הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > ממצרים לכנען
דברי הימים הוצאה לאור


תקציר
סקירת תוכנו של ספר שמות כיחידה ספרותית בתוך חמשת חומשי תורה. נסקרים במאמר תכניו של ספר שמות ומוצעת בו חלוקה של הספר ליחידות וליחידות משנה.מבוא לספר שמות : המבנה הספרותי של ספר שמות והרכבו
מחבר: פרופ' יצחק אבישור


השם "שמות" ניתן לספר על-פי המלים "ואלה שמות", שהוא פותח בהן (וכן נקרא ספר דברים על-פי פתיחתו "אלה הדברים"). בתרגום השבעים נקרא הספר Exodos, משמע – יציאה (ממצרים), ובשם זה הוא ידוע בתרגומים הלועזיים. ספר שמות הוא השני בחמשת חומשי התורה. ספר התורה בכללו הוא יצירה ספרותית אחת, הבאה לספר את הקורות מבריאת העולם עד לבואם של בני-ישראל בשערי ארץ כנען. החלוקה לחמישה חומשים יוצרת חמש חטיבות ספרותיות, שכל אחת מהן דנה בתקופה שונה ובנושא אחר. ספר בראשית מתחיל בבריאת העולם והאנושות ומסתיים בירידת בני-ישראל למצרים; ספר שמות עוסק בהתהוות עם ישראל ממשפחה לעם משועבד ומעם משועבד לעם חופשי, היוצא מעבדות מצרים וכורת ברית עם אלוהיו בסיני; ספר ויקרא עוסק בתורת כוהנים; ספר במדבר פותח במפקדים שנערכו במדבר וממשיך בקורות בני-ישראל במדבר עד הגיעם לארץ מואב; ספר דברים חותם את התורה בנאום משה לעם ישראל בערבות מואב, ערב כניסתו לארץ המובטחת. חטיבות ספרותיות אלה מקושרות זו לזו באמצעי בינוי ספרותיים מעשה ידי עורכים האמונים על דרכי היצירה הספרותית. כך, למשל, ספר שמות פותח ברשימת בני יעקב (א, א-ג), ואין פתיחה זו אלא חזרה מקוצרת של פסקה מספר בראשית (מו, ח-כז). חזרה זו תפקידה לגשר ולקשר בין שני החומשים. ואלה הנושאים שבהם דן ספר שמות:

 1. פרשת שעבוד בני-ישראל ויציאתם ממצרים;
 2. מסעי בני-ישראל להר סיני;
 3. מעמד הר סיני וחוקת הברית;
 4. פרשת המשכן ובתוכה מעשה העגל ולוחות המשנה.
  מארבעת נושאים אלה גובשו חלקי הספר:
  1. פרקים א, א – טו, כא;
  2. פרקים טו, כב – יט, ב;
  3. פרקים יט, ג – כד, יא;
  4. פרקים כד, יב – מ, לח.

וזאת חלוקתם הפנימית:

 1. פרשת שעבוד בני-ישראל ויציאת מצרים. ראשית התגבשות ישראל לעם על אדמת מצרים ושעבודו (פרק א); הולדת משה המושיע וקורותיו עד ראשית שליחותו (פרק ב); התגלות ה' בסנה ושליחות משה אל פרעה (ג, א-ד, כו); כישלון השליחות (ד, כז – ו, א); חידוש השליחות (ו, ב – ז, ז); המופתים ומכות מצרים (ז, ח – יב, לו); יציאת מצרים ומסעי בני-ישראל מרעמסס עד ים-סוף (יב, לז – יד, לא); שירת הים ושירת מרים (טו, א - כא).
 2. פרשת מסעי בני-ישראל להר סיני. סיפורי הקשיים במדבר (טו, כב – יז, ז); המלחמה בעמלק (יז, ח – טו); משה ויתרו (יח).
 3. פרשת מעמד הר סיני וחוקת הברית. מעמד הר סיני (יט); עשרת הדיברות (כ); ספר הברית (כא, א – כד, יא).
 4. פרשת המשכן ומעשה העגל. הציווי על הקמת המשכן (כד, יב – לא, יח); מעשה העגל (לב – לד); הקמת המשכן (לה – מ).

במאורעות המרכזיים המתוארים בספר שמות מסתמנים שני שיאים: קריעת ים סוף ומעמד הר סיני. לפרשיות אלה סופחו יחידות ספרותיות שלמות ועצמאות: לסיפור קריעת ים סוף סופחה "שירת הים"; לתיאור מעמד הר סיני סופחו יחידות ספרותיות שלמות ועצמאיות: לסיפור קריעת ים-סוף סופחה "שירת הים"; לתיאור מעמד הר סיני סופחו כמה וכמה יחידות ספרותיות קטנות וגדולות, מהן הקשורות אתו קשר הדוק (כמו עשרת הדיבורת ומעשה העגל), ומהן שקשרן עמו רופף (כ"ספר הברית" ופרשת המשכן וכליו). מבואות מפורטים לכל חטיבה ספרותית ולכל יחידה ספרותית באים במקומם בפירוש.

מדע המקרא אינו רואה בספר שמות יצירתו של איש אחד ואף לא של דור אחד, אלא יצירות של סופרים רבים מדורות וממקומות שונים נשתקעו בגיבוש הספר במתכונתו הנוכחית. יצירות אלו אינן מסוג ספרותי אחד ואינן שוות בערכן הספרותי, מהן שירים, סיפורים ואגדות, חוקים ומשפטים, רשימות ותיאורים הלקוחים מאוצר המסורת העברית. יש בספר יצירות שלמות ומושלמות העומדות ברשות עצמן, אשר שובצו במארג הסיפורי של תיאור יציאת מצרים ונדודי ישראל במדבר (פרשת מסעי בני-ישראל במדבר נמסרת גם בבמדבר לג בצורת רשימה קצרה, המונה את התחנות שבהן חנו בני-ישראל בנדודיהם).

לחלקים נוספים מתוך מאמר זה:
מבוא לספר שמות : המבנה הספרותי של ספר שמות והרכבו (פריט זה)
מבוא לספר שמות : הרכב הספר לפי "השערת המקורות"
מבוא לספר שמות : הרכב ספר שמות לפי "השערת המסורות"
מבוא לספר שמות : ההיבט ההיסטורי - כניסת שמיים מערבים למצרים
מבוא לספר שמות : ישראל במצרים - הרקע ההיסטורי
מבוא לספר שמות : הדי מאורע יציאת מצרים בנביאים ובכתובים
מבוא לספר שמות : הצורות הספרותיות בספר שמות

ביבליוגרפיה:
כותר: מבוא לספר שמות : המבנה הספרותי של ספר שמות והרכבו
מחבר: אבישור, יצחק (פרופ')
שם  הספר: עולם התנ"ך
עורך הספר: הרן, מנחם  (פרופ')
תאריך: 1983-1996
בעלי זכויות : דברי הימים הוצאה לאור
הוצאה לאור: דברי הימים הוצאה לאור
הערות: 1. ‫מאושר על-ידי משרד החינוך והתרבות.
2. האנציקלופדיה מורכבת מ- 24 כרכים.
הערות לפריט זה:

1. מתוך הכרך שמות בעריכת פרופ' שמריהו טלמון.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית