הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי כדור-הארץ והיקום > גיאולוגיה
כתר הוצאה לאור


תקציר
מדע הגיאולוגיה חוקר את תולדות כדור הארץ. איך נוצר כדור הארץ, מהן הסיבות לשינויים החלים בו, ומהו הרכב הסלעים המרכיבים את קרום כדור הארץ.גיאולוגיה


כַּדוּר הָאָרֶץ מִשתַנֶה בּלי הֶרֶף. הָרים מִתרוֹממים ונֶעלָמים. יַבָּשוֹת זָזוֹת וגוֹרמוֹת לָאוֹקיָינוֹסים להִתרַחֵב אוֹ להִצטַמצֵם. הַשינוּיים הָאֵלֶה מִתרַחֲשים לאַט מאוֹד. מיליוֹן שָנים חוֹלפוֹת עַד שֶניכָּר שינוּי שֶל מַמָש. אַך יֵש גַם שינוּיים פִּתאוֹמיים, למָשָל הַשינוּיים שֶמחוֹללוֹת רעידַת אֲדָמָה אוֹ הִתפָּרצוּת שֶל הַר גַעַש.

הַגֵיאוֹלוֹגיָה היא הַמַדָע הַחוֹקֵר אֵיך נוֹצַר כַּדוּר הָאָרֶץ, אֶת הַסיבּוֹת לַשינוּיים הֶחָלים בּוֹ ואֶת הֶרכֵּב הַסלָעים הַמַרכּיבים אֶת קרוּם כַּדוּר הָאָרֶץ.

בַּסלָעים חֲבוּיים רמָזים עַל תוֹלדוֹת כַּדוּר הָאָרֶץ. הַגֵיאוֹלוֹגים סוֹקרים אֶת פּנֵי הָאֲדָמָה וחוֹפרים בַּסלָעים שֶׁבִּקרוּם הַכַּדוּר. הֵם חוֹקרים אֶת גיל הַסלָעים, אֶת הַמִבנֶה שֶלָהֶם ואֶת הַמאוּבָּנים הַטבוּעים בּתוֹכָם (שׂרידֵי צמָחים וּבַעֲלֵי חַיים מִתקוּפָה קדוּמָה).

בּעֶזרַת הַמֵידָע הַזֶה הֵם מפַענחים אֶת הַתַהֲליכים הַקוֹרים עַל פּנֵי הַכַּדוּר. הַגֵיאוֹלוֹגים גַם עוֹזרִים לִמצוֹא מִרבָּצים שֶל פֶּחָם, נֵפט וּמינֶרָלים שימוּשיים אֲחֵרים. הֵם סוֹקרים אֶת פּנֵי הָאֲדָמָה לִפנֵי שֶמקימים מִבנים עֲנָקיים, כּגוֹן סכָרים, וּמסַפּקים אֶת הַיֶדַע הַנָחוּץ לַמהַנדסים הַמתַכננים אֶת הַיסוֹדוֹת שֶיישׂאוּ אֶת הַמִבנים הַכּבֵדים. הַגֵיאוֹלוֹגים גַם מַזהירים אוֹתָנוּ מִפּנֵי אֲסוֹנוֹת אֶפשָריים: הֵם מִשתַמשים בּמַכשירים הָעוֹקבים אַחַר תנוּעוֹת שֶל סלָעים וּמנַסים לַחֲזוֹת מֵרֹאש רעידוֹת אֲדָמָה אוֹ הִתפָּרצוּיוֹת שֶל הָרֵי גַעַש.

חֵקֶר כַּדוּר הָאָרֶץ

קרוּם כַּדוּר הָאָרֶץ מוּרכָּב מִשִכבוֹת סֶלַע שוֹנוֹת הַמוּנָחוֹת זוֹ עַל גַבֵּי זוֹ. הַשיכוּב נַעֲשָׂה בּמֶשֶך מיליוֹנֵי שָנים. הַשִכבָה הָעֶליוֹנָה בּיוֹתֵר היא זוֹ שֶנוֹצרָה אַחֲרוֹנָה, ואילוּ הַשִכבָה הָעֲמוּקָה בּיוֹתֵר היא הָעַתיקָה בּיוֹתֵר. בּאֶמצָעוּת חֲשׂיפַת הַשכָבוֹת הַלָלוּ גֵיאוֹלוֹגים יכוֹלים לשַחזֵר אֶת הַהיסטוֹריָה שֶל כַּדוּר הָאָרֶץ.

אֶבֶן חוֹל - אבן החול היא השכבה הצעירה ביותר של הסלע. לפעמים היא נוצרת מחול המדבר. השׂרטוּט על פני השטח רומז לפעמים על כיוון הרוחות שהביאו אתן את החול.
פַּצֶלֶת - בשכבות של סלעי פּצלת יש עקבות של בּוֹץ, המעיד שהם נוצרו תחת מים רדוּדים.
בַּזֶלֶת - הבּזלת היא לַבָּה שהתפרצה מהר געש וֶנקרשה. שכבת הבּזלת כיסתה את סלע הגיר שהתרומם מן הים.
סֶלַע גיר - השכבה הנמוכה ביותר והקדומה ביותר מכילה מאוּבּנים של יצורים זעירים. המאוּבּנים מעידים שלפני 100 מיליון שנה, בתקופה שחיו בעולם הדינוזאוּרים, היה האזור מכוסה במי הים.

‏‏תוֹלדוֹת הַגֵיאוֹלוֹגיָה

הַיוָונים והַהוֹדים הַקַדמוֹנים הָיוּ הָרִאשוֹנים שֶחָקרוּ וניסוּ לִקבּוֹעַ אֶת גילָם שֶל הַסלָעים. הַמַדעָן הַסקוֹטי גֵ'יימס הָטוֹן הָיָה הַגֵיאוֹלוֹג הָרִאשוֹן בּאֵירוֹפָּה שֶקָבַע, בּסוֹף הַמֵאָה הַ-18, שֶכַּדוּר הָאָרֶץ הוּא בֶּן מיליוֹנֵי שָנָה. כּמוֹ כֵן הוּא טָעַן שֶכַּדוּר הָאָרֶץ מִשתַנֶה בִּקביעוּת. אוּלָם דֵעוֹתָיו נתקַבּלוּ רַק שָנים רַבּוֹת לאַחַר מוֹתוֹ.
ב-1795 פרסם גֵ'יימס הָטוֹן את ספרו 'התיאוֹריה של כּדוּר הארץ', ובזה הניח את היסודות של מדע הגיאולוגיה המודרני.

ב-1912 הֶעֱלָה הַמֶטֶאוֹרוֹלוֹג (חוִקֵר מֶזֶג הָאֲוויר) אַלפרֶד וַגנֶר אֶת הָרַעיוֹן שֶהַיַבָּשוֹת נָעוֹת. רַק כַּעֲבוֹר 50 שָנָה הוּכַח שֶהָרַעיוֹן נָכוֹן.

ביבליוגרפיה:
כותר: גיאולוגיה
שם  הספר: האנציקלופדיה המאוירת לילדים
עורך הספר: פדר, יון
תאריך: 1993
בעלי זכויות : כתר הוצאה לאור
הוצאה לאור: כתר הוצאה לאור
הערות: 1. בראש השער: כל העולם כולו.
2. התוכן: ‬ 
1) אבולוציה - אסטרונומיה. 
2) אסיה - בעלי חיים בארץ ישראל. 
3) בר מצוה - זבובים. ‬ 
4) זוחלים - ימי הבינים. ‬
5) ימים ואוקינוסים - מונגוליה. ‬
6) מוסיקה - ניווט. ‬ 
7) נייר - פורים. ‬ 
8) פחם - קרקע. ‬ 
9) ראש השנה - תרופות. ‬ 
10) אישים - ידיעון - מפתח.
הערות לפריט זה:

1. הפריט לקוח מתוך כרך 3: בר מצוה - זבובים.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית