עמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > חוק ומשפטעמוד הבית > ישראל (חדש) > שלטון וממשל > דמוקרטיה ישראלית
מדינת ישראל


תקציר
סעיפי חוק היסוד, כבוד האדם וחרותו.חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (1)


זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.
1. עקרונות יסוד (תיקון מס' 1)
חוק-יסוד זה, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
1א. מטרה
אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.
2. שמירה על החיים, הגוף והכבוד
אין פוגעים בקנינו של אדם.
3. שמירה על הקנין
כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו.
4. הגנה על החיים, הגוף והכבוד
אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת.
5. חירות אישית
כל אדם חופשי לצאת מישראל.
(א)
6. יציאה מישראל וכניסה אליה
כל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל.
(ב)


כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.
(א)
7. פרטיות וצנעת הפרט
אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.
(ב)


אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.
(ג)


אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.
(ד)


אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.
8.
פגיעה בזכויות (תיקון מס' 1)
(2)
אין מגבילים זכויות שלפי חוק-יסוד זה של המשרתים בצבא-הגנה לישראל, במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר ובארגוני הבטחון האחרים של המדינה, ואין מתנים על זכויות אלה, אלא לפי חוק ובמידה שאינה עולה על הנדרש ממהותו ומאופיו של השירות.
9.
סייג לגבי כוחות הבטחון
אין בחוק-יסוד זה כדי לפגוע בתקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק-היסוד.
10.
שמירת דינים
כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק-יסוד זה.
11. תחולה
אין בכוחן של תקנות שעת חירום לשנות חוק-יסוד זה, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים; ואולם בשעה שקיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-
1948(3), מותר להתקין תקנות שעת חירום מכוח הסעיף האמור שיהא בהן כדי לשלול או להגביל זכויות לפי חוק-יסוד זה, ובלבד שהשלילה או ההגבלה יהיו לתכלית ראויה ולתקופה ובמידה שלא יעלו על הנדרש.
12. יציבות החוק

חיים הרצוג
נשיא המדינה

יצחק שמיר
ראש הממשלה
דב שילנסקי
יושב ראש הכנסת
  1. ס"ח התשנ"ב, עמ' 150; תיקון מס' 1 - ס"ח התשנ"ד, עמ' 90
  2. אין לצרף את הכנסת כצד בהליכים שבהם נדונה חוקתיותו של חוק שחוקק על ידי הכנסת (בג"צ 1715/97 לשכת מנהלי ההשקעות בישראל ואח' נ' שר האוצר ואח', פ"ד נ (4) 380).
  3. ע"ר מס' 2, התש"ח, עמ' 1; ס"ח התשמ"א, עמ' 306.
מידע נוסף: יום זכויות האדם - 10 בדצמבר
ביבליוגרפיה:
כותר: חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (1)
שם  האתר: הכנסת
בעלי זכויות : מדינת ישראל
הוצאה לאור: מדינת ישראל
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית