הסדרי נגישות
עמוד הבית > טכנולוגיה ומוצרים > תחבורה
כתר הוצאה לאור


תקציר
התובלה היבשתית קלה יותר, בטוחה יותר וישירה יותר בעזרת גשרים. איזה סוגי גשרים קיימים ואיך בונים אותם?גשרים


הַתוֹבָלָה הַיַבַּשתית קַלָה יוֹתֵר, בּטוּחָה יוֹתֵר וישירָה יוֹתֵר בעֶזרַת גשָרים. מכוֹניוֹת ורַכָּבוֹת יכוֹלוֹת לַחֲלוֹף בִּמהירוּת עַל פּנֵי אֲגַמים, נהָרוֹת וּבקָעוֹת עֲמוּקוֹת. בּעֶזרַת גשָרים מַעֲבירים כּביש עָמוּס אֶחָד מֵעַל כּביש אַחֵר כּדֵי לִמנוֹעַ מפגָש בֵּינֵיהֶם. לעִתים בּוֹנים גִשרֵי דרָכים אֲרוּכּים בִּמיוּחָד כּדֵי לאַפשֵר לִכבישים בֵּין-עירוֹניים מהירים וּמסילוֹת בַּרזֶל להיכָּנֵס אֶל מֶרכּזֵי הֶעָרים. גִשרֵי מַעֲבָר עיליים מאַפשרים להוֹלכֵי רֶגֶל לַחֲצוֹת בּבִטחָה כּבישים, נהָרוֹת וּמסילוֹת בַּרזֶל.

הַגשָרים הָרִאשוֹנים נִבנוּ בּהַנָחַת גִזעֵי עֵצים עַל נחָלים אוֹ לוּחוֹת אֶבֶן שטוּחים עַל גַבֵי סלָעים בּפַלגֵי מַיִם רדוּדים. אַחַר כָּך הֵקימוּ גִשרֵי חֲבָלים, בִּשזירַת סיבֵי צמָחים, וּבָנוּ גִשרֵי אֶבֶן בַּעֲלֵי קשָתוֹת חֲזָקוֹת. כַּיוֹם בּוֹנים גשָרים דוֹמים מִבֶּטוֹן וּמִחוֹמָרים חֲזָקים וַחֲדישים אֲחֵרים בִּמקוֹם הָחוֹמָרים הַטִבעיים. קוֹרוֹת וּכבָלים מִפּלָדָה משַמשים לִתמיכָה. הַגֶשֶר הָאָרוֹך בּיוֹתֵר בָּעוֹלָם חוֹצֶה אֶת יַמַת פּוֹנצֶ'רטרֵיין בִּמדינַת לוּאיזיאָנָה שֶבּאַרצוֹת הַבּרית. אוֹרכּוֹ כִּמעַט 39 ק"מ, וּמִמֶרכָּזוֹ אי אֶפשָר לִראוֹת אֶת הַיַבָּשָה.

סוּגֵי גשָרים
קַיָימוֹת דרָכים שוֹנוֹת לִבנייַת גשָרים מֵעַל נהָרוֹת ומַחסוֹמים אֲחֵרים. רוֹב הַגשָרים נִשעָנים עַל תמיכוֹת קבוּעוֹת. גִשרֵי סִירוֹת, שֶאֶפשָר לִמצוֹא לעִתים עַל אֲגַמים, צָפים עַל פּנֵי הָאֲגַם.

גֶשֶר תָלוּי זוּג כּבלֵי מתלֶה ארוכים מפּלדה מעוּגנים בראש עמודים גבוהים ונוֹשׂאים את המיסעה. גשרים תלוּיים יכולים להיות ארוכים ביותר מפני שהם קלי משקל.

גֶשֶר קֶשֶת קשת קמוּרה המעוּגנת בחוֹזקה בגדוֹת נושׂאת את הגשר. קשתוֹת הן מבנים חזקים ביותר.

גֶשֶר שלוּחוֹת כל מחצית של הגשר נשענת על תמיכה בנהר. במקום שבו שתי השלוּחוֹת נפגשות עשׂוּיה להיות קורה תלויה קצרה.

גֶשֶר תלוּי כּבָלים מערכות של כּבלי פּלדה ישרים המחוּבּרים לעמודים נוֹשׂאים את הגשר מלמעלה.

גֶשֶר מִזדַקֵף קטעים של הגשר מתרוממים לצדדים ומאפשרים כניסת אוֹניוֹת לנמל.

גֶשֶר קוֹרָה מספר עמוּדים בקרקעית הנהר או באדמה תומכים בגשר מלמטה. לעתים הגשר בנוי מקוֹרה חלוּלה שדרכּה עוברים כּלי הרכב והרכּבוֹת.

בּנייַת גֶשֶר
תחילָה בּוֹנים אֶת עַמוּדֵי הַתמיכָה שֶל הַגֶשֶר ואֶת קצוֹתָיו כּשֶהֵם מעוּגָנים בּחוֹזקָה בַּקַרקַע אוֹ בּקַרקָעית הַנָהָר וּבִגדוֹתָיו. אֶת הַמיסעֶה שֶעָלֶיהָ עוֹברים הַכּביש אוֹ מסילַת הַבַּרזֶל בּוֹנים אַחַר כָּך מִן הַקצָווֹת וּמֵעַמוּדֵי הַתמיכָה, אוֹ שֶמרימים אוֹתָהּ מֵעֲלֵיהֶם.

תלייַת הַכּבָלים
בגשר תלוּי בונים תחילה את העמוּדים. אחר כך מניחים חבלי פּלדה על העמודים. מכוֹנה עוברת לאורך החבלים ושוֹזרת מהם כּבלי פּלדה חזקים.

הֲרָמַת הַמיסעָה
כּבלים ארוּכּים הקרוּיים מַתלים מחוּבּרים לכבלי המַתלֶה של הגשר. את המיסעה, או מִשטַח הגשר, מכינים קטעים קטעים במקום אחר. מביאים את הקטעים אל הגשר, מרימים אותם למקומם ומחברים אותם למַתלים.

אַמוֹת מַיִם
גשָרים הַנוֹשׂאים עֲלֵיהֶם תעָלוֹת מַיִם נִקרָאים אַמוֹת מַיִם, אוֹ בִּשמָם הַלוֹעֲזי אַקוֶודוּקטים. אַמַת מַיִם יכוֹלָה לִהיוֹת חֵלֶק מִתעָלָה אוֹ מִמַעֲרֶכֶת שֶל אַספָּקַת מַיִם לעיר.
הָרוֹמים בָּנוּ אַמוֹת מַיִם רַבּוֹת וּבָהֶן קַשתוֹת אֶבֶן גבוֹהוֹת. אֶפשָר לרִאוֹתָן בִּמקוֹמוֹת שוֹנים בָּעוֹלָם וגַם בּיִשׂרָאֵל, למָשָל בּקֵיסָרִיָה ועַל יַד נַהֲרִיָה.

ביבליוגרפיה:
כותר: גשרים
שם  הספר: האנציקלופדיה המאוירת לילדים
עורך הספר: פדר, יון
תאריך: 1993
בעלי זכויות : כתר הוצאה לאור
הוצאה לאור: כתר הוצאה לאור
הערות: 1. בראש השער: כל העולם כולו.
2. התוכן: ‬ 
1) אבולוציה - אסטרונומיה. 
2) אסיה - בעלי חיים בארץ ישראל. 
3) בר מצוה - זבובים. ‬ 
4) זוחלים - ימי הבינים. ‬
5) ימים ואוקינוסים - מונגוליה. ‬
6) מוסיקה - ניווט. ‬ 
7) נייר - פורים. ‬ 
8) פחם - קרקע. ‬ 
9) ראש השנה - תרופות. ‬ 
10) אישים - ידיעון - מפתח.
הערות לפריט זה:

1. הפריט לקוח מתוך כרך 3: בר מצוה - זבובים.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית