אוכלוסיית ישראל


מפות

בני 65 ומעלה בעיר תל-אביב – יפו, 1999 (באחוזים)
מוסדות להשכלה גבוהה בישראל בשנת 2000
צפיפות האוכלוסייה בישראל, 2001
תפרוסת האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל לפי נפות, בשנת 2000

גרפים

אחוז האוכלוסייה הקשישה בשנת 2000 ותחזית ל- 2015 באזורים נבחרים
אחוז המועסקים במקצועות הבכירים בארצות נבחרות באירופה (2001)
בני 65 ומעלה בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל, 1998-1950 (באחוזים)
גידול האוכלוסייה בישראל ובמדינות נבחרות בעולם בשנת 2000 (באחוזים)
גידול האוכלוסייה היהודית והאוכלוסייה הערבית בישראל, 2001-1948
גיל הנישואין הממוצע בנישואין ראשונים של הבעל והאישה ופער הגילים ביניהם
גיל הנישואין הממוצע של נשים וגברים יהודים בישראל, 1998-1970
האוכלוסייה היהודית בישראל לפי יבשות מוצא, בין השנים 2000-1972 (באחוזים)
הגדרת קו העוני בישראל בשנת 2000
ההוצאה הלאומית לחינוך בישראל ובמדינות נבחרות (באחוזים מהתוצר המקומי גולמי – תמ"ג)
המועסקים בישראל לפי משלחי יד ומין (2001 - באחוזים)
העולים בין השנים 1953-1948, לפי יבשות מוצא (באחוזים)
הפער בין נשים וגברים בשכר העבודה בשנת 2000
הרכב הגילים בעולם וביבשות שונות (מסביב לשנת - 2000)
השתייכות דתית באוכלוסייה הערבית בישראל, 2001 (באחוזים)
השתקעות עולי שנות ה-90 בישראל לפי מחוזות, 2001 (באחוזים)
זכאים לתעודות בגרות מתוך גילאי 18-17 בישראל בין השנים 1999-1965 (באחוזים)
חלקו של כל עשירון בהכנסה של כלל תושבי המדינה, 1996 (באחוזים)
חלקם של העובדים הזרים בכוח העבודה של ישראל ומדינות נבחרות, 1997
מבנה הגילים בישראל ובמדינות נבחרות בשנת 2000 (באחוזים)
מספר העובדים הזרים החוקיים בישראל – 1994, 1999
מספר העולים לישראל ממדינות ברה"מ לשעבר, 2005-1989 (באלפים)
מספר ילדים ממוצע לאישה בישראל לפי יבשת לידה 1998-1963
מקצועות עיקריים בקרב עולים חדשים בשנים 1995-1990
נשים בגילאי 34-25 בישראל היוצאות לעבודה (באחוזים מכלל הנשים בכל קבוצות האוכלוסייה)
נשים וגברים באוניברסיטאות בשנים נבחרות
סטודנטים יהודים לתואר ראשון באוניברסיטאות לפי מוצא 1996-1965 (באחוזים)
צפיפות האוכלוסייה בישראל ובמדינות נבחרות, 1997
צפיפות הדיור למשקי בית בישראל, 1999-1968 (באחוזים)
שיעור ההוצאה על רווחה וסעד בתקציב המדינה, 1997-1981 (באחוזים)
שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של בני 15 ומעלה (2001-2000) באחוזים
שיעור ההשתתפות של גברים ונשים בכוח העבודה בישראל 1998-1978 (באחוזים מאוכלוסיית הגברים ומאוכלוסיית הנשים)
שיעור המובטלים בכוח העבודה בישראל ובמדינות נבחרות, 1999 (באחוזים)
שיעור המובטלים מתוך כוח העבודה בערים נבחרות בישראל, 2001 (באחוזים)
שיעור המשפחות בנות 7 נפשות ומעלה באוכלוסייה היהודית, 1999-1970 (באחוזים מכלל המשפחות)
שיעור הפריון הכולל (2001 - 2000)
שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של בני 64-15 לגברים ונשים
שיעורי הריבוי הטבעי במספר מדינות מפותחות ובארצות השכנות (2001-2000)
שיעורי נישואין וגירושין בישראל ובמבחר מדינות, 1994 (לפי מספר תעודות נישואין ותעודות גירושין שהוצאו לכל 1000 נפש)
תוחלת החיים בלידה (2001-2000)
תוחלת החיים של בני 65 ומעלה (2001-2000)
תוחלת החיים של נשים וגברים בישראל ובמבחר מדינות בעולם בשנת 1999
תוחלת החיים של קבוצות אוכלוסייה בישראל, 1998-1970

ביבליוגרפיה:
כותר: אוכלוסיית ישראל
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית