבניצקי ביחד עם בעל המהדורה הזאת, לאסוף ולסדר את מבחר האגדה התלמודית והמדרשית בטעם בני דורנו ולשלחה החוצה. הנסיון הצליח במדה שלא פללו לה בעלי המעשה עצמם. "ספר האגדה" – הוא שם האוסף – פשט לרבבותיו בכל גבולות ישראל ויהי כמעט לספר התמיד על שלחן כל יודע ושומע עברית. וכמדומה שהספר עשה שליחותו. לרגלו התבצרה האגדה בהכרת דורנו כאחד מנכסי הרוח היקרים ביותר של עמנו. השפעתו של "ספר האגדה" נגלתה בחנוך קטנים וגדולים, בספרות, בסגנון.
בדרך ההיא ומתוך אותה כונה נעשה הפעם שוב נסיון בהלכה.
האגדה, כידוע, נמשלה ליין; ההלכה – ללחם. בעולם החומר – הלחם קודם ליין; בעולם הרוח יש אשר יהי גם להפך.
ובשלח עתה מסדר המהדורה הזאת את פרי עמלו על פני חוץ אין לו בלתי אם להתפלל:
- יהי רצון שיהא מזל "הלחם" כמזל "היין".

הערות שוליים :

 1. על המהדורות המנוקדות שישנן יבוא הדבור להלן.
 2. בשנים האחרונים התחילו לעסוק בזה מקצת מחכמי הגויים, וכבר יצאו עד היום על ידם כמה מסכות במהדורה מתוקנת, וכנראה נגזר עלינו שגם בפנת התורה שבעל פה תהא מלאכתנו נעשית על ידי אחרים.
 3. מלבד ספרי משנה מנוקדים ובלתי מנוקדים של דפוסים שונים, ישנים וחדשים, היו לעיני המוציא טופסי המשנה של הירושלמי והבבלי, קובץ "מתניתא דבני מערבא" וקובץ קויפמן ז"ל. מלבד זה נסתייע בשנויי נוסחאות וחילופי גרסאות הנתונים בשולי הגליונות של המשניות הגדולות דפוס ראם בווילנא ובאלה המובאים בפירוש "מלאכת שלמה" שם. גוף הפנים, הנתון במהדורה זו, נתון אף הוא – בעצת המומחה לנוסח המשנה, הפרופ' באוניברסיטה בירושלים ד"ר י.ג. אפשטיין – על פי זה הקבוע במשניותווילנא הנ"ל, מהדורה שמוציאיה נהגו בה מדה יפה של שקידה וכובד ראש.
 4. אחד מהם הוא הנוכח המוטעה "בערבית" "בשחרית" שנשאר, לצער המוציא, בפנים תחת המתוקן ממנו "בערבין", "בשחרין", הנמצא בטופסי המשנה של שני התלמודים ובקצת טופסים זולתם (ברכות א', א, ב).
 5. כגון: בנאי, גנאי, ודאי (וגם וודאי); טומאה, מותר (= מתר), כתובה; חודש, קומץ; מוקדשים, לאוכלה, צורכיו; אוכלים, עוקצים (= אכלים, עקצים); היתר, היזק, קיים, חייב, כיוון, יכוין, שינה, עדיין.
 6. כגון: מקויים; וודאי, שיני, פותיח; זיווג, מזוויג, יגריעו, יבחילו, היכניס, כיוין או גם כיווין.
 7. כגון "הגדה, זכיי, עקיבה, יוסה, לוכל, מחצליות" שבירושלמי, ת' "אדה, זכאי, עקיבא, יוסי, לאכול, מחצלאות" שבבבלי. דרכו של הכתיב הירושלמי להשתמש בהבלעת אות א' יותר מן הבבלי, ויש שכותב "שני" ת' "שאני", וכיוצא בזה.
 8. כך נהוג במסכות שיצאו בשנים האחרונות ע"י חבורה של חכמי הגויים.
 9. חוץ מן הפירוש, הואיל ואינו מנוקד, כתיב שלו נוטה למלא.
 10. ידועה, למשל, הקריאה ההמונית הנהוגה: שכר, ירק, ירך, גדר – לכולם בנפרד.
 11. על דבר זה לא עמד המוציא בתחילה והוכשל במקום אחד – במקרה דומה לדוגמא הנ"ל – לנקד "המבקיע" תחת "המבקע", ובמקרה אחר "וחמצה", תחת "וחמצה". ואפשר שהוסעה במקרים כגון אלה עוד בקצת מקומות, ולא עמד על כך.
 12. ספק זה קיים גם במקום שבא תאר בה"א הידיעה אחרי השם, כגון "בזיתים המרים" – אם להשלים את ה' הידיעה בראש השם ע"י נקוד הב' בפתח, או שלא להשלים, שהרי בלשון המשנה אין ה' הידיעה של התואר מחייבת ה' הידיעה של המתואר, כגון "כנסת הגדולה".
 13. בצורה זו הוא בא לפי המקובל בנוסח הקדושה: "נעריצך ונקדישך", וגם בשירים השקולים לקדמונים, לצורך המשקל.
 14. מלבד שני התלמודים, מדרשי ההלכה והתוספתא היו לעיני הפרשן פירושי רש"י, הרמב"ם, הר"ש מהר"י בן מלכי צדק, ברטנורא, תוספות יו"ט, מלאכת שלמה (לר"ש העדני), הגר"א, תפארת ישראל, כףנחת, הרידב"ז ורבים אחרים. מתרגומי המשנה היו לעיניו: מהדורת ווינה, שנת 1817; הוצאת איצקובסקי 1890; קצת מסכות הוצאת גיסין ע"י חבר חכמיםשונים, והמסכות שיצאו ע"י החכם שטראק; והוצאת "ילקוט" עפ"י ליוורנא, תרפ"ו.
 15. לאלה יקבע מדורמיוחד במבוא הכללי למשנה, מפני החסכון. עי' להלן סעיף ח.
 16. במשנה קשה נתן פעמים גם יותר מפירוש אחד, לפי ההכרח. בפירוש המלות הלועזיות שבמשנה נסתייע הפרשן בספרי המלים של לוי, יאסטרוב, דלמן ור"ש קרויס. לצמים – בספריו הנחכימים של הד"ר ע. לו.
ביבליוגרפיה:
כותר: הקדמה לששה סדרי משנה
מחבר: ביאליק, חיים נחמן
שם  הספר: ששה סדרי משנה : מנקדים ומפרשים על ידי ח.נ. ביאליק
תאריך: תרצ"ב
בעלי זכויות : כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור
הוצאה לאור: כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור
הערות: 1. סדר ראשון: זרעים.
2. מהדורה שניה.
הערות לפריט זה:

1. קרלסבד, ערב ראש שנת תרצ"ב.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית