הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > חורבן גלות וגאולה
יד יצחק בן-צבי


תקציר
חלק זה של המאמר מתאר את נושא המאמר: ראשית תקומתו ובנייתו של המקדש, המאורעות הקשורים בבנייתו, ומקומו בעולם המחשבה של הדורות הראשונים לשיבת ציון.מקדש שבי ציון : מציאות ואידיאולוגיה
מחברת: שרה יפת


מן הבחינה החומרית יודעים אנו על מקדש שבי ציון רק מעט מן המעט. מצד תוכניתו הארכיטקטונית, ממדיו, החומרים שמהם נבנה, קישוטיו ואביזריו – זהו השלב הידוע פחות מכול בתולדות מקדש ירושלים. על מקדש שלמה מצויה בידינו עדות מקראית מפורטת, בשתי גירסאות, הנותנת בידינו, למרות ההבדלים בפרטים, תמונה טובה של המקדש ואביזריו.1 על מקדש הורדוס מצטרפות הידיעות הספרותיות השונות אל העדות הארכיאולוגית המרשימה.2 ואילו על מקדש שבי ציון אין בידינו אלא פרטים מעטים, שאין בהם כדי לספק את רצון הדעת. עובדה זו אסור לה שתמעיט את מקומו וחשיבותו של המקדש בתולדות ישראל, ואת תפקידו בהתחדשותה ובבנייתה של היהדות בראשית ימי הבית השני ובהמשכם.

בנייתו של המקדש הסתיימה בשנת 517 לפסה"נ וחנוכתו נחוגה בירושלים.3 את סופו של המקדש יש לראות בבניית המקדש החדש על ידי הורדוס, בשנת שמונה-עשרה למלכותו, שהיא שנת 20/19 לפסה"נ.4 מקדש שבי ציון עמד על תלו אפוא כמעט חמש מאות שנה, משך זמן ארוך אפילו ממקדש שלמה. אף כי במשך השנים נעשו בו תיקונים ושינויים, בעיקרו של דבר הוא לא נשתנה.5 תיאורי הבית השני במשנה ובכתבי יוסף בן מתתיהו מתייחסים למקדש לאחר בנייתו מחדש על ידי הורדוס, ולא למקדש שנבנה בראשית שלטון פרס, אך ניתן לומר כי דווקא מקדש שבי ציון הוא הוא 'הבית השני', הן בגלל משך הזמן שעמד על תלו והן בתוקף מקומו בתולדות ישראל. כשאנו מגדירים מקדש זה כ'מקדש שבי ציון' דווקא ולא כ'בית השני', אין אנו באים אלא לציין את נקודת המוקד ההיסטורית של דיוננו, הווה אומר: ראשית תקומתו ובנייתו של המקדש, המאורעות הקשורים בבנייתו, ומקומו בעולם המחשבה של הדורות הראשונים לשיבת ציון.

לחלקים נוספים של המאמר:
מקדש שבי ציון : מציאות ואידיאולוגיה (פריט זה)
מקדש שבי ציון : מציאות ואידיאולוגיה - הגדרת התקופה , המסגרת הכרונולוגית
מקדש שבי ציון : מציאות ואידיאולוגיה - תיאור בניית המקדש בעזרא א-ו
מקדש שבי ציון : מציאות ואידיאולוגיה - הפסקת הבנייה וחידושה
מקדש שבי ציון : מציאות ואידיאולוגיה - עזרא א-ג לעומת עזרא ה יג- ו ה
מקדש שבי ציון : מציאות ואידיאולוגיה - ששבצר וזרובבל
מקדש שבי ציון : מציאות ואידיאולוגיה - תולדות בניית המקדש
מקדש שבי ציון : מציאות ואידיאולוגיה - מתי הונחו יסודות המקדש
מקדש שבי ציון : מציאות ואידיאולוגיה - הפולחן בירושלים מחורבן בית ראשון ועד חנוכת הבית השני
מקדש שבי ציון : מציאות ואידיאולוגיה - המקדש בראשית תקופת בית שני
מקדש שבי ציון : מציאות ואידיאולוגיה - מקומו של המקדש במחשבת התקופה
מקדש שבי ציון : מציאות ואידיאולוגיה - תפיסת המקדש בישעיה סו א-ב
מקדש שבי ציון : מציאות ואידיאולוגיה - מקדש שבי ציון בפרספקטיבה היסטורית

הערות שוליים:

  1. ראה: ש' ייבין, 'מקדש שלמה', א"מ, ה, עמ' 346-328; מ' הרן, 'מקדש יחזקאל', שם, טורים 355-346; בוסינק, מקדש שלמה; וכן ראה לעיל, פרקים שמיני ותשיעי.
  2. א' שליט, הורדוס המלך, האיש ופועלו, ירושלים תשכ"ד, עמ' 206-194; G. Foerster, 'Art and Architecture in Palestine', S. Safrai and M. Stern (eds.), The Jewish People in the First Century, II, Assen and Amsterdam 1976, pp. 977-984; B. Mazar, The Mountain of the Lord, Garden City, NY 1975, pp. 75 ff.
  3. ראה להלן, עמ' 367-364.
  4. על הוויכוח בשאלה זו ראה: שליט (לעיל, הערה 2), עמ' 194 והערות 743 ו-744 בעמ' 463.
  5. S. Safrai and M. Avi-Yonah, 'Temple', Encyclopaedia Judaica, 15 (1971), cols. 960-961
ביבליוגרפיה:
כותר: מקדש שבי ציון : מציאות ואידיאולוגיה
מחברת: יפת, שרה
שם  הספר: תקופת המקרא
עורכי הספר: אחיטוב, שמואל  (פרופ') ; מזר, עמיחי  (פרופ')
תאריך: 2000;תש"ס
בעלי זכויות : יד יצחק בן-צבי
הוצאה לאור: יד יצחק בן-צבי
הערות: 1. כרך זה יצא לאור בסיוע הנדיב של מר מנדל קפלן וקרן סי. גי. ובתמיכת קרן הזיכרון לתרבות יהודית, ניו-יורק.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית