הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > פיסיקה ומבנה החומר [כימיה]
כתר הוצאה לאור


תקציר
ממה בנויים כל החומרים שסביבנו? 'אבני הבניין' הם חלקיקים זעירים הקרויים אטומים או מולקולות - אטומים שהתחברו יחד בקבוצות.אטומים ומולקולות


התבּוֹננוּ סביבכֶם. יֵש מיליוֹנֵי חוֹמָרים שוֹנים, רַבּים לאֵיסנפוֹר, מִמַתָכוֹת וָחוֹמָרים פּלַסטיים ועַד בּנֵי אָדָם וּצמָחים. כָּל אֵלֶה עֲשׂוּיים מִכּ-100 סוּגים שוֹנים בּלבַד שֶל 'אַבנֵי בּניָין' שֶהוּרכּבוּ יַחַד בּצוּרוֹת שוֹנוֹת. אַבנֵי הַבִּניָין הָאֵלָה הֵן חֶלקיקים זעירים הַקרוּיים אֲטוֹמים. הָאֲטוֹמים הֵם כֹּה קטַנים שֶאֲפילוּ פֵירוּר הָאָבָק הַזָעיר בּיוֹתֵר מֵכיל יוֹתֵר מִמיליוֹן מיליוֹנֵי אֲטוֹמים. יֵש חוֹמָרים, כּמוֹ למָשָל בַּרזֶל, הָעֲשׂוּיים מִסוּג אֶחָד בִּלבַד שֶל אֲטוֹמים; חוֹמָרים אֲחֵרים, כּמוֹ מַיִם, בּנוּיים ממוֹלֶקוּלוֹת - אֲטוֹמים שֶהִתחַבּרוּ יַחַד בִּקבוּצוֹת.

מוֹלֶקוּלוֹת כָּאֵלֶה עֲשׂוּיוֹת לִהיוֹת פּשוּטוֹת מאוֹד אוֹ מוּרכָּבוֹת מאוֹד. כָּל מוֹלֶקוּלַת מַיִם מכילָה שנֵי אֲטוֹמֵי מֵימָן ואָטוֹם חַמצָן אֶחָד; חוֹמרֵי פּלַסטיק עֲשׂוּיים מִמוֹלֶקוּלוֹת הַמכילוֹת מיליוֹנֵי אֲטוֹמים. הָאָטוֹם עַצמוֹ בָּנוּי מִמֶרכָּז צָפוּף, שֶנִקרָא גַרעין הָאָטוֹם, וּמֵחֶלקיקים טעוּנֵי חַשמַל, הַמכוּנים אֶלֶקטרוֹנים, שֶנָעים מִסָביב לַגַרעין. מַדעָנים מָצאוּ אֶת הַדֶרֶך כֵּיצַד לבַקֵעַ אֶת הַגַרעין, תוֹך שִחרוּר כַּמוּת עֲצוּמָה שֶל אֶנֶרגיָה. הָאֶנֶרגיָה משַמֶשֶת אֶת הָאָדָם בּתַחֲנוֹת כּוֹחַ גַרעיניות וּבפִצצוֹת גַרעין.

פרוֹטוֹנים ונֵיטרוֹנים

גַרעין הָאָטוֹם מֵכיל חָלקיקים הַקרוּיים פּרוֹטוֹנים ונֵיטרוֹנים. אֵלֶה בּנוּיים מֵחֶלקיקים קטַנים עוֹד יוֹתֵר המכוּנים קוַורקים. הַפּרוֹטוֹנים טעוּנים בּמטען חשמלי, אך סוּג המטען שלהם שוֹנה מזה של האלקטרוֹנים. הפּרוֹטוֹנים נוֹשׂאים 'מִטעָן חיוּבי' ואילוּ האלקטרוֹנים נוֹשׂאים 'מִטעָן שלילי'. לנֵיטרוֹנים אין מטעֲן חַשמַלי.

אֲטוֹמים בּנֵי אַלמָוֶות

אֲטוֹמים לעוֹלָם אֵינָם נֶעֱלָמים אֶלָא מַמשיכים בּמַסָעָם הַנִצחי בַּיקוּם כּחֵלֶק מֵחוֹמָרים שׁוֹנים. אָך כָּל הָאֲטוֹמים נוֹצרוּ בּעֵת היוָוצרוּת הַיקוּם לִפנֵי כֵּ-15,000 מיליוֹן שָנים.

בּאוֹפֶן דוֹמֶה, אֲטוֹמים מִכּוֹכָב מִתפּוֹצֵץ כּדוּגמַת עַרפילית הַסַרטָן עֲשוּיים להיסָחֵף בֶּחָלָל וּביוֹם מִן הַיָמים לִהיוֹת חֵלֶק מֵאָדָם אוֹ מִצֶמַח עַל כַּדוּר הָאָרֶץ.

גילוּי הָאָטוֹם

לִפנֵי כּ-2,400 שָנָה הֶאֱמין הַפילוֹסוֹף הַיוָוני דֶמוֹקריטוֹס שֶהַכּוֹל עָשׂוּי מֵחְלקיקים זעירים. אַך רַק בִּשנַת 1808 הוֹכיחַ הַמַדעָן הָאַנגלי ג'ון דֶלטוֹן שֶהָאֲטוֹמים אָכֵן קָיָימים. בּסביבות 1909 גילָה אָרנֶסט רָתֶרפוֹרד, מַדעָן שֶמוֹצאוֹ מניוּ זילֶנד, אֶת גַרעין הָאָטוֹם.

ביבליוגרפיה:
כותר: אטומים ומולקולות
שם  הספר: האנציקלופדיה המאוירת לילדים
עורך הספר: פדר, יון
תאריך: 1993
בעלי זכויות : כתר הוצאה לאור
הוצאה לאור: כתר הוצאה לאור
הערות: 1. בראש השער: כל העולם כולו.
2. התוכן: ‬ 
1) אבולוציה - אסטרונומיה. 
2) אסיה - בעלי חיים בארץ ישראל. 
3) בר מצוה - זבובים. ‬ 
4) זוחלים - ימי הבינים. ‬
5) ימים ואוקינוסים - מונגוליה. ‬
6) מוסיקה - ניווט. ‬ 
7) נייר - פורים. ‬ 
8) פחם - קרקע. ‬ 
9) ראש השנה - תרופות. ‬ 
10) אישים - ידיעון - מפתח.
הערות לפריט זה:

1. הפריט לקוח מתוך כרך 1: אבולוציה - אסטרונומיה.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית