הסדרי נגישותיציבות (שיווי משקל)
מחברת: בילי סביר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית יד הנדיב
חזרה3

כושרה של אוכלוסייה לשמור על תנודות קלות בלבד הנובעות משינויים בתנאי הסביבה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע