הסדרי נגישות
עמוד הבית > טכנולוגיה ומוצרים > מערכות תקשורת
כתר הוצאה לאור


תקציר
איך עובד שירות הדואר, מתי התחילו להשתמש בבולים, ואיך העבירו הודעות לפני שקם שירות הדואר?דואר


מיליוֹנֵי מִכתָבים עוֹברים בּמַעֲרֶכֶת הַדוֹאַר מִדֵי יוֹם ביוֹמוֹ. וּבכָל זֹאת, גַם מכתָבים הַנִשלָחים אֲלֵיכֶם מִן הַקָצֶה הָאַחֵר שֶל הָעוֹלָם מַגיעים לבֵיתכֶם בּתוֹך כַּמָה יָמים. כּדֵי לקַיֵים אֶת הַנֵס הַזֶה הֵקימָה רָשוּת הַדוֹאַר רֶשֶת שֶל מִשׂרדֵי מיוּן, שֶבָּהֶם מטוּפָּלים הַמִכתָבים בּכַמָה תַהֲליכֵי מיוּן.

מִכתָב שֶשלַחתֶם לחָבֵר הַגָר בּמָקוֹם רָחוֹק נֶאֱסָף עַל ידֵי עוֹבדֵי הַדוֹאַר מִתֵיבַת הַמִכתָבים הַסמוּכָה לבֵיתכֶם. אַחַר כָּך הוּא נִלקָח למִשׂרַד הַמִיוּן. שָם, לאַחַר מיוּן מַתאים, מַכניסים אוֹתוֹ לשַׂק יַחַד עִם שאָר הַמִכתָבים הַנִשלָחים לאוֹתָה מדינָה אוֹ לאוֹתוֹ אֵזוֹר. שַׂק הַדוֹאַר מוֹעֳבָר בִּמהירוּת בִּמכוֹניוֹת, בּרַכָּבוֹת וּבִמטוֹסים אֶל הַיַעַד הַנָכוֹן, ושָם עוֹבדֵי הַדוֹאַר הַמקוֹמי מרוֹקנים אֶת הַשַׂק וּממַיינים שוּב אֶת הַמִכתָבים – הַפַּעַם לפי עָרים ויישוּבים.

הַמִכתָב נוֹסֵעַ שוּב למִשׂרַד הַמיוּן הַמקוֹמי, ואַחַר כָּך לִסניף הַדוֹאַר הַקָרוֹב. שָם ממַיינים עובדי הַדוֹאַר אֶת הַמִכתָבים לפי רחוֹבוֹת וּלפי בָּתים, וּלבַסוֹף מחַלקים הַדַוָורים, אִם בָּרֶגֶל ואִם בִּמכוֹנית, אֶת דִברֵי הַדוֹאַר לכל בַּיִת וּבַיִת. יֵש מקוֹמוֹת שֶבָּהֶם לא מחַלקים אֶת הַמִכתָבים לכָל בַּיִת אֶלָא שָׂמים אוֹתָם בּתָאֵי דוֹאַר שֶבִּסניף הַדוֹאַר הַמקוֹמי, והָאֲנָשים בָּאים לָקַחַת אוֹתָם מִשָם.

מַשׂוּאוֹת עַל רָאשֵי הֶהָרים
לפני שקם שירות דואר מסודר העבירו הודעות בעזרת משׂוּאוֹת.
בתקופת המשנה הדליקו משואות על ראשי ההרים כדי לבשׂר על תחילת חודש חדש. במאה ה-16 הוזהרו הבּריטים מפני פלישת הצי הספרדי בשרשרת של מדורות על פסגות ההרים. כשראו הצופים משׂואה באוֹפק הדליקו את המשׂואה שלהם. באופן זה נמסר האוֹת במהירות רבה יותר ממהירותו של פרש הרוכב על סוּס.

בּוּלים

בּוּלֵי הַדוֹאַר הָרִאשוֹנים הוֹפיעוּ בִּבּריטַניָה בּ-1840. עַל הַמִשלוֹחַ שילמוּ מֵרֹאש; כָּל בּוּל עָלָה פֶּני אֶחָד, גַם אִם הַנִמעָן גָר בּמָקוֹם קָרוֹב וגַם אִם הוּא גָר בּמָקוֹם רָחוֹק. בּ-1847 הֵחֵלָה גַם אַרצוֹת הַבּרית להַנפּיק בּוּלים, וּבִמהֵרָה הָלכוּ בּדַרכֵיהֶן גַם אֲרָצוֹת אֲחֵרוֹת.

בּיָמֵינוּ כָּל מדינָה מַנפּיקָה בּוּלים בִּטוָוח רָחָב שֶל מחירים. הָאיוּרים עַל הַבּוּלים מַנציחים מאוֹרָעוֹת לאוּמיים חֲשוּבים, אישים מפוּרסָמים וגַם צמָחים, חֲרָקים וָעוֹד.

‏‏פּוֹני אֶקספּרֶס

בִּשנַת 1860 יָזמָה חֶברַת 'פּוֹני אֶקספּרֶס' שֶבּאַרצוֹת הַבּרית שֵירוּת דוֹאַר מָהיר בֵּין מדינַת מיזוּרי לִמדינַת קָליפוֹרנייָה. עַד אָז דִברֵי דוֹאַר נִשלחוּ בּמֶרכָּבָה והִגיעוּ לִיעָדָם כַּעֲבוֹר שישָה שָבוּעוֹת. קבוּצוֹת הָרוֹכבים שֶל 'פּוֹני אֶקספּרֶס' עָשׂוּ אֶת הַמֶרחָק הַזֶה בִּשמוֹנָה יָמים בִּלבַד. כָּל רוֹכֵב גָמָא עַד 60 קילוֹמֶטרים בּיוֹם. בַּחֶברָה עָבדוּ 80 רוֹכבים, בָּהֶם ויליַאם קוֹדי בֶּן הָ-14, שֶבִּרבוֹת הַיָמים הִתפַּרסֵם בַּשֵם בָּפָלוֹ בּיל. הַשֵירוּת הַזֶה הָיָה קצַר יָמים, וּבתוֹך זמַן קָצָר הֶחֱליף אוֹתוֹ הַטֶלֶגרָף.

ביבליוגרפיה:
כותר: דואר
שם  הספר: האנציקלופדיה המאוירת לילדים
עורך הספר: פדר, יון
תאריך: 1993
בעלי זכויות : כתר הוצאה לאור
הוצאה לאור: כתר הוצאה לאור
הערות: 1. בראש השער: כל העולם כולו.
2. התוכן: ‬ 
1) אבולוציה - אסטרונומיה. 
2) אסיה - בעלי חיים בארץ ישראל. 
3) בר מצוה - זבובים. ‬ 
4) זוחלים - ימי הבינים. ‬
5) ימים ואוקינוסים - מונגוליה. ‬
6) מוסיקה - ניווט. ‬ 
7) נייר - פורים. ‬ 
8) פחם - קרקע. ‬ 
9) ראש השנה - תרופות. ‬ 
10) אישים - ידיעון - מפתח.
הערות לפריט זה:

1. הפריט לקוח מתוך כרך 3: בר מצוה - זבובים.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית