הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > דתות והגות דתית > יהדות > היהדות לאחר החורבןעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > תורה שבעל פה > מבוא לספרות התלמודית
האוניברסיטה הפתוחה


תקציר
טבלה ובה רשימה של דורות האמוראים בבבל ובארץ ישראל.דורות האמוראים בארץ ישראל
מחבר: ד"ר יהונתן עץ חיים


הדור

אמוראי ארץ ישראל

אמוראי בבל

ראשון
(260-220)

רבי חייא, בר קפרא, רבי חנינא בר חמא, רבן גמליאל בר רבי, רבי שמעון בר רבי, רבי ינאי, רבי הושעיה, רבי יהושע בן לוי

רב, רב אסי, רבה בר חנא, רב שילא, שמואל

שני
(290-260)

רבי יהודה נשיאה, רבי יוחנן, רבי יוסי בר חנינא, רבי שמלאי, רבי שמעון בן לקיש (ריש לקיש)

רב הונא, רב יהודה, רב כהנא, רבה בר אבוה

שלישי
(330-290)

רבי אבהו, רבי אלעזר בן פדת, רבי אמי, רבי אסי, רבי יהודה נשיאה השני, רבי זידא

רב המנונא, רב חסדא, רבה, רב יוסף, רב נחמן, רב ששת, עולא, רבה בר בר חנה

רביעי
(360-330)

רבי ירמיה, רבי יונה, רבי יוסי, רבי אחא, רבי חגי

אביי, רבא, רמי בר חמא, רב נחמן בר יצחק, רב אדא בר אהבה, רב דימי, רבין

חמישי
(400-360)

רבי מנא, רבי יוסי בר אבין, רבי תנחומא, רבי ברכיה

רב פפא, רב הונא בן רב יהושע, רבינא, רב זביד

שישי
(430-400)

.

רב אשי, רב הונא בן רב נתן, אמימר, מר זוטרא, רב יימר, מירימר

שביעי
(470-430)

.

מר בר רב אשי, רב אחא בן רבא, רבינא, רפרם

ביבליוגרפיה:
כותר: דורות האמוראים בארץ ישראל
מחבר: עץ חיים, יהונתן (ד"ר)
שם  הספר: מבוא לתורה שבעל פה
תאריך: 1991-1996
בעלי זכויות : האוניברסיטה הפתוחה
הוצאה לאור: האוניברסיטה הפתוחה
הערות: 1. הספר בנוי ממספר יחידות: יחידות 1-2 יח’ 1. תורה שבכתב ותורה שבעל-פה. יח’ 2. מדרש הכתוב ומדרשי ההלכה -- יחידות 3-4 יח’ 3. המשנה. יח’ 4. הברייתות והתוספתא -- יחידות 5-7 יח’ 5. התלמוד הבבלי. יח’ 6. התלמוד הירושלמי. יח’ 7. ספרות האגדה -- ‬ ‫ יחידות 8-10 יח’ 8. סמכותם של בעלי ההלכה. יח’ 9. תקנות, גזירות ומנהגות. יח’ 10. משפט ומוסר -- יחידות 11-12 יח’ 11. דרכי הפסיקה וספרות הפוסקים. יח’ 12. ספרות השאלות ותשובות.

הערות לפריט זה: 1. יחידה 5 : התלמוד הבבלי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית