הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > פרשנות המקרא > ספרות המדרש ופרשנות חזלעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > ממצרים לכנען > משהעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > תורה שבעל פה > מבוא לספרות התלמודית > ספרות האגדה
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


תקציר
בשמות ב 11-12 מסופר כיצד משה היכה למוות איש מצרי שהכה איש עברי. סיפור זה מעלה קושי מוסרי בנוגע לזכותו של אדם לקחת את החוק לידיו. במאמר מוצגות העמדות השונות בספרות היהודית הקדומה כלפי סיפור זה: גינוי, הצדקה או התעלמות. המחבר מציע הסברים לתפיסות השונות ודן בהשלכותיהן לאור היותו של משה סמל ודוגמה לעם ישראל.בין קידוש השם למיתת בית דין : עמדות שונות בספרות היהודית הקדומה כלפי סיפור משה והמצרי
מחבר: אביגדור שנאן


בשני פסוקים בלבד (שמות ב יא-יב) מוסרת התורה, בלשון קצרה ומאופקת, את סיפור משה המכה למוות איש מצרי:

(יא) ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא את אחיו וירא בסבלותם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. (יב) ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול.

למרות היקפו המצומצם משמש סיפור קצר זה חוליית-מעבר חשובה בקורותיו של משה הצעיר: בו הוא מתוודע לראשונה במלוא החריפות למצוקתם של אחיו, ובו הוא הופך מאיש-הארמון המצרי, בחינת 'בנה' של בת פרעה (פסוק י), ללוחם בפועל במצרים ובשיעבוד ששיעבדו את בני ישראל. סופו של מעשה ההכאה, כידוע, בבריחת משה מדיינה, אירוע שתיקונו הסופי הוא בחזרתו למצרים כשבפיו דברי שליחותו של האלוהים אל פרעה: 'שלח את עמי'.

התורה אינה מגלה מפורשות את עמדתה כלפי אירוע הכאת המצרי והריהי מסתפקת בדיווח עליו בלשון יבשה, אך מרבית המקורות העוסקים בסיפורנו או המתייחסים אליו מביאים לידיעתנו בדרכים שונות את יחסם כלפי המעשה.1 במאמר זה נבקש לברר כיצד נדון, בואר, הורחב והובן סיפור משה והמצרי במקורות הבתר-מקראיים – וראש לכל בחיבוריהם של חז"ל2 – וכיצד התייחסו אל מרכיביו השונים מכאן ואל המסר הכללי שניתן להעלות ממנו מכאן. כפי שיתברר לנו, השאלה המרכזית שהתחבטו בה היתה מידת ההצדקה שבהכאת המצרי, בנטילת חיי אדם בכוח הזרוע (ואפילו מדובר בנוגש נוכרי), וקשת הדעות שהושמעה בשאלה זו היא מגוונת ביותר ומאלפת.

אך קודם שנצא לבדיקת המקורות הבתר-מקראיים מן הראוי להעיר כי אפשר שהראשון למתייחסים אל סיפורנו משתייך עדיין אל מחברי המקרא, הלא הוא בעל נבואות הנחמה שבספר ישעיהו. בנבואה שעניינה העדר משפט צדק בקרב עם ישראל – 'פשע וכחש בה'... דבר עשק וסרה... והסג אחור משפט וצדקה מרחוק תעמוד... ותהי האמת נעדרת...' (נט יג-טו) – הוא מוסיף, כי 'וירא ה' [את כל האמור לעיל] וירע בעיניו כי אין משפט. וירא כי אין איש וישתומם כי אין מפגיע ותושע לו זרעו...' (שם, פסוקים טו-טז). ושים לב לדמיון הלשוני-ענייני שבין שני הפסוקים:

שמות: 'וירא (איש מצרי מכה)... וירא כי אין איש ויך את המצרי...'
ישעיהו: 'וירא (כי אין משפט) ... וירא כי אין איש ... ותושע לו זרועו...'

אם אכן עושה כאן הנביא במכוון שימוש בסיפורנו,3 הרי שהוא הבינו כמעשה הראוי לחיקוי ולשבח, שכן בהמשך נבואתו אומר הנביא: 'וילבש [ה'] צדקה כשרין וכובע ישועה בראשו וילבש בגדי נקם... ויעט כמעיל קנאה' (שם, פסוק יז), כאשר 'צדקה', 'ישועה', 'נקם', 'קנאה' – כולם בהקשר זה מושגים הטעונים מטען חיובי. אבל אפילו נאמר כי מלכתחילה אין בין דברי הנביא לבין סיפור התורה ולא כלום, עדיין נצטרך להודות כי הדמיון הלשוני שבין נבואת ישעיהו לבין סיפורנו הוא בולט לעין, וכפי שנראה לא יכלו מקצת מן המקורות הבתר-מקראיים להתעלם ממנו.

בין כך ובין כך, בספרות הבתר-מקראית נדון סיפורנו מפורשות בדרכים שונות ומגוונות: החל בגינוי, המשך בהתעלמות מכוונת, שמקורה ככל הנראה בתחושה של אי-נוחות, וכלה בדברי סניגוריה על המעשה ומלות של שבח. את הדעות השונות הבאות במקורות – בין קדומים בין מאוחרים, בין משל חז"ל בין משל אחרים – נציג תחילה באורח טיפולוגי, תוך מיונן לסוגיהן, ולאחר מכן נבקש להצביע על המניעים העומדים מאחוריהן.

א. דברי גינוי

דברי גינוי למעשהו של משה מצאנו רק בחיבור הביניימי 'מדרש פטירת משה', כאשר הקב"ה מבקש להצדיק באוזני משה את הגורל שהוטל עליו למות קודם כניסתו ארצה:

אמר לו הקב"ה: כלום אמרתי לך להרוג את המצרי?
אמר לו [משה]: ואתה הרגת כל בכורי מצרים, ואני אמות בשביל מצרי אחד?
אמר לו: ואתה דומה אלי? אני ממית ומחיה, כלום אתה יכול להחיות כמוני?4

הנמקת מותו של משה במעשה הכאת המצרי צוררת בכנפיה התייחסות שלילית כלפי המעשה,5 אך מסתבר כי זו באה בספרות היהודית רק ברמז קלוש ובתקופה מאוחרת בעליל.

ב. התעלמות

ההתעלמות וההשתקה גם הן דרכים להביע התייחסות כלפי עניין כלשהו, אלא שלא כל השתיקות דומות ולא כל אחת מהן קוראת דורשני. רק במקום שבו צריך היה למצוא את סיפורנו והוא איננו נזכר בו, רק שם אפשר להעניק להתעלמות את מלוא משמעותה. זה המצב בכמה מכתביהם של הסופרים היהודים-ההלניסטים הקדומים, כגון בכתביו של ארטאפאנוס, איש אלכסנדריה של המאה השנייה לפני הספירה, הדן בקורותיו של משה על פי הסדר תוך שהוא מדלג על סיפור הכאת המצרי.6 הוא הדין בספר 'קדמוניות המקרא' המיוחס לפילון7 וב'קדמוניות היהודים' ליוסף בן מתתיהו, שני חיבורים המספרים מחדש את תולדות עם ישראל, תוך פסיחה על סיפורנו8 בשלושה חיבורים אלו, המשקפים עולם מחשבתי-היסטורי דומה, זועקת ההתעלמות מסיפורנו זעקה של ממש ועוד נדבר על מניעיה המשוערים.

מורכב יותר הוא עניין ההתעלמות מן הסיפור במקום שהיא יכולה לזכות לפירושים אחרים. כך, למשל, עולה ממדרש תנחומא שבמהדורת בובר. בפרשת שמות אין מדרש זה עוסק בסיפורנו כלל – דבר שניתן להסבירו לאו דווקא כמגמה מכוונת אלא כתוצאה ממלאכת העריכה של מדרש זה, העוסק רק בפסוקים בודדים מן הפרשה, אשר נבחרו על סמך שיקולים שאינם בהכרח ממין העניין שלפנינו – ואילו בפרשת וארא (סימן יז) הוא אומר:

מה כתיב 'ויגדל הילד' (שמות ב י), 'ויגדל משה' (שם, יא), שני פעמים? למעלה [בפעם הראשונה שנאמר במשה 'ויגדל' הכוונה היא לגדילה] בקומה, למטה – בגדולה. מה היתה גדולה? שיצא אל אחיו. ויצא ביום השני והנה שני עברים נצים וכו'.

הדילוג על סיפור הכאת המצרי – אם אכן אין הוא נרמז במלים 'שיצא אל אחיו' – עשוי להתפרש במקרה זה בדרכים שונות: חוסר עניין בסיפור לצורך ההקשר דנן, התעלמות מכוונת ממנו או כיוצא באלה, וקשה לחרוץ בדבר משפט. לא נלמד אפוא מן השתיקה אלא במקום שהיא רועמת, וכזו מצאנו בוודאות רק בספרות היהודית-הלניסטית הקדומה.

ג. דברי סניגוריה

בניגוד לדברי הגינוי או ההתעלמות, שהם כפי שראינו מועטים ביחס, הרי שדברי ההצדקה והסינגור הם רבים במספרם והם הם עיקר בניינה של ההתייחסות הבתר-מקראית אל המעשה. עם זאת יש לזכור, כי הצורך בסינגור ובהצדקה מקפל בתוכו למעשה תחושה מסוימת של אי-נוחות כלפי המעשה כפי שהוא בא לביטוי במקרא, דבר הקורא להשלמת פעמים ולדרשנות יוצרת.

הקו השליט במגמה זו הוא הפיכת סיפורנו לסיפור שבו מצטייר מעשה ההכאה לא כמעשה נמהר של נער חמום מוח, המבקש לטשטש את מעשהו לאחר שאף וידא שאין לו עדים, אלא כביצוע של פסק דין שיצא מטעם בית דין של צדק. לשם כך צריכים היו המקורות לעסוק בדרכם שלהם הן בגורמים שהביאו את המצרי להכות את העברי והן בהכאה שהיכהו משה ולבארם בדרכים חדשות. להלן יוצגו המקורות תוך מעקב אחרי חלקי הפסוקים המספרים את סיפורנו.

(א) 'וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו'
וכך מצאנו במדרש ויקרא רבה לב ד:9

נוגשים היו המצריים ושוטרים היו ישראל. נוגש היו ממונה על עשרה שוטרים ושוטר היה ממונה על עשרה בני אדם, נמצא נוגש ממונה על מאה ועשרה בני אדם. חד זמן קרץ נוגש גבי שוטר אמ' לו זיל כנש עשיריתך [פעם אחת השכים נוגש אצל שוטר, אמר לו: לך כנוש את עשירייתך]. כיון שנכנס לתוך ביתו שחקה לו אשתו. אמר: הדא דההוא גברא היא [אמר (המצרי): זו של אותו איש היא (כלומר: אשה זו שלי היא)]. יצא והטמין עצמו לאחורי הסולם. כיון שיצא בעלה נכנס וקילקל עימה [כאן פירושו: חטא בתחום המין]. הפך לאחוריה וחמתיה נפק מן גו בייתיה. כיון דידע דחמתיה נפק מן ביתיה הוה מחי ליה כל יומא ואמר ליה לעי טבאית לעי טבאית מתכוין בעי מיקטלוניה [פנה (הבעל) לאחוריו וראהו (את המצרי) יוצא מתוך ביתו. כיון שידע (המצרי שהבעל) ראהו יוצא מתוך ביתו היה מכה אותו כל היום ואומר לו עמול היטב, עמול היטב, שהיה מתכוון להורגו].

לפי מסורת ציורית זו – ששאלת מוצאה וקשרה אל סיפור המגדף (ויקרא כד י-כג), שהיה אף הוא, כמסופר, בן 'איש מצרי', קוראת לדיון נפרד10 – אין הכאת העברי בידי המצרי רק מעשה של שגרה מצערת, הצפויה בכל מקום שמדובר בו בעם של עבדים הנתון לשיעבודם של נוגשים, אלא מקרה מיוחד של נואף, המבקש לטשטש את מעשה הניאוף על ידי הריגת בעלה של האשה שעימה נאף.11

מסורת זו חוזרת בספרות חז"ל כמה וכמה פעמים וניכר בעליל כי חלק מן המקורות המאוחרים יותר מבקשים לטשטש את חלקה של האשה במעשה. אם לפי הקטע שהובא לעיל היא משתפת פעולה עם המצרי – הן בשחוק שהיא שוחקת לו והן במעשה המיני עצמו12 – הרי שלפי מקורות מאוחרים יותר אין מדובר כאן אלא באשה שבא עליה המצרי בחסות החשכה, 'והיתה סבורה שהוא בעלה',13 או אף באשה שנאנסה בכוח ובעל כורחה ממש.14 מעשה של ניאוף מדעת הופך למשכב של מרמה ואף לאונס ברוטאלי.

לענייננו ברור כי מסורת זו מציירת באור אחר לחלוטין את נסיבות הסיפור המקראי, ומקנה להכאת המצרי את העברי, כמו גם למעשהו של משה, משמעות חדשה, ועוד נשוב אליה להלן.

(ב)' ויפן כה וכה'
מלים אלו, שיש לפרשן 'לפי פשוטן כמשמען'15 כמדברות באמצעי של זהירות שנקט בו משה קודם שעשה את מעשהו, מתפרשות במדרשים פעמים לא מעטות כהתבוננות רוחנית שזכה לה משה בכוח רוח הקודש או הנבואה,16 ושבעזרתה נתגלה לו מעשה הניאוף שאירע בחשאי, בין המצרי לאשה, וכן נודע לו על כוונתו הנסתרת של המצרי להרוג את העברי. הצירוף 'ויפן כה וכה' נעשה כך עניין להבטה אל מקומות שונים (הבית והשדה) ואל תקופות שונות (העבר והעתיד). וראה:

באותה שעה הציצה רוח הקודש למשה... מהו 'ויפן כה וכה'? אלא ראה מה שעשה לו בבית ומה שעתיד לעשות לו בשדה (ויקרא רבה, עמ' תשמד).

ראייה זו של הדברים היא שהביאה את משה לעשות מה שעשה, שהרי דין נואף למיתה ואף דינו של רוצח (ומי שקם על חברו להורגו) כך הוא.

(ג) 'וירא כי אין איש'
מלים אלו זוכות לפחות לחמישה פירושים שונים בספרות המדרש, ולפי כולם אין להבינן כפשוטן. ארבעת המדרשים שיובאו תחילה, אין לדעת בהם אם מכירים הם את סיפור המצרי הנואף שהובא לעיל אם לאו.

(1) ר' יהודה אמר: ראה שאין מי יעמד ויקנא לשמו שלקב"ה ויהרגנו ועמד הוא וקינא לשמו שלקב"ה והרגו (ויקרא רבה, עמ' תשמד).

ר' יהודה רואה כאן מעשה של קנאות לה', ברוח מה שעולה מנבואתו של ישעיהו. אין אפוא להבין לדעת ר' יהודה את הצירוף 'אין איש' כמדבר בזירה ריקה מבני אדם, אלא בהעדר מי שיכול היה להרים את נס הקנאות ולעשות מעשה נועז.17

(2) ר' נחמיה18 אמר: ראה שאין מי יעמד ויזכיר עליו את השם ויהרגנו ועמד והזכיר עליו את השם והרגו (שם, עמ' תשמד-תשמה).

בר-פלוגתו של ר' יהודה סבור כי מכיוון שהמצרי צריך היה ליהרג בשם המפורש דווקא, כפי שנראה עוד להלן, התברר לו למשה כי רק הוא מבין כל הנוכחים במקום מסוגל לעשות זאת. אין לדעת אם ר' נחמיה מתייחס בדבריו אל דעתו של ר' יהודה או שמא אין שני המאמרים קשורים זה בזה מלכתחילה.

(3) ורבנן אמרי: ראה שאין תוחלת [תקוה] עתידה יוצאת ממנו [מן המצרי] ולא מבניו ולא מבני בניו עד סוף כל הדורות (שם, עמ' תשמה).

'וירא כי אין איש' מדבר לפי מדרש זה בצאצאיו העתידים של המצרי. משה בדק (בדרך שאין אדם מן השורה יכול לעשות כמותה) עד סוף כל ההיסטוריה האנושית ונתברר לו כי הריגת המצרי לא תמנע בעתיד הקרוב או הרחוק לידתו של 'איש' – 'צדיק',19 'גר'20 או 'גר וצדיק'.21

(4) וירא כי אין איש, כי אם בן מות הוא (שמות רבה, א כט [עמ' 88]).

מדרש קצרצר זה מבין את המלים 'אין איש' כמוסבות אל המצרי, שכבר נחרץ עליו גזר דין מוות, 'כי העומד למות כמת דמי'.22 גם מדרש זה מבקש מן הסתם להפקיע את 'כי אין איש' מפשוטו המקראי.

הפירוש החמישי שנביא מתבסס ככל הנראה על מסורת הניאוף שהובאה לעיל:

(5) נמלך [משה] במלאכים ואמר להם: חייב זה הריגה? אמרו לו: הן... 'וירא כי אין איש' שילמד עליו זכות (שם, א כט [עמ' 89]).

ה'איש' שמדובר בו כאן אינו לא המצרי ולא עד אחר למעשה אלא חבר בבית דין של מעלה, אשר דן דין אמת ולא מצא צד של זכות למצרי, הנואף והרוצח.23

מכמה מן המדרשים שהובאו כאן עולה התייחסות ברורה אל מעשהו של משה: לפי אחד (מס' 1) הריהו קנאי לה', מקדש שם שמיים ברבים, לפי אחר (מס' 5) הריהו שליח בית דין המבצע פסק-דין מוות שיצא בבית דין גבוה, תרתי משמע. ובצד זה גם מודגש (מס' 3) כי משה בירר תחילה יפה יפה שאין במעשה ההריגה משום פגיעה 'בזרעיותיו' של המצרי.24

(ד) 'ויך את המצרי'
ושואל המדרש:

במה הרגו? ר' יצחק אמר באגרוף הרגו כמה דאת אמר ולהכות באגרוף רשע (ישעיה נח ד), 25 ר' לוי אמר במיסטורין שלישראל הרגו... (ויקרא רבה, עמ' תשמה). 26

דומה שביסוד שתי הדעות עומדת מחלוקת עקרונית בשאלת טיב מעשהו של משה: הריגה בכוח הזרוע, מכאן,27 והריגה בעזרת השם המפורש, בדרך פלאית ועל-טבעית, מכאן.28 הדעה הרואה את מעשה ההריגה כמעשה פלאי-מאגי שביצע משה על סמך ידיעתו בתורת עליון, אי אפשר לה שתראה את המעשה כדבר פגום.

(ה) 'ויטמנהו בחול'
בניגוד לפשט המקרא, שלפיו מורות מלים אלו על נסיונו של משה לטשטש את המעשה על ידי קבירת גופת הנרצח (דבר העולה גם מן ההמשך, מתמיהתו של משה 'אכן נודע הדבר' [פסוק יד]), מבין המדרש את תיבת 'חול' כמטאפורה שעניינה עם ישראל:

שלא היה שם אלא ישראל. טמנו בפיהם של ישראל שנמשלו לחול אמר להם: אתם נמשלתם לחול, מה החול הזה אדם נוטלו מכאן ומניחו לכאן ואין קולו נשמע, כך יטמן הדבר בפיכם שלא ישמע (שמות רבה, א כט [עמ' 90-89]). 29

מתברר אפוא כי רבים היו הצופים באירוע (חוזר למה שפירש המדרש את 'וירא כי אין איש') והם נתבקשו לא למסור לשלטונות את שראו עיניהם.

התמונה הכללית המצטיירת ממרבית המקורות שהובאו לעיל – אפילו יש בה הרבה מן ההכללה וביסודה התעלמות ממסורות אחדות או מדקויות שונות – היא זו: המצרי הוא נואף ורוצח-בכוח, החייב מיתה כבר מדין תורה, אך משה שגילה את הדברים ברוח הקודש לא עשה זאת אלא לאחר שנועץ בבית דין של מלאכי השרת ולאחר שבדק שאין הוא פוגע במי מצאצאיו העתידים של המצרי. כאשר בא לעשות מעשה הרג את המצרי בשם המפורש וביקש מן הצופים, בני ישראל, שלא להפיץ את סיפור המעשה. אכן, מה רב המרחק שבין סיפור התורה כפשוטו לבין עיבודו המדרשי!

המניעים שהביאו את חז"ל לעיבוד כזה של סיפורנו דורשים כמובן ביאור ובזה נעסוק להלן. אך תחילה נצביע למען שלימות התמונה על שני מקורות נוספים, חיצוניים, שגם הם הולכים בדרך האפולוגטית, מקור מקור לשיטתו. ראשון בהם הוא פילון האלכסנדרוני האומר:30

בין מפקחי העבודה היו כאלה פראיים ביותר ומשתוללים... אחד מהם, התקיף מכולם, שדברי התוכחות [של משה?31] לא הביאו אותו לוויתור כלשהוא, היה מכה כל מי שלא ביצע את פקודותיו חיש מהר ובנשימה אחת מענהו עד מוות... בשל כך הרגו משה, ובעיניו היה זה דבר מצווה: אכן, מצווה היתה להשמיד איש החי על השמדת בני אדם.

הגדלת רשעותו של המצרי, הקביעה כי הוא הוזהר, הוכח על מעשהו אך ללא הועיל, והעובדה שהיה מכה אנשים למוות – כל אלה הם בבירור נסיונות למציאת צד של זכות במשה והצדקתו המוחלטת.32

שני להם הוא בעל מעשה השליחים (ז 25-24) המשקע בנאומו של סטפנוס דברים אלו: 'וירא (משה) איש אחד מהם מוכה על לא דבר ויגן עליו ויקום נקמת המוכה ויך את המצרי'. העברי מוכה היה 'על לא דבר' ולכן יצא משה להגנתו. (בעל הדברים מוסיף גם – ברוח תורתו הכריסטולוגית – כי משה ביקש באמצעות הריגת המצרי להבהיר לאחיו את שליחותו כמושיע: 'ויאמר בלבו כי יבינו אחיו אשר על ידו תבוא להם תשועת אלהים', אך ללא הועיל.33)

בצד דברי הסינגור שהובאו לעיל על מעשהו של משה מצאנו בספרות חז"ל כיוון נוסף של טיפול בסיפורנו: ראיית הריגת המצרי כהריגה שנעשתה בשוגג. כך דומה עולה ממסורת זו:

'אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש לנוס שמה רוצח' (דברים ד מא-מב). מהו 'אז'? זה שירה, שנאמר 'אז ישיר משה' (שמות טו א). מי אמר שירה [בשעת הבדלת ערי המקלט]? משה אמר שירה. למה? שהוא הרג את הנפש ... [וכאן נזכר סיפורנו]... ולמה אמר שירה? שהוא היה יודע צערו של רוצח. משל הדיוט אומר: דאכל מן קדרא ידע מה היא טעמא דתבשילא [מי שאוכל מן הקדרה יודע מה הוא טעם התבשיל] וכיוון שאמר ליה הקב"ה רפואתו [כיוון שהודיעו הקב"ה שהבדלת ערי המקלט היא פתרון לרוצחים בשגגה] התחיל משה אומר שירה (דברים רבה, מהדורת ליברמן, עמ' 59). 34

אמנם אפשר שמסורת זו רק 'משווה את מצבו של משה שהרג בדין ובצדק את הנוגש המצרי ונרדף על כך' אל 'מצבו של הרוצח בשוגג, החף מפשע, הנרדף על ידי גואלי הדם',35 אבל נראה לי יותר שהיא מבקשת לומר שמשה לא התכוון לתוצאה מרחיקת לכת כזו בשעה שהתערב בריב שבין העברי והמצרי.

ד. המניעים לדברי הסנגוריה

דיוננו עד כה העלה שלל של דרכים שבהן מסנגרים המקורות – לזמנם, לסוגיהם, למקומותיהם ולהקשריהם – על משה ומוצאים צידוק להתנהגותו. ומן הראוי לשאול למניעים שהביאום לעשות כך.

אחת המגמות העומדות מאחורי מסורות ההצדקה והסינגור היא בעיית דמותו של משה, נותן התורה, אבי הנביאים, מייסד דת ישראל, הענו מכל אדם. אין ספק כי במסגרת הטיפול בדמות זו36 ומתוך חרדה לכבודה ולמעמדה צריכים היו להסביר מה שעשוי היה להיראות לבני דורות מאוחרים בהקשרים היסטוריים וחברתיים מסוימים כפוגם: הצגת משה כמי שהורג בחום לבו אדם אחר, מדעתו ותוך נקיטת אמצעי התגוננות והסתרה.

אך בכך לא סגי. פרט למגמה הכללית של זיכוך הדמויות המקראיות מכל פגם, או הדומה לה והדומה לדומה, נראה שבמקרה שלנו פעל גורם חשוב יותר: בעיית התקדים שעשוי היה ליצור סיפור משה והמצרי. הדורות הקדומים ראו את סיפורי המקרא כדגם שיש לפעול לפיו, וסיפור משה הרואה נוגש נוכרי מלקה את אחד מאחיו עשוי היה לעודד רבים לנסות ולעשות כמותו, בחינת מעשה אבות שהוא סימן לבניהם. וכשם שנעשה סיפור פנחס ההורג בקנאתו לה' את שמעי לסיפור מופת ולדגם של חיקוי בעיני קנאים למיניהם,37 עשוי היה אף סיפורנו לשמש למטרה זו. וכי לא נמצא כמעט בכל תקופה בתולדות עם ישראל את הנוגש הנוכרי המכה איש מבני ישראל? הדרך שבה טיפלו המקורות בסיפור משה והמצרי הפכה אותו, לפי הבנתי לסיפור שאי אפשר לחקותו;38 מנוגש המדרבן עברי לעמול במלאכת הכפייה נעשה המצרי לנואף (או: אנס) המבקש גם לרצוח; מאדם המקנא לכבוד עמו או היוצא להגנת החלש והנענה נעשה משה לשליח בית דין של מעלה; הבטה זהירה לצדדים כדי להבטיח שאין איש עד למעשה נעשית להתבוננות רוחנית בעבר ובעתיד; המתה בכוח הזרוע נעשית להמתה באמצעים פלאיים; הטמנה בחול לשם טשטוש המעשה נעשית להסתרתו בקרב אחים לדעה. כאילו מבקש המדרש בכללותו להפקיע את המעשה מתחום העימות העל-זמני שבין נוגש נוכרי לעבד יהודי ולעשותו לסיפור חד-פעמי, מורכב ומופלא, כדי שלא יוכל שום אדם לטעון ולומר, כמשה אני עושה!

שאכן כך הדברים יתברר לנו, לעניות דעתי, מתוך מה שלמדנו על יחסם של חז"ל אל השימוש בכוח הזרוע לשם פתרון בעיות מדיניות-פוליטיות. כבר עמדו חוקרים בהקשרים שונים על נטייתם של חכמים להקטין בחשיבות המעשה הכוחני ולהצביע תמורתו על התאפקות, על פנייה לרחמי שמיים, על נמכת קומה עד יעבור זעם, וכיוצא באלה.39 לתפיסות אלו הגיעו חכמים בעיקר לאחר שחזו בעיניהם את כשלונו של מרד בר-כוכבא ולאור תוצאותיו המרות. אמנם לא כל חכמינו היו שותפים לדעות אלו. באשר לסיפורנו, למשל, ראה ר' יהודה במעשהו של משה קנאות ברוכה לשם שמיים, ואחרים – כגון ר' חנינא – קבעו כי כהלכה נהג משה, שהרי 'גוי שהכה את ישראל חייב מיתה, שנאמר "ויפן כה וכה ויך את המצרי" ' (סנהדרין נח ע"ב).40 ויש גם מי שלא חשש מתיאור משה כהורג בזרוע ממש, באגרוף או בכלי עבודה. אבל רוב המקורות – וכאן בוודאי יש להקנות משמעות לעניין הכמות – נוטים למנוע את הפיכת סיפור משה והמצרי, כפי שביקשנו לומר, לדגם מומלץ לחיקוי.

ה. היחס למשה ולמעשהו

הנה ראינו כי גינוי למעשה משה והמצרי מצאנו בעיקר מחוץ לספרות היהודית הקדומה, בספרות הנוצרית והמוסלמית. התעלמות מופגנת מן המעשה ראינו בעיקר בספרות האפולוגטית היהודית-הלניסטית, ואילו בספרות חז"ל עצמה מצאנו דעות שונות, לעתים אף מנוגדות, באשר להתייחסות אל המעשה, ורובן במישור ההצדקה והסינגור. בדרך כלל קשה להצביע על התפתחות היסטורית בעניין כגון זה שעסקנו בו, שכן חכמים בני אותה תקופה ומקום עשויים להחזיק בדעות שונות, כפי שנמצא כמעט בכל סוגיה וסוגיה בספרות חכמים. מציאותן של מסורות אנונימיות רבות והשאלות הבלתי פתורות של תארוך מסורות בספרות חז"ל שמאחוריהן עומדת מסירה ארוכת שנים בעל פה – כל אלו מונעים מלצייר קו ברור של התפתחות לאורך השנים בסוגיה העומדת כאן על הפרק.

אבל לפחות לגבי מסורת אחת, שטרם עסקנו בה, ניתן להראות כי עם הזמן הלכה והתחזקה בה המגמה להקהות את מעשהו של משה ולטשטש את יסוד הנועזות והגבורה שבו. וכך מספרת המכילתא:41

בשלושה דברים נתן משה נפשו עליהם ונקראו על שמו:
[א] נתן נפשו על התורה ונקראת על שמו שנ' 'זכרו תורת משה עבדי' (מלאכי ג כב)...
[ב] נתן נפשו על ישראל נקראו על שמו שנ' 'לך רד כי שחת עמך' (שמות לב ז)... והיכן מצאנו שנתן משה נפשו עליהם? שנ'... 'ויפן כה וכה'...
[ג] נתן נפשו על הדיינין ונקראו על שמו שנ' 'שופטים ושוטרים תתן לך' (דברים טז יח)... מניין שנתן נפשו עליהם שנ' 'ויצא ביום השני' (שמות ב יג)... וכתיב... 'ויבאו הרועים ויגרשום' (שמות ב יז).

'נתינת נפש' האמורה כאן עניינה בוודאי מסירות נפש, נכונות להקריב את החיים למען התורה, למען עם ישראל (וסיפורנו הוא הראיה!) ולמען הדין והצדק. סיפורנו מצטייר כאן, בספרות התנאית, באור הדומה לדברי ר' יהודה, המתארו כקנאות לה', וברוח נבואתו הקדומה של ישעיהו.

בספרות האמוראית הולכים הדברים ומשתנים. התנחומא (כי תשא לה) מביא בקצרה כי 'שלושה דברים נתן משה את עצמו עליהן: התורה והדינים וישראל. רבי חיא בר יוסי אמר: אף המשכן', ופסוקנו איננו מצוטט כאן כלל. אמנם, יכול עדיין הטוען לטעון, אם כי בדוחק, שביסוד הדברים עומדת המסורת שלנו, שהיא מוכרת וידועה ואינה צריכה ציטוט, ועל כן אין השמטת הדוגמאות מלמדת ולא כלום. אבל בפסיקתא רבתי42 מצאנו:

שלושה דברים נתן משה נפשו עליהם וקראם הקדוש ברוך הוא לשמו של משה: הדינים והתורה והמשכן. התורה מניין?... והדינים מנין? שנאמר 'צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל' (דברים לג כא) והמשכן מניין?...

וסיפור משה והמצרי מאן דכר שמיה!43 ואם מותר להעמיד בניין אב על יסוד דוגמה בודדת זו, וברור לי כי הדברים אינם פשוטים כלל ועיקר, הרי שאפשר לומר כי עם הזמן הלכה ונתחדדה התחושה שמשה מצטייר בסיפורנו כ'גיבור מסוכן',44 שמן הראוי להמעיט בהדגשת מעשהו וכוחו.

הגורמים שהביאו חכמים לעשות כן נבעו, לדעתי, מהתפתחויות היסטוריות יותר מאשר מתפיסות רעיוניות שניתן להציגן כהומאניות. לא השאלה העיונית-מוסרית בדבר ההריגה ונטילת חיי הזולת-האויב היא שעמדה כאן במרכז הדיון, אלא השאלה המעשית והאקטואלית של החכמה שבעשיית מעשה זה בנתונים צבאיים ופוליטיים אלו ואחרים. לא שאלת קדושת החיים היא שעומדת כאן על הפרק, אף לא שאלת זכותו של אדם (או חובתו) להמית מי שמבקש לפגוע בו או באחיו; חכמים קראו בעיסוקם בסיפור משה והמצרי לעזרת המדרש היוצר, כדי לומר לבני דורותיהם – הנאנקים תחת עולו של כובש ונוגש – לא לעשות את סיפור משה והמצרי יסוד לתפיסת עולם אקטיבית, אשר תוצאותיה מי ישורן.

הערות שוליים:

 1. רק מספר קטן של מקורות מוסרים אותו בתמציתיות שוות-נפש, כגון ספר היובלים מז י, או המחזאי היהודי-ההלניסטי יחזקאל. ראה: י' גוטמן, הספרות היהודית-הלניסטית, ב, רמת-גן 1963, עמ' 148.
 2. למראי מקום ראה: ל' גינצבורג, אגדות היהודים, ד, רמת גן תשכ"ח, עמ' 153-152 והערות 75-73; וכן החומר הרב שאסף מ"מ כשר, תורה שלמה, ח, ניו יורק תש"ד, עמ' עז-פא, סימנים צד-קו. להקשר הרחב של תולדות משה הצעיר בעיני חז"ל, אך ללא עיסוק של ממש בסיפורנו, ראה: R. Bloch, 'Die Gestalt des Moses in der rabbinischen Tradition', in: Moses in Schrift und Uberlieferung, Dusseldorf 1963, pp. 95-171. לדיון קצר בסיפורנו כפי שהוא משתקף במקצת מן המדרשים ראה: ר' קימלמן, 'תורה נגד טרור', גשר, לא (תשמ"ה, (עמ' 77-76. מאמר זה משבץ את הסיפור הנדון במסגרת דיון שכוונתו אקטואלית, שאלת הטרור ואנטי-טרור מאז הקמת מדינת ישראל ועד ימינו. למאמר אחר מאת אותו מחבר ראה גם להלן, הערה 39.
 3. כדעת קאסוטו (ראה: מ"ד קאסוטו, פירוש על ספר שמות, ירושלים תשי"ב, עמ' 12( וגרינברג (ראה: M. Greenberg, Understanding Exodus. New York 1965, p. 45, n. 1. )
 4. א' ילינק, בית המדרש, א, לייפציג 1853, עמ' 119. לחיבור זה כולו ראה לאחרונה: ר' קושלבסקי, עימות משה ומלאך המוות: משימה לפיתוחה של יחידה תימטולוגית, חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה של אוניברסיטת בר אילן, רמת גן תשנ"א, עמ' 91-78.
 5. וראה גם: קימלמן (לעיל, הערה 2, (עמ' 76; כשר (לעיל, הערה 2, (עמ' פא, סימן קה, ושם הפניה לחיבורים מאוחרים יותר, החורגים מתחום עניינו של מאמר זה, הרואים במעשה משה חטא של ממש. ומפתיע הוא שיש להוסיף עליהם את הקוראן, סורת הסיפור, שורות 16-13. ראה: הקראן הקדוש – ספר הספרים של האשלאם, בתרגום א' בן שמש, רמת גן 1971, עמ' 254. על שורה לא קטנה של אבות הכנסייה, החל מאוגוסטינוס, המגנים את משה על מעשהו, ראה: B.S. Childs, The Book of Exodus, Philadelphia 1974, pp. 41-42
 6. ראה: 'The Fragments of Artapanus', in: The OT Pseudepigrapha, ed. J.H. Chstlesworth, II, New York 1985, pp. 899-900. לפי ארטאפאנוס בורח משה ממצרים בשל קנאת המצרים בהצלחותיו. וראה דברי יוספוס להלן.
 7. ראה: ספר קדמוניות המקרא, מתרגם ומפרש א"ש הרטום, תל אביב 1969, פרקים ט-י.
 8. ספר קדמוניות היהודים ליוסף בן מתתיהו (פלביוס יוספוס, (מהדורת א' שליט, ירושלים ותל אביב 1967, ספר שני, יא א. את בריחת משה מדיינה הוא מצייר באור הדומה לזה שבכתבי ארטאפאנוס.
 9. מדרש ויקרא רבה, מהדורת מ' מרגליות, ירושלים תשל"ב2, עמ' תשמג-תשמד; התרגום בעיקרו הוא של מרגליות.
 10. ראה: תנחמא אמור, כד: תנחומא מהדורת בובר, שם, לב: וכן: H. Mittwoch, 'The Story of the Blasphemer Seen in a Wider Context', Vetus Testamentum, XV (1965, (pp. 386-389, ודמיון רב שזור בדבריו.
 11. התורה אומרת כי המצרי היה מכה את העברי ונחלקו הפרשנים והחוקרים בהבנת טיבה של ההכאה: ניסיון של הריגה או הלקאה בלבד. ראה לעניין זה: נ' ליבוביץ, עיונים חדשים בספר שמות, ירושלים תש"ל, עמ' 37, וכן את דיוניהם המפורטים של קוטס ושל צ'ילדס בשאלה זו G.W. Coats, Moses – Heroic Man, Man of God, Sheffield 1988, pp. 49-50; צ'ילדס [לעיל, הערה 5], עמ' 30-29. ( לדעת גרינברג ([לעיל, הערה 3], עמ'( אין 'מכה' כאן אלא beating to death, ואילו וולצר סבור שפירושו הכאה ללא כוונת הריגה. ראה: M. Walzer, 'The House of Bondage – Slaves in Egypt', in: Exodus, edited and with an introduction by Harold Bloom, New York 1987, p. 85. סארנה משאיר עניין זה בצריך עיון. ראה: N.M. Sarna, Exploring Exodus, New York 1986, p. 34
 12. וכן במדרש שכל טוב, מהדורת בובר, עמ' 17: 'תבעה לדבר עבירה והשמיעה לו לרצון'; וראה עוד: במדבר רבה ט, יד.
 13. תנחומא שמות, ט; שמות רבה א, כח (מהדורת א' שנאן, ירושלים-תל אביב 1984, עמ' 87 [הציטוטים להלן ממהדורה זו], (ועוד; וראה גם: א"א הלוי, פרשיות באגדה, תל אביב 1973, עמ' 174 והערה 7, המפנה אל מקבילות (חלקיות ביותר( בספרות יוון למוטיב זה.
 14. פרקי דרבי אליעזר, מח (מהדורת הרד"ל, קטו ע"ב(: 'באו עליה נוגשי פרעה והרגו את בעלה'; מדרש לקח טוב (מהדורת בובר, (עמ' 13: 'וענה [המצרי] את אשתו'; דברי הימים של משה רבנו: 'ויאסרני ואל אשתי בא לפני' (ראה: הספרות, 24 [1977], עמ' 109, (ומכאן בספר הישר, מהדורת י' דן, ירושלים 1986, עמ' 293.
 15. כדברי רש"י לפסוק, וראה גם: קאסוטו (לעיל, הערה 3, (עמ' 12.
 16. כך בשולי התרגום הארמי שבכתב-יד ניאופיטי לפסוק: 'ברוח נבואה', אבל בתרגום הארמי המקוטע, המכונה 'ירושלמי': 'ברוח קודשא', ובתרגום הארמי המיוחס ליונתן: 'בחכמת דעתיה'. (התרגומים הארמיים בכללם חוזרים על מסורות המוכרות מספרות חז"ל ואינם מחדשים בעניין סיפורנו).
 17. 'נתקנא' נאמר על משה בהקשר שלנו גם במדרש שכל טוב (לעיל, הערה 12, (עמ' 17.
 18. בשמות רבה א, כט (עמ' 88(: 'ר' חמא בר חנינא', ועיין שם בחילופי הנוסחאות.
 19. שם, א, כט (עמ' 89(; קטע ממדרש תנחומא שפרסם ל' גינזברג, גנזי שכטר, ניו-יורק תרפ"ז, א, עמ' 114, והשווה בשולי התרגום שבכתב יד ניאופיטי: 'גברא זכאי'.
 20. דברים רבה, מהדורת ליברמן, עמ' 59, והרשום שם; וראה עוד התרגום המקוטע: 'גיור'.
 21. מדרש אבכיר המצוטט בילקוט שמעוני, רמז קסה (מהדורת מוסד הרב קוק, עמ' 32. ( וראה עוד בתרגום המיוחס ליונתן: 'גבר גיור... דעביד תתובא'.
 22. וראה בפירוש 'יפה תואר' כאן, והשווה תנחומא שמות, ט; וכן מדרש אגדה, מהדורת בובר, עמ' קכה, ודברי בובר, שם, הערה לד: 'לא נחשב עוד לאיש חי'.
 23. במדרש אבכיר (לעיל, הערה 21, (עמ' 32, מקשרים מסורת זו דווקא אל 'ויפן כה וכה', תוך הסתמכות על 'זה אומר בכה וזה אומר בכה' (מלכים א כב כ( שבסיפור 'צבא השמים'; ובדומה במדרש לקח טוב, עמ' 13. למקבילות לעניין הפנייה למלאכים, ראה גם: דברים רבה, מהדורת ליברמן, עמ' 59; מדרש שוחר טוב, כד ז (מהדורת בובר, עמ' 206. ( ויש אף טוענים ש'הושיב משה סנהדראות של מלאכי השרת ואמר להם: אהרוג את זה? אמרו לו הרוג' (אבות דרבי נתן, נוסח א, כ [מהדורת שכטר, עמ' 72]. ( וראה עוד: ק' ספקטור, עיונים באגדה, תל אביב 1964, עמ' 81-80.
 24. השווה: משנה, סנהדרין ד ה, ודברי א' קריב, מסוד חכמים, ירושלים תשל"ו, עמ' 415.
 25. האם קרא הדרשן 'רשע' בקמץ תמורת סגול?
 26. וראה לעניין הנוסח בדברי מרגליות למקום, וכן בילקוט שמעוני, רמז קסו (מהדורת מוסד הרב קוק, עמ' 33. (
 27. ולפי מסורת אחרת נעשה המעשה ב'מגריפה של טיט' (תנחומא שמות, ט. ( וראה: שמות רבה א, כט (עמ' 89, (ומה שציינתי לו שם.
 28. על 'מיסטורין' זה המכוון אל השם המפורש ראה: J.J. Petuchowski, 'Judaism as "Mystery" – The Hidden Agenda?', Hebrew Union College Annual, LII (1981, (pp. 141-152, בעיקר עמ' 148-144. בפרקי דרבי אליעזר, מח (מהדורת הרד"ל, קטו ע"א(: 'התחיל מקלל אותו ונטל בחרב שפתיו', והוא ניסוח שונה.
 29. ראה גם מקבילות: תנחומא שמות, ט; אבכיר (לעיל, הערה 21, (עמ' 31 והרשום שם. וראה גם מה שהעיר: A.D. Kensky, Midrash Tanhuma Shmot – A Critical Edition…, Dissertation, New York 1990, II, p. 543
 30. חיי משה א, 44-43, בתוך: פילון האלכסנדרוני, כתבים, א, מהדורת ס' דניאל-נטף, ירושלים 1986, עמ' 221-220.
 31. כך: הלוי (לעיל, הערה 13, (עמ' 175.
 32. לעניין גישתו של פילון ראה גם צ'ילדס (לעיל, הערה 5, (עמ' 34, וכן: D.J. Silver, Images of Moses, New York 1982, pp. 103-104
 33. ראה: צ'ילדס, שם, עמ' 35-33, ושם, עמ' 41-40, על אבות כנסייה המפתחים את הדברים בכיוון של סינגור על משה.
 34. ומקבילות שנרשמו שם, כגון: דברים רבה ב, כט ועוד. בהקשר זה יש להזכיר את דבריו הלוהטים של ב' יעקב המבקש להדגיש בהדגשה מרובה כי בהריגה בשוגג עסקינן. ראה: B. Jacob, 'The Childhood and Youth of Moses the Messenger of God', in: Essays in Honour of J.H. Hertz, London 1943, pp. 255-257. הדברים נראים לי גדושי פפאתוס מיותר ואפולוגטיים שלא לצורך.
 35. הלוי (לעיל, הערה 13, (עמ' 176, הערה 18.
 36. על העיסוק בדמותו של משה בימים קדומים בכלל ובספרות חז"ל בפרט, ראה: בלוך (לעיל, הערה; ( 2 סילבר (לעיל, הערה 32); B.Z. Wacholder, Eupolemus – A Study of Judaeo-Greek Literature, Cincinnati 1974, pp. 71-96; J.G. Gager, Moses in Greco-Roman Paganism, Nashville 1972
 37. ראה במיוחד את דבריו היפים של: M. Hengel, The Zealots, Epinburgh 1989, pp. 149-176
 38. על כך כבר הערתי בקצרה במהדורתי לשמות רבה, וכך כתב גם קימלמן (לעיל, הערה 2), עמ' 77.
 39. ראה לעניין זה (בלא דיון בסיפורנו!): מ' הכהן, בעיני חז"ל, ירושלים תשל"ח, עמ' 74-65; י' היינימן, אגדות ותולדותיהן, ירושלים 1974, עמ' 154, ובעיקר וביתר פירוט: R. Kimelman, 'Non Violence in the Talmud', Judaism, XVII (1968), pp. 316-334; A. Neher, 'Adumbrations of Non-Violence: Israel and Canaan', in: Studies in Rationalism Judaism and Universalism in Memory of L. Roth, London 1966, pp. 169-196 (שני מאמרים אלו 'פוזלים' אל מציאות ימינו, אך דיונם במקורות חז"ל נראה מאושש.) וראה עוד מאמרו העברי של קימלמן (לעיל, הערה 2).
 40. וזה ככל הנראה המקום היחיד שבו מצוטטים הפסוקים משמות ב יא-יב בתלמוד הבבלי, וגם הוא בפי חכם ארץ ישראלי (!), אך לא ברור אם 'הכה' כאן פירושו הכאה למוות או שמא הרמת יד והלקאה בלבד.
 41. מכילתא, בשלח, שירתא א (מהדורת הורוביץ-רבין, עמ' 117), ומקבילות כגון מכילתא דרשב"י, מהדורת אפשטיין-מלמד, עמ' 72.
 42. פסיקתא רבתי, פרשה ה: ויהי ביום כלות משה, מהדורת איש שלום, יד ע"ב.
 43. וראה עוד: תנחומא שופטים, ה שם מובא פסוקנו בקשר ל'נתן נפשו על הדינים' דווקא, וכן: במדבר רבה יב, י, שאינו מזכירו כלל.
 44. המונח הוא משל מרכס, במאמר שאיננו מטפל בסיפורנו אך עוסק בדמויות מקראיות שונות כיהודה, שמשון ואבנר ובדמויות בתר מקראיות כבר-דרומא ובן-כוזיבא, ומצביע על דרך טיפולם של חכמים בהן, ברוח מה שביקשנו להראות גם במאמר זה. ראה: R.G. Marks, 'Dangerous Hero: Rabbinic Attitudes Toward Legendary Warriors', Hebrew Union College Annual, LIV (1983), pp. 181-194
ביבליוגרפיה:
כותר: בין קידוש השם למיתת בית דין : עמדות שונות בספרות היהודית הקדומה כלפי סיפור משה והמצרי
מחבר: שנאן, אביגדור
שם  הספר: קדושת החיים וחירוף הנפש : קובץ מאמרים לזכרו של אמיר יקותיאל
עורכי הספר: גפני, ישעיהו; רביצקי, אביעזר
תאריך: 1992
בעלי זכויות : מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
הוצאה לאור: מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית