הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיה
מקסםתקציר
נתונים וגרפים על רמת ההשכלה של אוכלוסיית ישראל, על ההשתתפות בכוח העבודה של נשים וגברים ועל ההרכב המקצועי.ההון האנושי של אוכלוסיית ישראל
מחבר: פרופ' משה סיקרון


רמת ההשכלה. אוכלוסיית ישראל מצטיינת ברמת השכלה גבוהה יחסית. חלקה של האוכלוסייה הכולל לימוד במוסד אקדמי מגיע ל-24%, ובין בני הגילים 64-25 הוא מגיע ל-30%.

רמת ההשכלה של אוכלוסיית ישראל מצטיינת בגידול רצוף בעשורים האחרונים, הן כתוצאה מרמת ההשכלה הגבוהה של העולים שהגיעו לישראל בעשורים האחרונים (בקרב העולים שהגיעו ממדינות חבר העמים לישראל בעשור של שנות ה-90, שיעור בעלי ההשכלה של 16 שנות לימוד הגיע ל-25%, בהשוואה ל-10% באוכלוסיית ישראל ב-1989 ערב גל העלייה הגדול) וכן כתוצאה מהתרחבות מערכת החינוך הישראלית (כולל הקמת מספר גדול של מכללות). רמת ההשכלה הגבוהה של האוכלוסייה הביאה להעלאת רמת ההשכלה של כוח העבודה הישראלי, שהנו אף גבוה מזה של כלל האוכלוסייה.

חלקם של אלה שרמת השכלתם* כוללת לימוד במוסד אקדמי בין בני 64-25 (2001)

. בלגיה פינלנד צרפת גרמניה הולנד יפן שוודיה אנגליה ארה"ב
סה"כ

27

32

23

23

24

34

32

26

37

גברים

27

29

22

28

26

36

30

27

37

נשים

28

36

24

18

21

32

34

25

37


*כולל הבדלים שונים: מבנה מערכות החינוך בארצות שונות, מספר שנות הלימוד בכל רמת השכלה,
מדידת רמת ההשכלה בציון סיום אותה רמת השכלה או רק ביקור בה -
ההשוואה של רמת ההשכלה בין הארצות השונות לבין זו של ישראל בעייתית.

כוח העבודה הישראלי. כוח העבודה הפוטנציאלי הישראלי, חלקם של בני הגילים 64-15 המהווים 62% מהאוכלוסייה, נמוך מזה שבארצות המפותחות (68%) ודומה לזה המצוי בארצות המתפתחות, בהן אחוז גבוה יותר של ילדים.

ההשתתפות בפועל בכוח העבודה בישראל נמוכה מזו של הארצות המפותחות בעולם, בייחוד זו של גברים. מבני 15 ומעלה 61% מהגברים ו-48% מהנשים משתתפים בכוח העבודה (מועסקים ומחפשי עבודה). ההשתתפות הנמוכה של גברים בישראל בהשוואה למדינות אירופה, צפון אמריקה וכו' נובעת רק בחלקה מאי הכללת המשרתים בצבא (חובה וקבע) בכוח העבודה בישראל, בעוד שבמרבית הארצות נכללים המשרתים בצבא בכוח העבודה.

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של בני 15 ומעלה (2001-2000) באחוזים

*כוח עבודה אזרחי. הוספת המשרתים בצה"ל היתה מגדילה את
ההשתתפות בישראל של גברים ל-67% ושל נשים ל-50%

כוח העבודה הישראלי מנה ב-2002 יותר מ-2.5 מיליון נפש, 54.3% גברים ו- 45.7% נשים.

כ-40% מכלל האוכלוסייה השתתפו בשנת 2002 בכוח העבודה האזרחי (היו מועסקים או חיפשו עבודה באופן פעיל); ומתוך האוכלוסייה בגיל העבודה (בני 15 ומעלה) – 54%. הוספתם של המשרתים בצה"ל הייתה מגדילה את שיעור ההשתתפות ל-58%. קיימים הבדלים ניכרים בנוהגי ההשתתפות בכוח העבודה בין גברים לביו נשים.

שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של בני 64-15 לגברים ונשים

גברים: שיעור ההשתתפות של גברים נמצא בירידה הן בישראל והן בארצות אירופה, כתוצאה ממגמה גוברת של צעירים להמשיך בלימודים, מפרישה הולכת וגדלה של קשישים מעבודה ואף מפרישה בגילאי טרום פרישה. בישראל שיעור ההשתתפות של גברים נמוכה בעיקר בגילאי העבודה העיקריים (54-25), ואילו בגילים 65 ומעלה ובגילאי טרום פרישה, שיעור ההשתתפות אף גבוה יותר ממרבית המדינות המפותחות.

שיעור ההשתתפות של גברים בני 15 ומעלה הגיע בשנת 2002 ל-61%, הוספת המשרתים בצבא לכוח העבודה היה מגדיל את השיעור ל-68%-67%. שיעור השתתפות של הגברים נמצא בירידה רצופה מאז 1955 (מ-80%).

נשים: 48% מכלל הנשים, בגיל 15 ומעלה, השתתפו בכוח העבודה ב-2002. (הוספת הנשים המשרתות בצה"ל הייתה מגדילה את שיעור ההשתתפות בכ-2%). שיעור זה מהווה גידול רצוף וניכר בהשתתפות הנשים בכוח העבודה מאז 1955 (בשנה זו השתתפו בכוח העבודה 26% מהנשים). אחוז ההשתתפות של נשים נשואות ואף אלה עם ילדים צעירים גדל במידה ניכרת. הנשים מהוות 46% מכוח העבודה הישראלי.

שיעור ההשתתפות של נשים בישראל נמוך מזה של אחדות מארצות אירופה, אך דומה ואף גבוה מזה של ארצות אחרות.

המועסקים בישראל לפי משלחי יד ומין (2001 - באחוזים)

ההרכב המקצועי: הרמה ההשכלתית הגבוהה של כוח העבודה באה לידי ביטוי בהרכב לפי משלחי יד.
חלקם של המועסקים במקצועות אקדמיים, מדעיים, חופשיים וטכניים (כגון: רופאים, מהנדסים, מדענים, טכנאים, אמנים וכו') מגיע בישראל ל-29% מכלל המועסקים, שיעור המתקרב לזה המצוי בארצות המפותחות. חלקם של המועסקים במקצועות אלה בישראל נמצא בגידול רצוף. העלייה ההמונית ממדינות חבר העמים בשנות ה-90 תרמה לכוח העבודה תוספת ניכרת של בעלי מקצועות מדעיים, אקדמיים וטכניים (וזאת כאשר כשליש בלבד מבעלי מקצועות אלה שבקרב העולים נקלט במקצוע שהיה לו טרם העלייה).

אחוז המועסקים במקצועות הבכירים בארצות נבחרות באירופה (2001)

נתונים נוספים על אוכלוסיית ישראל בתחילת המאה ה-21 בפרספקטיבה בינלאומית:

גודל האוכלוסייה וקצב גידולה
יהודים וערבים ואוכלוסיית הארצות השכנות
הריבוי הטבעי - בישראל גבוה יחסית לארצות המפותחות
הפריון - בישראל רמת פריון גבוהה מזו של הארצות המפותחות
תוחלת חיים גבוהה בישראל
ישראל בין הארצות הבולטות בקליטת מהגרים
הירידה מישראל בשנות ה-90
הרכב הגילים בישראל ובעולם
משק הבית, מבנהו ודרך יצירתו
צפיפות האוכלוסייה ומגמות העיור
ההון האנושי של אוכלוסיית ישראל (פריט זה)

מקורות
הנתונים על ישראל שאובים כמעט כולם מפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (השנתון הסטטיסטי לישראל (מבחר שנים), הפרסומים המיוחדים על עלייה, אוכלוסייה, תנועה טבעית וכו') וכן נתונים מעודכנים ומפורטים מאתר האינטרנט של הלמ"ס www.cbs.gov.il
הנתונים המעודכנים על ארצות שונות בעולם שאובים בעיקר מפרסומים ומאתרי האינטרנט של המשרדים הסטטיסטיים של האו"ם ושל הארגונים הבינלאומיים (האגף לאוכלוסין של האו"ם, ארגון העבודה הבינלאומי, ארגון הבריאות הבינלאומי, אונסקו, הארגון לשיתוף ופיתוח אירופי, האיחוד האירופי וכו') וכן של המשרדים הסטטיסטיים של ארה"ב, קנדה ואנגליה.
בין הפרסומים נזכיר:

United Nations, Population Division ( 2001), World Population 2001(Data Sheet), New York
United Nations, Population Division ( 2001), World Population Prospects: The 2000 Revision, New York
Population Reference Bureau, (2001) 2001 World Population Data Sheet
O.E.C.D (2002), Education at a Glance 2002, Paris

ביבליוגרפיה:
כותר: ההון האנושי של אוכלוסיית ישראל
מחבר: סיקרון, משה (פרופ')
שם  הספר: מי ומה בישראל
עורכי הספר: אהרוני, שרה; אהרוני, מאיר
תאריך: 2003
בעלי זכויות : מקסם
הוצאה לאור: מקסם
הערות: 1. איורים: פרץ ויינרייך.
הערות לפריט זה:

1. לקוח מתוך הפרק דמוגרפיה : אוכלוסיית ישראל בתחילת המאה ה- 21 בפרספקטיבה בינלאומית.
2. פרופ' משה סיקרון - לשעבר, מנהל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומרצה בחוג ללימודי אוכלוסייה באוניברסיטה העברית בירושלים.

 


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית